افشای سوءپیشینه خطرناک برخی رانندگان تاكسي اينترنتي

ماجرای تعرض به مسافر نگون بخت فراموش شد

Asre Ertebat - - News - نادر نینوايی [email protected]

همین چند ماه پیش بــود که موضوع تجاوز راننده یکي از تاکســيهاي اینترنتي به یک مسافر با تاسف و واکنشهای گسترده همراه شــد. در پي این موضوع مقامــات قضایی و پلیسی از جمله دادستان تهران، رییس پلیس تهران، پلیس امنیت و پلیس فتا وعده هایي برای پیگیري جدی موضــوع مطرح کردند و حتي اعلام شــد از این پس بر فعالیتهاي تاکسيهاي اینترنتي نظارت بیشتري صورت مي گیرد. با این وجود در حالی که نتیجه اي از اقدامات پلیس و نهادهاي قضایی در دست نیســت و این موضوع هم مــیرود تا رو به فراموشی بگذارد، حالا یک مقام مسوول در سازمان تاکسیرانی آماری به نقل از یک نهاد امنیتــی در خصوص سوءپیشــینه برخی از رانندگان یک تاکسی اینترنتی منتشر کرده که با وجود اهمیت بالایی که دارد، همچنان واکنشی از سوی نهادهای ذی ربط به دنبال نداشته است. شاید به دلیل همین بیتوجهیها است که بار دیگر شاهد بازگشت روش جذب بي ضابطه یا لااقل غیرمســوولانه رانندگان از گوشــه خیابان توســط برخی اپلیکیشنها هستیم. تمام اینها گویاي آن اســت که ظاهرا حالا که آب ها از آســیاب افتاده و موضوع تجاوز به مسافر تاکســي اینترنتي فراموش شده، وعدههاي پیگیري آن نیز به فراموشي سپرده شده اســت. چراکه حداقل تا کنون از سوی نهادهای قضایی و پلیسی گزارش مستندی از اقدامات پیشگیرانه در این خصوص منتشر نشده است.

حوادث تلخي كه رقم خورد

اواخر شهریور ماه امسال بود که خبر تعرض راننده یکي از تاکســيهاي اینترنتي به یک خانم خبرساز شد و بسیاري از رسانه ها پس از مدت ها از خواب بیدار شده و نبود قوانین و مقررات و ضوابط مشــخص براي استخدام رانندگان و عدم پذیرش هرگونه مســوولیت از سوی شرکت های تاکســی اینترنتی را به عنوان ضعفهای جدی و بزرگ این تاکسيها معرفي کردند. بروز این حادثه آنچنان تاثیر عمیقي بر مردم گذاشــت که از این پس تبلیغات بسیاري از تاکســي هاي اینترنتي جدید بر محور سفر ایمن چرخید و حتي برخي از آنها با اشــاره غیرمستقیم به رقیب در بیلبوردهاي تبلیغاتي خود نوشتند: سفر ارزان به چه قیمتي؟ نبود قوانین و مقررات مشــخص، بيضابطه بودن اســتخدام رانندگان، مشخص نبودن مرجع رســیدگي به تخلفات تاکســيهاي اینترنتي از آن دست مسایلي بوده که پیش از بروز این حادثه تحریریه عصر ارتباط بارها به آن پرداخته بود. تعرض به یک مسافر خانم و بردن وي به جایي خلوت توســط راننده یکي از تاکســيهاي اینترنتي به جــاي فرودگاه امــا تنها تخلف مشهود این تاکســيها نبوده است. سرویس ندادن به مســافران در مسیرهاي شلوغ و در ساعات پرترافیک، ایجاد دامپینگ، مغایرت کار خودروهای شخصی با قانون، بهکارگیری رانندگان شهرهای دیگر و نواقص فني برخي از خودروهاي آنها از دیگر عواملي است که گاه و بيگاه به آنها پرداخته شده است. فراموش نکنیم که موضــوع مزاحمت هاي تلفني رانندگان تاکســيهاي اینترنتي پس از اتمام ســرویس براي راننــدگان خانم نیز مساله اي اســت که به کرات تکرار شده که حتي این مشــکل براي یکــي از همکاران رسانهاي خودمان نیز پیش آمده است.

