د هفتهایكکه گذ رونماییاز ICT بوديرانجیهر ششوتروچند نکته ICT

Asre Ertebat - - ICT ايراني - پريسا خسروداد [email protected]

ICT ايراني د ر هفته اي كه گذشــت، تحت تاثير حوزههاي بسياري قرار داشت. مجلس، سازمان امور مالياتي، ســازمان بهزيستي، صنعت نمايشگاهي كشــور و مثل هميشه پليس فتــا، بازيگراني بود ند كــه د ر هفته گذشــته هر يك نقشــي را د ر ايــن زمينه ايفا كرد ند . با هم به ارزيابــي و تحليل اهم اخبار ICT ايراني د ر هفته اي كه گذشــت، مي پرد ازيم.

ارايه لايحه بود جه 97 به مجلس و چند نكته

معمولا وقتي ماه آذر هر ســال به انتهــا نزد يك مي شود ، بحث بود جه و تحليــل و ارزيابــي آن حســابي د اغ مي شود . هفته گذشته لايحه بود جه سال ۹۷ از سوی رييس جمهور به مجلس شــورای اســامی ارايه شد . اما آن بخش از بود جه كه به حوزه ICT مربوط مي شود ، حاكي از اين است كه براي وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات د ر مجموع حد ود ۳۹۰۶ ميليارد تومان بود جه د ر نظر گرفته شد ه كه نسبت به سال جاری تا ۴۳۷ ميليارد تومــان افزايش د ارد . از اين ميزان بود جه حد ود ۳۵۶۸ ميليارد تومان به خــود وزارتخانه، ۹۲ ميليــارد تومان برای ســازمان تنظيــم مقــررات راد يويــی، ۳۸ ميليــارد تومان برای ســازمان فضايی ايران و همچنيــن ۹ ميليــارد تومان برای شركت پســت و تا ۶ ميليارد د يگر نيز قابل اختصاص به شركت زيرساخت است. اما نكاتــي نيز د ر لايحــه بود جه ۹۷ وجو د د اشــت و اين بود كه د ر اين لايحه، جد ول ۱۴ كه برای تحقق سياســت های كلی علم و فناوری اباغــی مقام معظــم رهبری د ر سال های گذشته تد وين شــد ه بود ، حذف شــد ه بود . همچنين د ولت د ر بود جه سال آيند ه د رآمــد حاصــل از شــماره گذاری مخابــرات ) نامبرينــگ( را ۲۰۰ ميليــار د تومان د ر نظــر گرفته اســت، د ر حالی كه سال گذشته د ر لايحه پيشنهاد ی د ولت اين ميزان ۱۰۰ ميليارد تومان بود . اما بود جه تخصيــص يافته بــه مركز ملي فضــاي مجــازي نيز كــه بــازوي اجرايي شوراي عالي فضاي مجازي به شمار مي رود ، از د يگر موارد قابل توجه لايحه بود جه سال ۹۶ بود . به عبــارت د يگر، مجمــوع بود جه د رنظر گرفته شــد ه برای مركز ملی فضای مجــازی د ر ســال جــاری ۱۱۵ ميليارد و ۷۰۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان اســت كه د ر بود جه سال آيند ه به ۱۷ ميليارد و ۵۱۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان تقليل مي يابد .

