دشسضایتیرجدسیدیدپرلمرییکاس هت موقعیتگوشیها

چال ق که آ مطرحب اس

Asre Ertebat - - موبایل - FBI FBI FBI FCC

بهتازگي مــردی به نــام تیموتــی کارپنتر به واســطه سرقتهای گسترده بین ســالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ در میشیگان و اوهایو دستگیر شــده و به ۱۱۶ سال حبس در زندان فدرال محکوم شده است، اما نتیجه درخواست اســتیناف او که اکنون روی میز دادگاه عالی آمریکا قرار دارد، میتواند روی زندگی همه آمریکاییها در سالهای آینده اثرگذار باشد. ماجرا از این قرار اســت که در جریــان تحقیقات از دزدیهای وی، پلیــس فدرال تنها به ضبــط مکالمات گوشی این ســارق اقدام نکرده، بلکه تمام موقعیت او را از طریق تلفن همراهش طی ۱۲۷ روز نیز ذخیره و ثبت کرده است. اطلاعاتی که از طریق گوشی سارق مذکور بهدستآمده، نشان میدهد که او در زمان و مکان وقوع تمام دزدیها در آن محل حضور داشته است. همچنین از طریق کنترل موقعیت گوشــی وی، بهخوبی میدانسته که این سارق شبها کجا میخوابد، به کدام کلیسا میرود و با چه کسانی رفت و آمد دارد. اما ماجرا از این قرار اســت که در واقع مجوزی برای ردیابی موقعیت این ســارق نداشــته و تنها از شــرکت ارایهدهنــده خدمات بــه تیموتی کارپنتر خواســته تا اطلاعات مرســوم مربوط به تماسهای وی را در اختیار آنها بگذارد. حالا تیموتی کارپنتر در درخواســت فرجامخواهی خود اعلام کرده که بر اساس قانون مصونیت از تحقیقات بدون دلیل، حریم خصوصی او با کنتــرل موقعیتش از طریق ردیابی تلفن همراهش شکسته شده است؛ آن هم بدون مجوز قانونی برای این مورد مشخص. به این ترتیب هر آمریکایی که تلفن همراه دارد، چشم به تصمیم دادگاه عالی آمریکا دوخته تا ببیند نتیجه چیست. دانســتن موقعیت کاربران تلفن همراه یکی از اطلاعاتی است که به شکل خودکار توسط اپراتورها ثبت میشود. این اتفاق از طریق برقراری همیشگی ارتباط تلفن همراه چه در حالت خاموش و چه در حالت روشن با آنتنهایی که در سراسر کشور گســترده است، رخ میدهد. در واقع این لازمه ارایه خدمت به کاربران تلفن همراه اســت که هر لحظه به یک آنتن در نقطهای مشخص متصل باشند. بهعلاوه پیشــرفتهای فناوری به آنتنهای تلفن همراه این امکان را داده که به نقــاط کوچکتر و کوچکتر نیز وارد شوند و به ارایه خدمات ارتباطی بپردازند و این یعنی موقعیت هر کاربر نیز به شکل دقیقتری مشخص میشود.

بهعنوان نهــاد مقرراتگذار خدمــات ارتباطی در آمریکا این الزام را برای اپراتورهای آمریکایی ایجاد کرده تا آنها در شــعاع ۵۰ متری آنتنهای خود امکانی فراهم کنند تا کسانی که با پلیس و فوریتهای اورژانسی )۹۱۱ ) تماس میگیرند موقعیت افراد را نیز ثبت کنند. حالا ظاهــرا از این امکان برای ردیابی این ســارق یعنی تیموتی کارپنتر استفاده شده و این مساله حقوقی را ایجاد کرده که آیا چنین استفادهای مجاز است و آیا این بهمنزله نقض حریم خصوصی افراد است؟ از منظر عمومی امکان ردیابی و دستگیری مجرمان توسط پلیس پذیرفته شده است. بر اســاس قانون اما بهمنظور حفاظت از شهروندان بیگناه، باید مجوزهای لازم قبل از هرگونه تحقیقات از قاضیها دریافت شود؛ موضوعی که ظاهرا در این مورد خاص رعایت نشده و مورد شکایت این سارق قرار گرفته است. به این ترتیب حالا یک پرونده حقوقــی جدید روی میز قضات عالی آمریکا قرار دارد تا بررسی کنند آیا دستگیری و اســتناد به موقعیت گوشی این ســارق به عنوان ادله محکومیت، قانونی بوده است یا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.