افشــای آمار جدیــد از وضعيت تاكسيهاي اینترنتي

چندي پیش مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی تهــران از گزارش تکاندهنده یک نهاد امنیتی درباره استخدام افراد خطرناک در یک آژانس اینترنتی پرده برداشت. علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در توییتی نوشت: گزارشی از بررسی ســوابق جرایم کیفری «بســیار خطرناک » یک نمونه هــزار نفری از راننــدگان یکی از تاکسیهای اینترنتی شناخته شده در هفته اخیر از سوی یکی از نهادهای انتظامی اعلام شد. وي اضافه کرد: گزارش واقعا تکاندهنده بود. براساس آن 10 درصد از یک نمونه هزار نفری رانندگان ثبت شده، جرایمی نظیر دزدی به عنف، اخاذی، زورگیری، چاقوکشی و حبس سنگین در پرونده دارند. این آمار که از بررسی ســوابق تنها هزار نفر از رانندگان یک تاکســی اینترنتی به دست آمده که آمار یکی از این شــرکتها نشان از بهکارگیــری 150هزار راننــده دارد که اگر طبق نمونه گیــري انجام شــده 10 درصد این رانندگان ســابقه کیفري سنگین داشته باشــند این یعني 15 هزار راننده تاکســي اینترنتي باسوءپیشــینه خطرناک در حال فعالیت هستند. وی با بیــان اینکه این گــزارش حتی برای طرفــداران ایــن آژانس هــای اینترنتــی تکاندهنــده بود، گفت: این روند شــرمآور جذب راننده را متوقف کنید! مدیرعامــل تاکســیرانی تهــران همچنین گفتــه بود که ایــن تحقیق برای ســنجش ادعای آژانس های اینترنتی مبنی بر کنترل سوءپیشینه رانندگان انجام شده است. قنادان افزود: در لنــدن مجوز اوبر در ابتدای سپتامبر گذشــته، به دلیل نقص در سیستم کنترل پیشینه رانندگان لغو شد. اگرچه مدیر عامل تاکسیرانی نام نهاد امنیتی و شرکت تاکســی اینترنتی که مورد تحقیق بود را ذکر نکرد اما با ایــن وجود و در کمال تعجب، بعد از اظهارات این مقام مســوول، هنوز خبري از ورود سازمانهاي نظارتي براي سرو سامان دادن به تاکسي هاي اینترنتي و شیوه جذب راننده آنها نشده است.

معضلات ترافيكي تاكســي هاي اینترنتي

هفتم آذر ماه امســال خبري منتشــر شده که گویاي آن بود که تاکســيهاي اینترنتي یکي از عوامل اصلي ایجاد ترافیک در سطح کلانشهر تهران هستند. اعتراضــات نهادهای ذی ربط بــه وضعیت تاکسیهای اینترنتی اما همچنان ادامه دارد. اوایل آذر ماه معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران با تاکید بر لــزوم ارتقای فرهنگ ترافیکی در کلان شهر تهران گفت: متاســفانه امروز بیش از 22 شرکت تاکسی اینترنتی مشغول فعالیت هستند که هر یک از آنها بیشتر از ســازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران خودرو در اختیار دارند و تابع هیچ مقررات خاصی نیستند. محسن پور سیدآقایی در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اســلامی تهران، ری و تجریــش در ارایه گزارشــی از اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران، گفته بــود: امروز در شــهر تهران حضور تاکســی های اینترنتی که تابع هیچ مقررات خاصی نیســتند هــم بر معضلات ترافیک افزوده است. به گفتــه وی سیســتم های شــرکت های اینترنتی کــه هر کــدام بیش از ســازمان مدیریت تاکسیرانی خودرو در اختیار دارند بدون هیچ رابطهای با شهرداری تهران اقدام به جابهجایی مســافر میکننــد و مقرراتی برای ساماندهی این سیستم ها نداریم و این شرکتها سیاستگذاریهای خود را جدای از شهرداری تهران انجام میدهند. وی گفته بود: امــروز بیش از 22 شــرکت خصوصی در این حوزه در شهر تهران در حال فعالیت هستند. متاسفانه شهرداری تهران با آژانسها نیز ارتباطی ندارد، چرا که آژانسها به عنوان یک صنف اداره میشوند. برابر قانون باید حمل و نقل بار و مسافر در شهرها توسط شهرداری انجام شود اما مشاهده میشود که اینگونه نیست.

انتقــاد از حمایت هــای وزارت ارتباطات و وزارت صنعت

وقتی یک سرویس استارتآپی رشد میکند و بزرگ میشود باید مسوولیتهای خود را در قبال سیستم اجتماعی- اقتصادی که در آن قرار دارد بپذیرد. اما به اعتقاد رییس سازمان تاکسیراني تهران شــرکتهای استارتآپي همه چیز را از منظر سود اقتصادی صاحبان سهام خود میبینند اما هزینههای وحشتناک مستقیم و غیرمستقیم آنها بر دوش مدیریت شهری و نهایتا شهروندان قرار ميگیرد. به عقیده رییس ســازمان تاکسیراني تهران در حال حاضر اطلاعات عمیــق و دقیقی از تبعات این حــوزه حتی در ســطح مدیران بلند پایه دولتی در کشــور وجــود ندارد و وزارتخانههایی نظیر «ارتباطات» و «صنعت، معدن و تجارت » مدعی صــدور مجوز برای این کسبوکارها هســتند در حالی که هیچ تخصصی در حوزه حملونقل ندارند. باتوجه به شــرایط موجود شــاید بهتر باشد وزارتخانههاي ارتباطــات و صنعت با واگذار کــردن تاکســي هاي اینترنتي بــه صنف تاکسیراني و شــهرداري به جاي دخالت در حوزهاي کــه تخصــص لازم را در زمینه آن ندارند موضوع را به نهاد متخصص سپرده و خود به حمایت ضمني و ارایه نقش مشورتي با شهرداري بسنده کنند. به نظر برخي کارشناســان حوزه شــهري بهترین راه حل بــرای حل پایــدار موضوع تاکســيهاي اینترنتــي ارایه یــک پلتفرم نوآوری باز اســت که هم تکلیف چارچوبها و الزامــات حاکمیتی در آن تعریف شــود و هم به انــدازه کافی به اســتارتآپها اجازه خلاقیت و نوآوری در خدمات را بدهد. در غیر این صورت در آینده نزدیک هر روز با چالش استارت آپ های دیگری مواجه خواهیم بود که از اساس گونهای جدید از خدمات را ارایه میکنند که ما برای آنها چارچوبی نداریم.