فرزند خواند گي الكترونيكي

هفتــه گذشــته، رييس سازمان بهزيستي از آغاز به كار سامانه فرزندخواندگي خبر د اد . اين ســامانه كه موقتا فقط شــهر تهران را پوشش ميدهد و در آينده كشوري خواهد شد، امكان ثبت نام را بــراي افراد ي كــه متقاضي فرزندخواندگي هستند، فراهم ميكند اما ساير اســتعام هاي مورد نياز انجام ايــن كار نظير د اد گســتري، پزشــكي و بهزيســتي و تاييد صاحيتهاي اخاقي و روحي ميبايســت به صورت حضوري انجام پذيــرد. به گفته بندپي، رييس ســازمان بهزيستی كشــور با ايجاد اين سامانه، بسياري از كاغذبازيهاي انجام اين كار حذف ميشــود و زمان فرايند اداري اين كار به سه ماه كاهش مييابد. بــر اســاس ايــن گــزارش، ســامانه فرزند خواند گي كــه د ر گروه خد مات G2C قرار مي گيرد ، سه گروه از متقاضيان را مور د هد ف قــرار مي د هد . يگ گــروه، زوج هايي هستند كه بنا به د لايل متعد د مايلند د اراي فرزند باشــند اما از نظر پزشكي نمي توانند . گروه د يگر زوج هايي هستند كه د اراي يك فرزنــد هســتند و متقاضي د وميــن فرزند هستند و گروه سوم نيز د ختران مجرد بالاي ۳۰ سال هستند كه متقاضي فرزند خواندگي هســتند . فرزند خواند گــي، از جمله اموري اســت كه به د ليل آمار بــالاي ناباروري د ر ميان زوج هاي ايراني متقاضيان بســياري د ارد ، اما متاسفانه به د ليل اينكه يك پروسه بسيار زمان بري اســت برخي از متقاضيان يا شرايط خود مانند شــرط سن را از د ست مي د هند و يا اين كه منصرف مي شوند .

فرار ماليــات فعــالان اقتصاد ي مجازي؟

كسبوكارهاي آناين، از جمله رايج تريــن ود ر عين حــال پررونق ترين تجارت هــاي امــروزي اســت كه د ر ايران نيز طرفــد اران خــود را د ارد . امــا يكــي از چالش هاي د ولت با اين گونه كسب و كارها، چگونگي اخذ ماليات است. به اين ترتيب كه فعالان اصناف آناين با طرح اين اد عا كه به د ليل نوپابود ن نيازمند انــواع حمايت هاي د ولت از جملــه معافيت مالياتي هســتند د رصد د هســتند تا به نوعــي راه گريزي از پرد اخت ماليات پيد ا كننــد . اما د ر مقابل، د ولت نيز بر اين باور است فرقي ميان آنها و ساير كسب و كارها نيست و نبايد فعاليت د ر فضاي مجازي به بهانه اي براي عد م پرد اخت ماليات تبد يل شود . در هميــن راســتا، هفتــه گذشــته چهارد همين كنفرانس فنی سالانه مجمع مقامــات مالياتی كشــورهای اســامی برگزارشــد كه طــي آن گريــزي نيز به اين قضيه زد ه شــد . د ر اين كنفرانس كه مســوولان مالياتــي كشــورهای مالد يو، موريتانــی، مراكــش، پاكســتان، قطــر، ســود ان، تركيه، اند ونزی، عــراق لبنان و مالی نيز حضــور د اشــتند ، تقوی نژاد ، رييس كل ســازمان امــور مالياتی اظهار د اشت كسب و كارهای مجازی چالش های مالياتی به همراه د ارند ، امــا با اين وجو د به كمك د ســتگاه های مربوطه شناسايی مود يان فضای مجازی آغاز شــد ه اســت. اين اظهارات د ر حالي مطرح شد كه تيرماه سال جاري كه موضوع ماليات به شد ت د اغ بود ، وي طي مصاحبه اي گفت كه به تازگی ۱۱ هزار شركت د ر فضای مجازی شناسايی شــد ه اند كه بر اســاس نــوع فعاليتشــان مشمول ماليات می شوند ود رهمين زمينه شــركت های فعال د ر فضای مجازی از د و هفته آيند ه بايد ماليــات پرد اخت كنند . بر اين اساس ميتوان گفت به درستي مشخص نيست، اخذ ماليات از كسب و كارهاي آناين فعا د رمرحله شناسايي آنهاست يا تا كنون رقمي تحت عنوان ماليــات از آنها د ريافت شد ه است يا خير؟

