بحث توييتری وزير ارتباطات با يك ساكن نيويورك

آيا بیطرفی اينترنت در ايران نقض شد؟

Asre Ertebat - - ارتباطات - كاوه درفشاني

محمدجواد آذريجهرمي وزير ارتباطات از زماني كه پا به وزارتخانه گذاشته سعي داشته از خودش چهرهاي مردمي به نمايش بگذارد و در همين راستا است كه به مسايلي كه كاربران در فضاي مجازي مطرح ميكنند علاقه ويژه نشان میدهد. جهرمي از زمان شروع وزارتش تاكنون در موارد مختلفي از طريق شبكههاي اجتماعي با كاربران ايراني ارتباط برقرار كرده است. از جمله مواردي كه جهرمي به آنها توجه نشان داده و در خصوص آنها مطالبي را در صفحه شخصي شبكه اجتماعي خود منتشر كرده ميتوان به انتشار پستهايي براي رفع مشكل بازيهاي آنلاين ويديويي مثل GTA و فيفا، هشدار در مورد چالش نهنگ آبي، اعلام خبر حمله به سايتهاي ايراني، هشدار در زمينه اجراي فاز اول رجيستري و نيز انتشار مطلبي براي تعيين ميزان تعرفه اينترنت غيرحجمي اشاره كرد. اخيرا نيز بحثهای توييتري جهرمي با يک كارشناس ايرانی حوزه امنيت اطلاعات ساكن آمريكا توجه بسياري را به خود جلب كرده و با واكنشهاي مختلفي روبهرو شده است كه در اين مطلب به تفصيل به اين مجادله برخط ميپردازيم.

فعاليت جهرمي در فضاي مجازي از دو زاويه

در اين مدت همواره دو ديد و نگاه مختلف به حضور فعال جهرمي در فضاي مجازي وجود داشته است. برخي كاربران با تاييد اين حضور فعال از اينكه با وزيري جوان روبهرو هستند كه در خصوص ريز جزييات مسايل مثل موضوع بازيهاي رايانهاي اظهار نظر ميكند وحتي پاسخ ايرانيان خارجنشين را ميدهد خوشحال هستند و از حضور فعال جهرمي در شبكههاي اجتماعي استقبال ميكنند. اما از سوي ديگر برخي به شدت مخالف اين حضور هستند. مخالفان به اين نكته اشاره دارند كه وزير يك كشور ميبايست به مسايل اساسي حوزه مربوطه بپردازد و پرداختن به مسايل كوچكتر را به واحدهاي زيرمجموعه واگذار كند. برخي از مخالفان، اظهارنظرهاي گاه و بيگاه وزير در شبكههاي اجتماعي را نوعی پروپاگاندا ميبينند كه دستاورد اثرگذار و عمدهاي براي كشور نداشته و صرفا جنبه تبليغاتي بالايي دارد.

