توسعهبانکداریالکترونیکی معطلبانكمركزي

Asre Ertebat - - صفحه اول -

بيل گيتس، بنيانگذار شرکت مايكروسافت و يكي از آيندهپژوهان حوزه فناوري اطلاعات در يكي از جديدترين اظهارنظرهاي خود به ضرورت اخذ ماليات از روباتهاي فيزيكي و سايبري اشاره کرده و لزوم تعريف کارمزد براي روباتها را تصريح کرده است. بر کسي پوشيده نيست که نقش روباتها...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.