ب رس سازمنامو م نشانم بلاتکلیفی اخذرمياعلملیکرادتاازرکالياتسيبويکهدارهای اینترنتی

Asre Ertebat - - News - دانیال رمضانی

دوگانگی و تبعیض در اجرای قوانین در خصوص کسبوکارهای اینترنتی و سنتی همچنان پابرجاست. درحالیکه کسبوکارهای سنتی تقریبا از نخستین روزهای کاری خود و بدون هیچگونه فرجه و بلاتکلیفی قانونی، مشمول پرداخت عوارض، بیمه و مالیات میشوند، ظاهرا این موضوع در خصوص کسبوکارهای اینترنتی کماکان مسکوت است. بهعبارت دیگر، در شرایطی که کسبوکارهای سنتی روزهای سختی را سپری کرده و نسبت به میزان و نحوه اخذ مالیات از خود سالها است به اشکال مختلف از طریق اتاقهای بازرگانی، اتحادیهها، اصناف و انجمنها اعتراضاتی دارند، در خصوص کسبوکارهای اینترنتی شاهد هیچ اعتراضی نیستیم. علت، تقریبا روشن است؛ چراکه شواهد نشان میدهد بسیاری از این کسبوکارها اصولا همچنان مالیاتی نمیدهند که بخواهند به شکل و شیوه اخذ آن اعتراض داشته باشند. این در حالی است که برخی از کسبوکارهای اینترنتی وارد هفتمین سال کاری خود شدهاند و بسیاری از آنها در این مدت با حمایتهای گسترده توانستهاند بدون اخذ مجوز و بدون پرداخت مالیات و بیمه بهسرعت رشد کرده و در سایه این حمایتها درآمدهای زیادی داشته باشند. گستره کســبوکارهای اینترنتی اما بهحدی گسترده شده که هر روز بر پیچیدگی نحوه دریافت مالیات از این شــرکتها افزوده است. دهها هزار سایت، دهها هزار کانال و صفحات مجازی و دهها هزار اپلیکیشن بخشی از این گستره بزرگ و متنوع محسوب میشوند که گویای پیچیدگی و در عین حال بلاتکلیفی اخذ مالیات از این بخش از فعالان اقتصادی است که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده میشود.

نمونههایی از درآمدزاییهای هنگفت

اردیبهشتماه سال 95 بود که مدیر یکیاز پلتفرمهای عرضهاپلیکیشنهای اندرویدی با ارایه آماری رسمی اعلام کرد: در نوروز سال 95 بیش از 3میلیارد خرید اپلیکیشن از بازار فارسی اپلیکیشنهای اندروید انجام شده است که بر این اساس بیش از ۱۶ هزار توسعهدهنده توانستهاند در مدت پنج سال بیش از 3۶۶ میلیارد ریال درآمد کسب کنند. از این نکته نیز نبایــد غافل بود که برخی از این اپلیکیشــنها بهتنهایی توانستهاند درآمدهای میلیاردی را نصیب خود کنند. در نمونهای دیگر و در گزارشــی که هفتهنامه عصر ارتباط حدود دو سال قبل منتشر کرد نیز یکی از کسبوکارهای اینترنتی آمار جالب توجهی از میزان درآمدهای خود اعلام کرده بود. مدیر یکي از فروشگاههای اینترنتی در ســال 92 مدعی شده بود روزانه 2هزار فقره فروش کالا دارد که بهطور متوسط قیمت آنها ۶00 هزار تومان است و فروشگاه اینترنتی مذکور روزانه یك میلیارد و 200 میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به 3۶ میلیارد تومان میرسید. در سال 94 و در نمونهای دیگر خبرگزاری مهر گفتوگویی با مدیر یکی از کانالهای تلگرامی منتشر کرد که گفته بود ماهانه 30 میلیون تومان درآمد دارد و ارزش کانال وی یك میلیارد تومان است. باید توجه داشت که تمام این آمار مربوط به سالهای گذشته است که این کسبوکارهای اینترنتی بدون نگرانی از بحثهای مالیاتی این ارقام را اعلام میکردند و بیشك در سال 9۶ این ارقام و درآمدها چند برابر شده است.

