زبان آموزي و فریادرسهای جدید

Asre Ertebat - - ارتباطات - دانیال رمضاني

ورشکستگی در آموزش زبان را میتوان نمایانترین جلوه از ناتوانی آموزش و پرورش ایران خواند؛ آموزش و پرورشــی که حتی نمیتواند از موسسات آموزشــی خصوصی گرتهبرداری کند و آموزش زبان در مــدارس را از این وضعیت فلاکتبار بیرون بیاورد. وضعیت آموزش زبان انگلیسی در مقایسه با عربی اندکی بهتر اســت. بررسی آموزش عربی بهراســتی میتواند بستر مناسبی باشد برای آسیبشناسی ورشکستگی در آموزش. در شرایط بهینه باید آموزش عربی بهدلیل همســانی خط و اشــتراک واژگاني، آسان باشد. انگیزههای عقیدتی و داشتن همسایگان عربزبان هم که جای خود دارد. متاسفانه موسســات بیرونی هم در قیاس با انگلیســی به عربی چندان بها نمیدهند که لابد دلایــل اقتصــادی و عرضه-تقاضایی دارد. شــاید هم عربســتیزی مبتذل هم بی تاثیر نباشــد در این میانه. به هر حال شرایط بهگونهای اســت که نوجوانان و ایضا بزرگســالان از آمــوزش زبانی مهم و همپیوند با زبان فارسی باز ماندهاند. در چنین وضعیت تاسفباری شاید بتوان کورسوی امیدی در فناوریهای نوین فاوایی جســت که به مــدد برنامههــای کاربردی قابــل نصب روی گوشیهای هوشــمند تلفن همراه در قامت نهاد آموزشــی نیرومندی در حال بالیدن هستند و نمونههای موفق آنها را میتوان در برنامههای مراقبت بهداشتی، برنامهریزی ورزشی و آموزش زبان سراغ گرفت. از جالبترین برنامههای کاربردی آموزش زبان برنامههایی هستند که فرض را بر آن میگذارند که کاربر به زبانی مسلط است و زبان دیگری را بر اساس همان زبان به وی آموزش میدهند. براي مثال، اگر انگلیســی بلد باشــیم میتوانیم به کمک چنین برنامههایی زبان روســی را یــاد بگیریم. یکی از جالبترین چنین برنامههایی دولینگو Duolingo( ) نام دارد. نخستین بار که این برنامه را دیدم، با شور و شوق به قصد یادگیری زبان عربی از طریق انگلیسی به سراغ فهرست زبانهای آن رفتم ولی دیدم عربی را ندارد؛ با آنکه چینی و ژاپنی را داشت. چند روز پیش در خبرها خواندم که دولینگو در ماه مارس آینده عربی را هم به فهرست زبانهای خود اضافه میکند تا خیز بلندی به سوی آموزش زبانهای غیر غربی بردارد. دولینگو که در حال حاضر دارای ۲00 میلیون کاربر است و برای بسیاری سکوی پرواز به سوی زبانهای جد ید اســت میگوید به علت آنکه عربی یکی از پرمتقاضیترین زبانهای کاربران بوده است به سراغ این زبان رفته است. بزرگترین دشواری زبانهایی مانند عربی برای کاربران و نویسندگان چنین برنامههایی که عمدتا غربی هستند از راست به چپ بودن نگارش آنها است. چالش بزرگ دیگر عربی هم این اســت که از کشوری به کشوری دیگر فرق میکند. هماکنون بیش از ۴00 میلیون نفر در جهان عربزبان هستند، اما به لحاظ گویش و تنوع چنان با هم ناهمخوان هستند که گاهی حرف همدیگر را شاید درک نکنند. براي مثال، عربی مراکشی با عربی اردنی فرق دارد. یکی از دوستان عربزبان ایرانی تعریف میکرد که در سفری به خارج در خیابانهای پاریس به دو عرب الجزایری برخورد. ابتدا ســعی کرده بودند به عربی با هم حرف بزنند، اما در نهایت مجبور شدند به انگلیسی متوسل بشوند. د ولینگو می گوید د ر آموزش عربی از عربی معیار امروزی استفاد ه خواهد کرد که به نوعی مانند زبان فارســی معیار است که همانند چتری تمامی گویش های فارسی را پوشــش می د هد . باید د ید تجربه جد ید این برنامه د ر آموزش زبان های د ارای نگارش از راســت به چپ چگونه خواهد بود . شــاید این طرح طلیعه ای برای راه یافتن آموزش زبان فارسی به چنین برنامههایی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.