پاسخ گزينشي وزير به سوالات كاربران

اگرچه رســانههای فعال و مستقل انگشتشمار در حوزه

ICT در رويكرد وزيــر ارتباطات جديــد، ناديده گرفته شــدهاند و وی ترجيح میدهد با نظرات دو يا سه خطی پراكنده كاربران سرگرم باشد كه در آينده در اين خصوص بيشتر خواهيم نوشت. اما باتوجه به حضور فعال جهرمي در شبكههاي اجتماعي خصوصا د ر اينستاگرام و توييتر عد ه زياد ي نيز د ر مد ت كوتاه وزارت او به مطرح كردن خواستههاي خود در زير پستهاي جهرمي پرداخته و يا با نوشتن هشتگهايي از اقدامات او تجليل يا اظهار نارضايتی كردهاند. درخواســت كاربران براي رفع فيلتر شــدن يك سايت ارايهدهند ه فيلم و سريال، انتقادات از نحوه اجراي طرح رجيستري، انتقاد به تعرفه هاي تعيين شد ه براي قيمت اينترنت و برخی متلكها از جمله پرتكرارترين مســايلي هستند كه در اين مدت در شــبكههاي اجتماعي مطرح شده است. در ميان مسايل ريز و درشتي كه در فضاي مجازي مطرح ميشود اما جهرمي تنها به برخي از آنها به صورت گزينشي پاسخ ميدهد و بسياري ديگر را كه حتي انتقادهاي بجايي هستند بيپاسخ رها ميكند. به اين ترتيب معيار و خطكش جهرمي براي پاسخ دادن يا ندادن به پرسشها و مسايل كاربران ايراني هنوز مشخص نشده است. گاه جهرمي در زمينه مسايلي كه با انتقادات گسترده در فضاي اينترنت روبهرو ميشود سكوت ميكند و گاه اظهارنظر يك كاربر كه بازتاب زيادي هم نداشــته مورد توجه قرار داده و در چند نوبت به آن پاسخ ميدهد. د ر همين راســتا مجاد له اخير وزير ارتباطات د ر فضاي توييتر با يك كاربر در هفته گذشته بسيار جالب توجه بود. جهرمي درپاسخ يك توييت امير رشيدي كه تاكنون چند بار در برنامههاي مختلف صداي آمريكا با عنوان كارشناس امنيت اينترنت معرفي شده مطلبي را نوشت كه در نهايت به پاسخهاي ادامهدار دو طرف انجاميد.

بگومگوي وزير با يک ساكن نيويورك

اين كارشناس امنيت اينترنت ساكن آمريكا هفته گذشته يك توييت را منتشر كرده و نوشت : « با پلن جديد جهرمی اگر اينترنت اســتفاده كنيد و برويد مثلا سايت گوگل دو برابر پول میدهيد به نسبت اينكه برويد سايت پارسیجو. برويد يوتيوب دوبرابر بايد پول بدهيد نسبت به آپارات. چه فرقی دارد؟ اينكه آپارات فيلم خاتمی را حذف میكند ولی يوتيوب نمی كند . اين واقعا يك نوع فيلترينگ هوشمند است ». جهرمي كه پيش از اين بعضا از كنار انتقادات گســترده كاربران مثل انتقاد به تعرفههاي تعيينشــده اينترنت و انتقاد از شيوه اجراي رجيستري گذشــته بود اين بار اما به سرعت در مقام پاســخگويي برآمد. وزير در پاسخ اين انتقاد، نويسنده را به سياسیكاری متهم كرد و نوشت: اين نظر شما كه البته بدبينانهترين نگاه ممكن است، البته از سياسيون بيشتر سرمیزند تا يك متخصص. اسپانسر ديتا در دنيا مرسوم است و معمولا با تفاهمات صاحبان خدمات و شبكهداران رخ میدهد. در اينجا چون قيمت تمام شده ديتای داخلی كمتر است برای كاربر نهايی نصف محاسبه میشود. كمي بعد اما اين كارشناس امنيتي بار ديگر پاسخ جهرمي

را داده و نوشــت : « جناب وزير من اصــلا با بحث تفكيك مشــكلی ندارم و اتفاقا در كنفرانسهــای عمومی از آن دفاع هم كردم ولی مواردی از سانســور كه عرض كردم فكت اســت نه نظر بد بينانه. اگر بخواهم بد بينانه بگويم میگويم جســتوجوگر ايراني ... [هفتهنامه عصر ارتباط نام آن را حذف كرد] بدافزار پخــش میكند كه البته آن هم فكت است. ســرويسهای داخلی در رانت فيلترينگ زنده هستند . » جهرمي اما باز هم بحث را تمام نكرده و نوشــت: « بنده از ارتباط مدل قيمتگذاری و ارتباطش با سانسور كه شما اشاره كرده بوديد گلايه كردم كه البته شما هم گفتيد از اين موضوع دفاع میكنيد. اما در خصوص اينكه سرويس داخلی بدافزار پخش میكند لطفا مستندات ارايه كنيد تا پيگيری شود . البته معتقد م سرويس های د اخلی نياز به حمايت دارند نه رانت. » رشيدي اما در پاســخ اين اظهارات سريعا نوشت: « من از نفس تفكيك دفــاع كردم نه نقض بیطرفی شــبكه در قيمتگذاری. پيشــنهاد میكنم راه ترامــپ را در ايران نرويم و مد افع بی طرفی شبكه باشيم. مثلا اتحاد يه اروپا را ببينيد. آنها هم حامی بیطرفی شبكه هستند. در مورد جســتوجوگر [...] هم اگر ايميل بدهيد )مستندات( را برايتان ميفرستم. » جهرمي البته اين صحبتها را نيز بدون پاســخ نگذاشت و در زير اين توييت نيز نوشــت: « اگر در تفكيك سودی برای كاربر نهايی يا سرويسدهنده خدمات و محتوا وجود

