آشنایی با چند توسعهدهنده سیگنال وایفای بازار ایران

Asre Ertebat - - گوناگون - بهنام علیمحمدی Extend N ‪W PS‬ ‪7438 RPn‬ PC Repeater( AC RE200 AC Extender ‪EX 750‬ ‪EX 750‬ ‪RE 200‬ ‪RE 200‬ WPS WPS

در حال حاضــر اینترنت به یک دهکــده جهانی تبدیل شــده که در هر لحظه، هــزاران میلیــون کاربر از سرتاســر جهان را بــه یکدیگر متصل می کند؛ به همین دلیل کمتر کســب و کاری را می تــوان یافت که بدون یک ارتباط اینترنتــی ایمن و قوی، نیازهای خود را برآورده ســازد. این درجه از اهمیت تاکنون در هیچ یک از صنایع و تجارت ها همتا نداشــته و این موجب شــده تا اینترنت مدیریت تمامی کارها را تحت سلطه خود درآورد! این مهم با حضور دســتگاه های هوشــمند رنگ و بوی خاصی به شبکه های دیجیتالی بخشیده و در مقطع کنونی، ارتباطات بی سیم بیش از گذشــته مورد اســتفاده کاربران قرار می گیرد. با اینکه اتصال کابلی یکی از ایمن ترین نوع ارتباط بر بســتر اینترنت اســت؛ به دلایل مختلف چون بي نیازي به کابل کشــی، به کارگیری امواج وایرلس شــیرین ترین سناریو برای توزیع و اشــتراک اینترنت میان اســمارت فون ها، تبلت ها و کامپیوترها محســوب می شــود. با این اوصاف، اما میزان نفوذ پذیری ســیگنال های وایرلس در مکان های مختلف به شــدت متغیر اســت. در شبکه سازی به صورت بی ســیم، دیوارها و طبقات یک ساختمان به عنوان یک چالش مطرح می شــوند کــه می توانند عــلاوه بر تضعیــف امواج، موجب ایجاد نقاط کور و دریافت نکردن ســیگنال های وای فای شــوند. توســعه دهنده وای فای یکی از تجهیزات شبکه اســت که برای رفع این معضلطراحیشده.ایندســتگاهکهگاهیتکرارکننده ) نیز خوانده می شود، امواج ارسالی از مودم یا روتر را پس از تقویت با توان بیشــتری در اختیار مصرف کننده ها قرار می دهد. با اینکه دســتگاه های تقویت کننده وای فای در بســیاری از مواقع مشــکلات ناشــی از ضعف سیگنال را در منازل و شرکت ها رفع می کنند، اما از قیمت های به مراتب کمتری نسبت به دیگر تجهیزات شــبکه برخوردارند. همچنین استفاده از این ابزار بسیار آســان اســت که در ســه مرحله اتصال به پریز برق، فعالسازی کلید روی دستگاه و انتخاب شبکه مورد نظر برای تقویت شدن عملیاتی می شود.

ادیمکس

مدتی اســت محصولات ادیمکس یکی از سازندگان تجهیزات شبکه وارد بازارهایداخلیشدهاست.مدل یکیازتوسعهدهندههای ســیگنال این کمپانی اســت که با اتکا به دو آنتن داخلی دو دســی بلی خود، توان مورد نیاز برای همپوشــانی امواج وای فای را تامین می کند. این تقویتکننده از ســری اســت؛ بنابراین میتوانــد اطلاعات را با ســرعت حداکثر 300 مگابیت بر ثانیه و روی فرکانــس 2.4 گیگاهرتز تقویت و منتشــر کند. از دیگر مزایای این توسعه دهنده می توان به کلید روشــن/ خاموش، کلید برای اتصــال بدون نیاز بــه رمز عبور و یک پورت شــبکه 100 مگابیتی برای اتصال به و پیکربندی محیط فریم ور دستگاه اشاره کرد. این توســعه دهنده با قیمت 135 هزار تومان و گارانتی دو ساله در بازارهای کشور عرضه می شود.

توتولینک

بیش از یک ســال اســت که تجهیزات کــره ای با برنــد توتولینک وارد بازار ایران شــده اســت. یک توسعهدهنده ســیگنال از سری

این شرکت است و توانایی خوبی در گســترش امواج وایرلس دارد. این دستگاه می تواند اطلاعات را در دو باند فرکانســی 2.4 گیگاهرتز با ســرعت 300 مگابیت و پنج گیگاهرتز با ســرعت 433 مگابیت بر ثانیه دریافت، تقویت و منتشر کند. دو آنتن بیرونی ثابت با توان پنج دسی بل دارد که چرخش آنها در زاویه 180 درجه امکان پذیر است. کلید روشــن/ خاموش این تقویت کننده مدیریت آن را ساده تر کرده و اتصال آسان به هر نوع روتر یا مودم توسط دو کلید جداگانه برای هر دو باند فرکانســی انجام می شــود. این محصول با گارانتی سه ساله و قیمت 140 هزار تومان در بازارهای کامپیوتری کشور به فروش می رسد.

تی پی لینک محصولات برند تی پی لینک از تراکم بالایی در بازارهای داخلی برخوردار اســت که این به دلیل حضــور طولانی مــدت این برند در ایران اســت.

یکی از مدل های توسعه دهنده ســیگنال این کمپانی است که از استاندارد بهره میبرد. این محصول نیز اینترنت وایفای را در دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز با سرعت 300 و 433 مگابیت بر ثانیه تقویت و در محیط منتشر میکند. فاقد آنتن بیرونی است و تنها از دو آنتن داخلی برای دریافت و انتشــار سیگنال های وایرلس اســتفاده می کند. امکاناتی چون پورت 100 مگابیتی شــبکه و کلیدهای ریست، و

از امکانات است. این توسعهدهنده تیپیلینک با قیمت 135 هزار تومان روانه بازار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.