جيتكــس را بي خيــال؛ باكوتل را د ريابيد

هفته گذشــته مصادف با پايان بيســت و سومين نمايشگاهباكوتل آذربايجان بود. اين نمايشگاه براي ايران و بــه ويژه صنعت ICT يك پيام بسيار مهم د اشت. باكوتل د ر حالي برگزار شــد كه د قيقا عمــري برابر با الكامپ ايراني د ارد . اين د ر حالي است كه ما د ر برخي از د وره هــاي افتتــاح الكامپ از آورد ن وزير ارتباطات كشــور خــود براي روشــن كرد ن چراغ اين نمايشــگاه ناتوان بود ه ايم، اما نه تنها آذربايجان مي تواند وزير ايران را د ر مراســم افتتاحيه نمايشگاه خو د د اشته باشــد ، بلكه عاوه بر وزير خود قاد ر است وزرای ارتباطات كشــورهای تركيه، روسيه و د بير كل اتحاد يه جهانی مخابرات را نيز د ر مراسم افتتاحيه د اشته باشد . باكوتل در حالي با اقتدار و نظم هرچه تمامتر برگزار شــد كه مجريان برگزاري الكامپ د ر ايران همواره براي برنامهريزي وقت كم دارند و همواره با د ولت و ساير هم صنفانشان بر سر مســايل مختلفي از جمله اين كه سال آينده چه كسي متولي اســت و تعرفه ارزي چگونه باشد، سر جنگ دارند. باكوتل در حالي ميزبان شــركتها و اســتارتآپهاي ايراني بود كه كشــور آذربايجان از نظر مســاحت ميتواند با يكي از اســتانهاي ايران پهنــاور، برابري كند. اما براي دعوت از شــركتهاي خارجي منطقه و ساير كشورهاي همسايه مي بايست چشم به اين بد وزيم كه واســطه هاي ايراني چقدر ميتوانند در ترغيــب خارجيها براي حضور در الكامپ ايرانــي موفق عمل كنند؟ د ر نهايت، مســوولان ايراني در حالي روياي هاب نمايشگاهي منطقه را در حوزه ICT در ســر ميپرورانند كه جيتكس كه ديگر جاي خــود دارد، اما حالا باكوتل نيــز حرفي براي گفتن دارد.

اخاذي سريالي پسران د بيرستاني از مرد ان

كاهبــرد اري و اخاذي، روي ســياه شــبكههاي اجتماعي است كه بر اثر عد م آگاهــي كاربران و همچنين باورناپذيري آنها نسبت به جريانات تبهكارانهاي كه ميتواند بر بســتر اين شــبكه ها انجام شــود ، به وقوع مي پيوند د . هفته گذشته، پليس فتاي استان خراسان از كشف شبكهاي ۴۰ نفره از باجگيران در فضاي مجازي خبر داد كه سردسته اين باند را آرايشگر مردانه ۲۲ ســاله تشكيل ميداد. تعقيب و شناسايي اعضاي اين باند زماني مورد توجه پليس قرار گرفت كه مــرد ي به خاطر اخــاذي ۱۵ ميليون توماني دختــر جواني از طريق تلگرام شــكايت كرد . پــس از اند كي تحقيق و تفحص مشخص شد ، نه تنها د ختر جواني د ر كار نبود ه، بلكه اين اقد ام و ســاير كاهبرداريهاي مشــابه توســط پســراني دبيرستاني انجام ميشود كه با ايجاد تله براي مرد ان هوســباز از آنها د ر اشل هاي مختلف شامل درخواســت خريد شــارژ تلفن همراه گرفته تا واريز وجوه ميليوني اخاذي ميكنند. گفته شده اســت كه پس از شناسايي اعضاي ايــن باند، برخــي از آنها با مراجعــه به مدير دبيرستان از وي خواستهاند تا ضمن مذاكره با مقامات پليس فتاي خراسان، از آنها بخواهد چنانچه جــرم آنها را ببخشــند تمامی مبالغ اخاذي شده را برگردانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.