نداشته باشــد، چه فايدهای در آن است؟ بیطرفی اينجا مطرح نيست چون در اين قاعده مجموعهای از سرويسها و خدمات كه هزينه تمامشده كمتری دارند، برای مشترک نهايی ارزانتر محاسبه میشوند. » كارشناس امنيتي ساكن آمريكا اما آخرين پست مجادلات

خود با وزير را گذاشــته و در پاسخ جهرمي نوشت : « تمام نكته بیطرفی در همين اســت. در اينكه تبعيض و رانتی نباشد. آن هم در كشــوری كه ملت كلا با فيلترشكن )به اينترنت( وصل ميشوند يا بيشــتر روی تلگرام هستند. سیدیان و امثال آن اين قسمت را انشاءا... حل ميكنند ولی لطفا بی طرفــی را در نظر بگيريد. كــه جزو حقوق كاربران است. » پس از اين مجادله ادامهدار اما كاربــران ديگر نيز آمده و مسايل مختلفي را مطرح كردند كه البته پس از اين وزير ترجيح داد كه واكنــش خاصي را به ســاير اظهارنظرها نشان ندهد. صد البته كه انتقادات و ابهامات بسيار بيشتری نيز از سوی كاربران اينترنت در صفحههای وزير ارتباطات مطرح شده بود كه تلاش میشــود هفته آينده بيشــتر به اين موارد پرداخت شود و پرواضح است كه اقدام سطحی چند رسانه سفارشینويس هم نمیتواند پاسخی برای آنها باشد.

جمعبندي و نتيجهگيري

فــارغ از موضوع نقــض بی طرفــی اينترنــت د ر مد ل قيمتگــذاری جديد دولــت و همچنين ايجــاد نوعی رانت برای برخی ســايتها و كســبوكارهای اينترنتی كه وابســتگیهايی دارند و در مورد آنها خواهيم نوشت، واقعيت آن اســت كه در حوزه ICT مســايل و مشكلات بســياري هم براي كاربران و هم بــراي بخش خصوصي

وجود دارد. در خصوص كاربران تعرفههاي بالاي اينترنت، ابهامها در زمينه رعايت شــدن حريم خصوصي توســط توسعهدهندگان اپليكيشن و تخلفات و كلاهبرداريهاي گســتردهاي كه در فضاي مجازي صــورت ميگيرد نياز به رســيدگي عاجل دارند. در حوزه بخش خصوصي نيز رعايت نشدن قانون كپيرايت و قانون مالكيت معنوي در حوزه نرمافزار، اپليكيشــن و محتواي ويديويي و نيز عدم توجه به مســاله توليد و واردات كالاهايي كه مشابهشان در كشور توليد ميشود در كنار مشكلات گمركي چه در زمينه تعرفهگذاري كالاهاي ICT وچه در زمينه زمانبر بودن ترخيص كالا و انبوهی از مشكلات كاری اعم از تعدد مجوزها و متوليان، بيمه، ماليات و غيره از جمله مســايل اساسي هستند كه نياز به رسيدگي دارند. لذا اگرچه مشــخص نيســت وزير ارتباطات تا چه زمان به مدل گفتوگوهای انتخابی بــا كاربران اينترنت ادامه خواهد داد، ليكن فارغ از علايق شــخصی كه حق هر فرد اســت، حوزه فاوا با مسايل گســتردهای مواجه است كه رفتهرفته میتوانند چالشساز شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.