سازمان دارایی و ماليات اینترنتیها

در فضایی که دسترسی به آمار واطلاعات دقیق و مسوولان متولی بهسادگی فراهم نیســت، یکی از راهها انداختن تیری در تاریکی است؛ یعنی رفتن سراغ گوگل و جستوجو در اینترنت. اگر دنبال عبارتی همچون «مالیات کسبوکارهای اینترنتی » بگردید، اطلاعات بسیار اندکی پیدا میکنید که بخشهایی از آن هم گزارشهای هفتهنامه عصر ارتباط است! بهعبارت دیگر چیز زیادی دستگیرتان نمیشود واین به شکل ضمنی یعنی تاییدی بر بلاتکلیفی اخذ مالیات از این نوع کسبوکارهای جدید و البته پولساز است. اما از همین میزان اندک اخبار هم مواردی جلب توجه میکند.

تلاشهای مالياتی سالهای قبل

گذشته از خروجی نامعلوم تلاش های انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی در ســال جاری که همچنان نتایج آن نامعلوم است، واقعیت آن است که این سازمان در سال های گذشته نیز تلاش هایی برای اخذ مالیات از کسب وکارهای اینترنتی انجام داده که اطلاعات و نتایج آنها نیز نامعلوم است. بهمنماه سال 94 بود که انجمن صنفی کســبوکارهای اینترنتی طی نامهای به اقدام سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از کسبوکارهای اینترنتی اعتراض کرد. در این نامه که پیرو ارسال نامه ادارات مالیات سراسر کشور به کسبوکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و احضار برای پرداخت مالیات ارزش افزوده صورت گرفته، آمده بود: متاسفانه اداره مالیات بدون هیچگونه اطلاعرسانی قبلی مبنی بر نحوه دریافت مالیات از کسبوکارهای اینترنتی به ارسال نامه برای آنها اقدام کرده که با مراجعه برخی از کســبوکارها به اداره فوق به آنان اعلام شده است که از تاریخ دریافت نماد شما مشمول پرداخت مالیات هستید و در صورت پرداخت نکردن از آن زمان تا امروز جریمه میشوید. در بخش دیگری از این نامه آمده بود: درحالیکه هیچگونه اطلاعرسانی از طرف اداره مالیات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مشمول شدن کسبوکار از زمان دریافت نماد اعتماد، انجام نشده است و کسبوکارهای نوپا دچار مشکل اساسی شدهاند و متاسفانه برخی از آنان بهدنبال ابطال نماد خود بوده تا مانند خیل کثیری از کسبوکارهای بدون نماد و با استفاده از درگاههای بانکی واسط فعالیت خود را انجام دهند و این موضوع باعث سرخوردگی کسبوکارهای قانونمند شده است. البته خبری از سرنوشت این اقدام ســازمان امور مالیاتی و خروجی کار نبود و از آن به بعد هم اعتراضی نشد که احتمالا ناشی از اجرا نشدن اقدام خاصی بوده است.

تلاشهای جدید سازمان امور مالياتی

تیرماه ســال جاری بود که کامل تقوینژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بهتازگی ۱۱ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات خواهند شد. در آن مقطع وی این را هم گفته بود که بررسی موضوع دریافت مالیات از شــرکتهای فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ میشود. دستورالعملی که البته خبری از سرنوشت آن نیست. این در حالی است که تنها در خصوص فروشگاههای اینترنتی آخرین آمار رسمی گویای آن است که تنها 2۸ هزار فروشگاه اینترنتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند. البته این آمــار را باید به انبوهی از اپلیکیشــنها و صفحات و کانالهای اجتماعی که درآمدهای هنگفتی داشــته و اطلاعات، آمار و میزان دقیق درآمد آنها مشخص نیست، اضافه کرد. یك ماه بعد یعنی در مردادماه سال جاری بار دیگر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی به نقل از تقوینژاد اعلام کرد: شرکتها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارایه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیتهای مقرر باید براساس نرخهای مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارایه خدمات از نظر مالیاتی نیست. وی با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث شکلگیری کســبوکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی شده، عنوان کرد: قطعا در آینده نزدیك ماهیت کسبوکارهای موجود دچار تغییر و تحولات بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسبوکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامهریزی مناسبی انجام داده است. اگرچه جزییات این «برنامهریزی مناسب » نیز مشخص نیست.

