ديجیكالا: سودده نیستیم قاچاقفروشی هم نمیكنیم

Asre Ertebat - - News -

شرکت دیجیکالا هفته گذشته در یک نشست خبری پاسخگوی خبرنگاران بود؛ اگرچه در این نشســت نیز فرصت کافی برای پاســخ به پرســشهای نمایندگان رسانهها باقی نماند. به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، ســعید محمدی، مدیرعامل دیجیکالا در پاسخ به پرسشــی مبنی بر گران بودن قیمت برخی کالاهای این فروشگاه اینترنتی، آنهم بعــد از اعمال تخفیفهای بالا در قیاس با فروشــگاههای سنتی، گفت: اغلب پس از بررسی این موارد مشخص میشود که تفاوت در قیمتها ناشی از گارانتی و موارد اینچنیني است. وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه تمام مشخصات گارانتی و شرکت گارانتیکننده نیز یکســان بوده اما باز هم تفاوت قیمتهای قابل ملاحظه دیده میشود، گفت: برای مثال، کالایی که در فروشگاه فیزیکی با قیمت کمتر به فروش میرسیده شامل محصولات شرکت رسمی واردکننده نیست و بهدلیل اینکه کالای قاچاق است، قیمت بهمراتب کمتری دارد. اما ما بههیچوجه کالای قاچاق عرضه نمیکنیم. محمدی درباره ابهاماتــی مبنی بر فروش کالای قاچاق در فروشــگاههای اینترنتــی و اینکه مســوولان اتحادیههای ســنتی اعلام میکننــد انبار فروشگاههای اینترنتی پر از کالای قاچاق است، گفت: برعکس اینکه بهنظر می رسد فروشگاه اینترنتی مجازی و دور از دسترس هستند، اتفاقا فعالیت آنها مجتمع و در دید است و بسیار قابل نظارت است و از این رو امکان فروش کالای قاچاق را ندارند. وی در خصوص موضوع جذب سرمایه 100 میلیون دلاری از سوی ســرمایهگذار خارجی و ابهاماتی که در خصوص این شرکت خارجی، از جمله ماهیت وجودی شرکت و درج نشدن این رویداد در سایت طرف خارجی، گفت : IIIC یک هلدینگ است و طبیعی است که جزییات تمام سرمایهگذاریهای خود را درج نکند. از سوی دیگر، این سرمایهگذاری از سال 94 آغاز شده و این ســرمایه در یک فرایند انجام شده است نه اینکه یکشبه این مبلغ منتقل شده باشد. مدیرعامل دیجیکالا در مورد ترکیب سرمایهگذاران این شرکت و اینکه گفته میشود سپاه پاسداران از جمله سهامداران این شرکت است نیز گفت: تمام سهامداران ما خصوصی هستند و حضور سپاه پاسداران در ترکیب سهامداران دیجیکالا را تکذیب میکنیم. محمدی با بیان اینکه مایل به افشــای میزان درآمد و سود شرکت نیست، گفت: سودده نیســتیم و برای جبران زیاندهی نیاز به سرمایهگذار داریم. همچنان که فروشگاه آمازون بعد از 21 سال فعالیت همچنان تا حدی زیان میکند و اگر این فروشــگاه قصد داشته باشــد همین امروز سودآور شود، سرعت رشد پایینتری خواهد داشت. وی تاکید کرد: 99 درصد کسبوکارهای اینترنتی ایران سودآور نیستند و از اساس اشتباه است که امروز به فکر سودآوری این کسبوکارها باشیم بلکه باید در این تجارت دید بلندمدت داشــت. اگرچه مدیرعامل دیجیکالا در بخش دیگری از این نشست تاکید کرد که فاصله زیادی با کسب درآمد یک میلیارد دلاری و تبدیل شدن به یک یونیکورن ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.