مسوولان وزارت ارتباطات بخوانند

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا ميرخانی

عمل به وعدهها در موعد مقرر و خلف وعده نكردن صفت پسنديدهای است اما گاهی اوقات اگر بتوان كار بهتری را در فرصتــی هرچند ديرتر از موعد مدنظر انجام دهيم به مراتب بهتر اســت تا كاری را به نحوی انجام داد كه سردرگمی و حاشيه به دنبال داشته باشد. ذكر دو مثال گويا از وضعيت حال حاضر فاوا شايد به روشنتر شدن قضيه كمك كند. نخست طرح رجيستری كه اين روزها نقل محافل اســت اما به واقع هنوز بسياری از دستاندركاران و بازيگران عرصه موبايل هم به درستی از چند و چون آن و فازبندیهای اعلام شده بیاطلاعاند. از سوی ديگر فعالان صنفی نيز از اطلاعرسانی نامناسب در اين خصوص رنج میبرند. در اين ميان مردم نيز چون هميشه دچار سردرگمی شده و دنبال روشن شدن قضيه از رسانهها و مقامات مســوول هســتند. بماند كه اجرای اين طرح با افزايش هيجانی قيمتها در بازار موبايل هم همراه بود. مثال ديگر اما تعرفههای جديد اينترنت ثابت است كه اخيرا سردرگمیهای زيادی ايجاد كرده اســت. ابهامات موجود در روش محاسبه اين تعرفهها به حدی بالا بود كه حتی معاون وزير ارتباطات كه خود مجری اجرای مصوبه است برداشت اشتباه كرده و با ذكر يك مثال نادرست در مورد اين طرح بر ابهامات موجود افزود. حالا انبوهی از كارشناسان اينترنت و مردم به عنوان مصرفكنندگان نهايی دچار سرگيجه ناشــی از محاسبه تعرفه اينترنت و چگونگی اجرای آن شدهاند چرا كه مسوولان وزارت ارتباطات تاييد كردهاند كه همچنان اصلاحاتی در راه اســت. به اين ترتيب شاهد اجرای طرحها به شكل وصلهپينهای هستيم كه هر روز گوشهای از آن رخ مینمايد. واقعيت اين است كه اين نوع پيش بردن طرحها به شكل قطعهقطعه و بدون تحقيق كافی، به صرف اينكه بگوييم در زمان موعــود كار را انجام دادهايم حاشيههايی فراتر از متن به وجود میآورد و حتی اگر با رفتوبرگشتهای طرح و بازنگری در آنها در زمانی نامعلوم به ســرانجام واقعی هم برســد در نهايت حلاوت كار را از بين میبرد. اگرچه تاكيد میشود وعدههای توخالی دادن به سبك برخی مديران اسبق وزارت ارتباطات و به سرانجام نرسيدن وعدهها به هيچ روی قابل قبول نيست. اما اين را هم بپذيريم كه اجرا كردن طرحها به شــكل ناكام و تكهتكه آن هم به صرف اينكه در زمان مقرر انجام شود خود مسالهساز است. لذا از مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار میرود بــرای اجرای طرحهايی با اين درجــه اهميت، اگر اطمينان كافی ندارند، حداقل زمان تعيين نكنند تا خود را اسير و مردم را بلاتكليف و سرگردان نكنند. چراكه با آزمون و خطا جلو رفتن، هرچند كه در نهايت نتيجه قابل قبولی هم داشته باشد، اجر كار را از بين میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.