بهتغذیهخوداهمیتدهید

Asre Ertebat - - گوناگون - Fooducate iOS نگار احمدی Fooducate Fooducate Lifesum ‪Noom Coach‬ Lifesum ‪Noom Coach‬ iOS ‪Noom Coach‬ SparkPeople ‪Calorie Tracker‬ iOS iOS

این روزها داشتن یک برنامه ورزشی و غذایی سالم، یک سبک زندگی محسوب میشــود. این هفته با تعدادی اپلیکیشن برای رسیدن به عادتهای غذایی سالم و در نتیجه ساختن بدنی سالم آشنا خواهید شد. این برنامهها بهمنظور همراهی و تشــویق شما در کاهش وزن، عادت به برخی رفتارهای درســت مربوط به تغذیه و نیز رسیدن به اهداف ورزشی متعدد طراحی شدهاند.

‪Fooducate Healthy Weight Loss‬ اولین گام برای داشــتن تغذیه ای سالم، خرید مواد غذایی سالم است. بــرای آگاهــی از محتویــات تشکیلدهنده موادی که خریداری میکنیــد و انتخــاب بهترین نــوع آنهــا میتوانید از اپلیکیشــن

اســتفاده کنید. این برنامه با اسکن بارکد، محصول موردنظرشماراازمحتویاتآنباخبرمیکند. برنامه کاملی است که شما را در رسیدن به اهداف مربوط به عادتهای غذایی ســالم، خواب کافی و رســیدن به وزن ایدهآلتان تشویق و همراهی میکند. کالریشمار موجود در این برنامه، شما را از کالری مواد غذایی که استفاده میکنید باخبر میکند تا از این طریق کالری دریافتیتان را به بهترین شــکل مدیریت کنید. همچنین متناسب با وزن خود و عادت غذاییتان با تمرینات ورزشــی و کالری که در اثر انجام آنها از دستمیدهید،آشناخواهیدشد. اپلیکیشنکاملی برای کنترل وضعیت خواب، عادتهای غذایی، ورزش، کالری دریافتی و کالری از دست رفته اســت و میتوان آن را در دســته برنامههای کاربردی سلامتی جای داد. این برنامه را برای سیستمعامل اندروید و

بهصورت رایگان میتوانید دریافت کنیــد و روی اپلواچ نیز از امکانات آن بهرهمند شوید.

Lifesum

اپلیکیشن طراحیشده تا علاوه بر ارایه توصیههای سلامتی بــه شــما، عادتهــای غذایــی و سلامتیتان را به بهترین نحو تغییر دهد. با داشتن این اپلیکیشــن میتوانید با عادتهای غذایی درست آشنا شوید. اگر بهدنبال رسیدن به وزن خاص، عضلهسازی و مدیریت مواد غذایی روزانهتان هســتید، این برنامه میتواند شما را در این راه بهخوبی همراهی کند. یکی از امکانات این برنامه، یادآوری برخی نکات مربوط به سلامتی مانند نوشــیدن آب کافی است. شما میتوانید در بخشی از این برنامه نمای کلی از فعالیتها و عادتهای غذایی خود داشتهباشــید.برنامه برایسیستمعاملاندرویدو طراحی شــده، بهصورت رایگان قابل دریافت است و میتوانید روی اپلواچ نیز آن را اجرا کنید. با این برنامه، ایدهآل زندگی کنید و ایدهآل بمانید.

‪Noom Coach‬

، برنامــه دیگری اســت که برای ایجــاد عادت های غذایی ســالم جهت ســاختن بدنی ســلامت بــهکار مــیرود. بــا میتوانید برنامهریزیهای خود برای سلامتی، داشتن رژیم غذایی خاص و رسیدن به وزن مطلوب را عملی کنید. این برنامه برای موبایلها و تبلتهای اندروید و طراحی شده و بدون پرداخت هزینهایمیتوانیدآنرادریافتکنیــد. مانندیک مربی همیشه همراهتان هست و اجازه نمیدهد از برنامهای که مد نظر دارید دور شــوید. با پرداخت درونبرنامهای و ارتقا به نسخه پریمیوم میتوانید از قابلیتهای برنامه بهصورت شخصیتر بهرهمند شوید.

‪SparkPeople Calorie Tracker‬ اگر قصد دارید وزنتان را کم کنید و بهدنبال یک همراه و مشوق هستید، ا پلیکیشــن

را می تــوان پیشــنهاد خوبی دانســت. این برنامه مانند یک مربی خصوصی عمل میکند که قادر است سبک زندگی و عادتهای غذاییتان را به شیوه منحصر بهفرد خود، دســتخوش تغییرات کند. این برنامه را میتوان مجموعهای از چند اپلیکیشن سلامتی دانست. از جمله امکاناتی که در اختیار کاربران قرار میدهد یک کالریشمار است که با هر وعده غذایی میتوانید کالری دریافتی را محاســبه کنید. این برنامه مجهز به یک اسکنر بارکد است که در هنگام خرید مواد غذایی میتواند بسیار کارآمد باشد. با اسکن بارکد روی کالاها مواد تشکیلدهنده آن را به شما نشان میدهد تا از سلامت محصولاتی که خریداری میکنید، اطلاع داشته باشید. این برنامه کاربردی برای سیستمعامل اندروید و طراحی شده و بهصورت رایگان قابل دریافت است. این برنامه را میتوانید روی اپلواچ نیز اســتفاده کنید. با داشــتن این برنامه از قابلیتهای چند اپلیکیشن بهصورت یکجا بهرهمند شوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.