تعرفه اینترنت و منطق دولتی

Asre Ertebat - - ورود - علی شمیرانی

«بهترین تصمیمگیر در بازار، مردم هستند. این کاربراست که میداند چه سرویسی را برای خودانتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضهکننده فقط سرویسی را که ما )حاکمیت( میگوییم به مردمارایه دهد یا مشتریاین سرویسی را که ما میگوییم اســتفاده کند، این نوع مدل را تنها در اقتصاد کشورهای کمونیستی میتوان دید. مصوبه ۲66 رگولاتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرفکنندگان اینترنت گرفته است. اگر سازمان رگولاتوری براساس مصلحتاندیشی میخواهد کاربران را به سمت استفادهاز یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرتانتخاباز مردم گرفته شود ». این بخشیازاظهارات هفته گذشته مدیرعامل یکیازاپراتورهای FCP در گفتوگو با روزنامه دولتی ایران است که در انتقاد به تحمیل مدلی واحد از قیمت اینترنت به مردم والبته شرکتهایاینترنتی مطرح شد. این روزها نحوه تغییر تعرفههای اینترنت از سوی دولت، به محل مناقشهای تقریبا میان تمامی طرفهای ذینفع والبته در راس آن مردم تبدیل شدهاست. فارغ از ابهامات فنی و زیرساختی متعددی که شیوه اجرای تعرفههای جدید دارد، بحث قیمت تمامشده اینترنت و نحوه محاسبه آن برای مصرفکنندگان کماطلاع اینترنت از روســتاهای دورافتاده گرفته تا مصرفکنندگان شهرهای پرجمعیت تمامی ندارد. وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت معتقد است، منافع مصرفکنندگان را لحاظ کرده است و مکررا بر «ارزان شدن چشمگیر قیمت اینترنت » تاکید و اصرار دارد. در سوی دیگر ماجرا اما بخش زیادی از کاربران، کارشناسان مستقل و تقریبا تمامی رسانهها نظر دیگری دارند و آن را به نفع تمام مصرفکنندگاناینترنت نمیدانند. منطق دولتی در پاسخ به این نگرانیها، این اســت که مردم پیشداوری و قضاوت عجولانهمیکنندوالبتهبرخینیزمتهمبهاقلیتبیاطلاعیاهمیشهمخالفمیشوند. در مقابلاین منطق، اما هم عرضهکنندگاناینترنت و هم مصرفکنندگاناینترنت برای رفعابهامات و پایان دادن به بحث گرانی یاارزانیاینترنت، راهکار دیگری دارند. پیشنهاد مشخص این است که به جای تحمیل یک شیوه قیمتگذاری اینترنت در ایران، مدل قبلی قیمتگذاری اینترنت در کنار مدل جدید، برقرار باشد تا مردم بر حسب درک، نیاز، توان مالی، امکانات و انتخاب موجود، خود تشخیص دهند کدام شیوه برای آنها مقرون به صرفهاست. لذا اگر بحث بر سر منافع مردم و بازیگران اینترنت است، این پیشنهاد نباید مانع و مشکلی برای دولت ایجاد کند، اما اگر دلایل دیگری در پس ماجرا وجود دارد، بحث دیگریاست که در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت. به هر تقدیراکنون که ریش و قیچی دست دولتاست واز مجلس، سازمان حمایتاز مصرفکنندگان، شورای رقابت و سایرنهادهای مشابه صدایی شنیدهنمیشود، لیکن در شیوه جدید تعرفهگذاریاینترنت، همچنان شاهد نوعی آزمون و خطا هستیم که دست آخر، هزینه آناحتمالااز جیب مردم میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.