بلاتکليفی نحوه اخذ ماليات

آن طور که پیداســت، موضوع نحوه دریافت مالیات از کسب وکارهای اینترنتی همچنان محل بحث و ابهام اســت. این در حالی اســت که حجم خرید و فــروش کالا و خدمات در فضای مجازی به ســرعت در حال افزایش بوده و هر روز شاهد شــکل گیری فعالیت های اقتصادی بیشتری در این عرصه هستیم. احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص فعالیتهای اقتصادی افراد و شــرکتها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها، میگوید: افرادی که در فضای مجازی کسبوکار دارند باید همانند افرادی که بهطور فیزیکی مشغول به کارند مالیات پرداخت کنند. هادی حقشناس، یك کارشناس مالیاتی نیز میگوید: یکی از موارد مالیاتی فعالیت اقتصادی درفضای مجازی است و هر چقدر به جلو پیش برویم به مراتب این فعالیت اقتصادی مجازی بیشتر شده و باید به شیوه مناسب از آن مالیات گرفته شود.

یک خبر و پابرجاماندن ابهامات

اگرچه این گزارش از مدتی قبل در نوبت انتشار است، اما نوزدهم آذرماه و در جریان برگزاری چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، رییس سازمان مالیاتی خبر از آغاز شناسایی مودیان مالیاتی فضای سایبری داد. موضوعی که با همین تیتر در رسانههای مختلف بازتاب داشت. اما ورود به محتوای خبر نشان میداد که چالشهایی که البته بخشی از آن در گزارش حاضر آمده، همچنان پابرجاست و سازمان امور مالیاتی با آنها دست به گریبان است. کامل تقوینژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالشهــای مالیاتی به همراه دارند، اما با ایــن حال با همکاری دستگاههای مربوطه شناسایی مودیان فضای مجازی آغاز شده است. البته وی در ادامه پرده از بخشی از مشکلات و چالشهای پیش روی سازمان متبوع خودبرداشته و میگوید: شناسایی فعالاناقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالشهاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاهها و مراجع ذیربط اقدام موثری را برای شناسایی مودیان فضای مجازی شروع کرده اما در تعیین شمولیت مالیاتی کسبوکارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصا کسبوکارهای بینالمللی با توجه به ابعاد کســبوکارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی سایت، محل پرداخت و دریافت وجه )حساب بانکی(، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.

11 پرسش از سازمان مالياتی

هفتهنامه عصر ارتباط برای پیگیری این حق ملی یعنی دریافت مالیات از تمامی فعالان اقتصادی و از جمله کسبوکارهای اینترنتی، چگونگی این اقدام، میزان آشنایی ممیزان مالیاتی با این فضا و غیره تلاش کرد تا موضوع را از متولی اصلی یعنی سازمان امور مالیاتی پیگیری کند. در نتیجه تلاشها و پیگیریهای انجامشده، بهصورت مکتوب ۱۱ پرسش برای روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ارســال شد و مدتی بعد پاسخ پرسشها به شکل مکتوب در اختیار هفتهنامه عصر ارتباط قرار گرفت. برداشت ما از پاسخهای ارسالی این بود که سازمان امور مالیاتی برنامه و طرح مشخصی برای چگونگی دریافت مالیات از کسبوکارهای اینترنتی که لزوما در بسترهای قانونی و تعریف شده فعالیت نمیکنند، ندارد. جان کلام پاسخ به پرسشها این اســت که «تمامی کسبوکارها فارغ از اینکه در چه بستری اعم از فضای اینترنتی یا حقیقی فعالیت دارند، مشمول پرداخت مالیات هستند و این اقدام از طریق خوداظهاری و تراکنشهای بانکی انجام میشود.» اگرچه بر اساس آخرین اخبار بستر قانونی کنترل حسابهای بانکی فراهم نشد. در واقعاز پاسخهایارسالیاینطور بر میآید که سازمانامور مالیاتی منتظر کسبوکارهای مجازی اســت تا خود اقدام به ارایه مالیات کنند؛ ازجمله آن دسته از کسبوکارهایی که به روشنی در جایی ثبت و ضبط نشدهاند. این در حالیاست کهاین کسبوکارهای مجازی که خارجاز بسترهای تعریف شده قانونی، فعال هستند، اصولا به شکلی تعمدی در این فضا قرار گرفتهاند تا مشمول پرداخت حقوق قانونی اعم از بیمه، مالیات و سایر عوارض نشوند. لذا از مخاطبان گرامی دعوت میشود متن کامل گفتوگو با مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی را که به شکل مکتوب و بدون هیچ تغییری در همین صفحه منتشر شده، مطالعه کنند. قضاوت را به عهده شما میگذاریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.