لطمه تاكسيهاي اینترنتي به رقباي سنتي

در حال حاضر شرکت های تاکسي اینترنتي بدون مجوز و آیین نامه و قوانین مشــخص مشــغول به فعالیت هســتند که مستقیما فعالیتشــان معیشــت رانندگان تاکسی را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که نبود نظارت تاکسیراني بر آنها باعث شده که فعالیت بيضابطهاي داشته باشند. علیرضا قنادان، مدیرعامل جدید ســازمان تاکســیرانی در این رابطه میگوید: در حال حاضر شرکتهای بدون مجوز در سطح شهر تهران مشغول به فعالیت هستند که مستقیما فعالیتشان معیشت رانندگان تاکسی را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که اساس این شــرکتهای بدون مجوز من درآوردی بــوده و آنها به صورت خــودرو کار میکنند و عدم کنترل مناســب آنها ســبب شده که حضور فعالتری در سطح حمل و نقل تهران ایفا کنند.

آیيننامهای كه همچنان معطل است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران چندي پیش رســما اعلام کرد: تاکسی های اینترنتــی میتوانند با اخذ مجــوز در قالب بخشهای خصوصی توسعه یابند. وی از تدوین آییننامهای با هماهنگی وزارت کشــور برای نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی خبر داد و گفت: ایــن آیین نامه با هدف مدیریت و نظارت بیشتر بر حمل و نقل اینترنتی در حال تدوین است که مطابق آن شــرکت ها به منظور نظارت پذیری ملزم به دریافت مجوز خواهند شد. در همین حال امــا یک نماینــده مجلس، اظهار داشته که هنوز وضعیت مرجع نظارت بر تاکســيهاي اینترنتي بــه صورت قطعی مشخص نشــده و میان اتحادیههای صنفی اختلافاتی وجود دارد، به گونهای که اتحادیه خدمات رایانهای و حمل ونقــل به نوعی در حال پاسکاری هستند و این موضوع را هنوز تعیین تکلیف نکردهاند. درواقع از ســویی شــهرداری تهران خود را مسوول و متولی حمل ونقل شهری می داند و از ســویي دیگــر کمیســیون ترافیک و شــورایعالی ترافیک نیز بــه گونهای خود را در این امر دخیل میداند. از ســوي دیگر وزارت ارتباطات و وزارت صنعت هم هر یک به نوعــي خود را متولي اصلي تاکســيهاي اینترنتي ميدانند بنابراین در مرحله اول باید مشــکل نبود متولی و مرجع برای نظارت بر فعالیت آنها حل شود تا بتوان نظارت حرفهای را بر حوزه حمــل و نقل به نفع مســافران و شرکتهای ارایه خدمات داشته باشیم. در فقدان قانون و آییننامهای که تاکسیهای اینترنتــی و یــا حتــی بســیاری دیگر از کســب وکارهای جدید را ملزم بــه رعایت کند، برای مثال شرکت اسنپ برای خودش! آییننامهای وضع کرده که به اســتناد آن از خود به کل سلب مسوولیت میکند. درواقع این شرکت در سایت خود عملا از خود سلب مســوولیت کرده و میگوید که یک شرکت حمل و نقل شهری نیست بلکه یک اپ است که مسافر را به راننده متصل میکند و هرگونه مسوولیتی را از خود سلب کردهاند.

خطر ایجــاد دامپينگ توســط تاكسيهاي اینترنتي

مدتها اســت خطــر این که تاکســيهاي اینترنتــي با کاهش کاذب قیمــت به دنبال حذف رقیب سنتي باشــند مطرح مي شود. براساس این استدلال آنها با اعلام کرایههای کاذب ســعی در حــذف تاکســیهای درون شــهری و آژانس ها دارند و زمانی که رقبای خود را حذف کردند کرایههای خود را بهصورت نجومی بالا میبرند. در حال حاضر نرخ جابه جایي مســافر بین برخي مسیرها به قدري پایین است که حتي از کرایه سوار شدن تاکسي خطي هم کمتر است و همین موضوع شائبههایي را به وجود ميآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.