مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد، همه باید مالیات بدهند

Asre Ertebat - - News -

«اطلاعات فعالیتهای اقتصادی چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که میتواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنشهای بانکی و غیره باشد، توسط ارگانهای مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدینوسیله مطالبه و وصول خواهدشد ». این بخشاصلیاظهارات محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمانامور مالیاتیاست که به ۱۱ پرسش هفتهنامه عصر ارتباط در خصوص چگونگی دریافت مالیات از کسبوکارهای اینترنتی پاسخ داده است. اگرچه برخی از این پاسخها قانعکننده نیستند، لیکناز آنجا که گفتوگو بهصورت مکتوبانجام شده، امکان طرح پرسشهای بیشتر فراهم نبود و باید قضاوت را به خوانندگان واگذار کرد. 1- به گفته ریيس سازمان امور مالياتی )تير 96(، به تازگی11 هزارشرکتدرفضایمجازیشناساییشدهاند که بر اساس نوع فعاليتشان مشمول ماليات میشوند. برخی آمار قانونی از جمله پليس فتا 20 هزار کسبوکار اینترنتی شناسایی شده و کسبوکارهای فاقد نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونيکی 10برابر بيش از این ميزان است. مشخصا روش سازمان امور مالياتی برای شناسایی کسبوکارهای اینترنتی و روش اخذ ماليات از این شرکتها چگونه است؟ بهموجب مــاده ۱۶9 مکــرر قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب4/3۱/۱394 بهمنظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود و تمامي اشخاص حقوقی مکلف هستند اطلاعات مربوط را که در خصوص مودیان در اختیار دارند، در اختیار سازمانامور مالیاتی کشور قرار دهند. از جملهاطلاعات مذکور مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات مربوط به انواع حسابهای بانکی... اســت. بنابراین با اخذ اطلاعات مذکور، شناسایی اغلب مودیان مالیاتی بهسهولت برای سازمان امور مالیاتی امکانپذیر میشود و این بهترین روش برای اخذ مالیات عادلانه است. 2- تيرماه سال جاری بود که ریيس سازمان امور مالياتی اعلام کرد: بررسی موضوع دریافت ماليات از شرکتهای فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ میشود. )جزیيات این دستورالعمل چيست و ابلاغ آن انجام شده است؟( در خصوص رسیدگی به مودیان فعال در فضای مجازی باید اذعان داشت که این فضا صرفا یك بستر برای انجام معاملات است؛ هرچند برخی موارد نیز مختص انجام خدمات در این فضا اســت. از طرف دیگر، درآمد و هزینه مودیان بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه و فارغاز بسترارایه خدمات یا فروش کالا تعیین میشود؛ بنابرایناین سازمان طی زمان نسبت به صدور دستورالعملهای لازم برای رسیدگی به مالیات مودیان محترم اقدام میکند که اصولا مودیان فعال در فضای مجازی نیز حسب تجارت و مراودات خود مشمول دستورالعملهای موردنظر میشوند. 3- زمان آغاز به کار کسبوکارهای اینترنتی برای اخذ ماليات چگونه تعيين و شناسایی میشود؟ برحسب اسناد و مدارک ابرازی مودیان و درآمدهای مکتسبه توسط آنها. 4- مميزان سازمان مالياتی، با توجه به پيچيدگی و امکانهای متعدد برای پنهانکاری درآمدها از سوی کسبوکارهایاینترنتی،چهآموزشهاییبرایشناسایی ميزان درآمد این کسبوکارها دیدهاند؟ یکی از انتقادها به ناآشنایی مميزان با فضای این کسبوکارها مربوط میشود. نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی به سمت سیستم خود اظهاری و تشخیص بر مبنای اطلاعات دقیق و شفاف درحرکت است و سیستم علیالراس غیرمتکی به اطلاعات از نظام مالیاتی حذف خواهد شد. بنابراین نگاه اول سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان در هر حوزهای اعتماد به آنها و براساس خود اظهاری است؛ یعنی در مرحله اول به مودیان اعتماد شده و این فرصت داده میشود که با ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، میزان درآمد، هزینه و مالیات متعلقه را به ســازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. همچنین در زمینه شناســایی میزان درآمد کسبوکارها، بدیهی اســت همانگونه که پیشتر گفته شده، مهمترین مساله در تعیین درآمد و هزینه مودیان مطابقت دادن آنها به استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتیاست که آموزشهای لازم در این خصوص در بدو خدمت و حین خدمت به ممیزان داده میشود. 5- چه نهادهایی باید برای شناسایی کسبوکارهای اینترنتی با سازمان امور مالياتی همکاری داشته باشند؟ بهموجبماده۱۶9 مکررقانونمالیاتهایمستقیم،وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانكها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبتاسناد واملاک کشور و سایراشخاص حقوقیاعماز دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مالیاتی را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشــخاص را فراهم میآورند، موظف به ارایه اطلاعات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

6-ميزاندرآمدازکسبوکارهایاینترنتیباکسبوکار مشابه سنتی )فيزیکی( تفاوتی دارد یا نه؟ )توضيح بفرمایيد.(

خیر. همانگونه که توضیح داده شد، تغییر در بستر معاملات و فعالیتهای اقتصادی مودیان تاثیری در نرخ مالیاتی آنها نخواهد داشت. 7- در سال 94 به گفته ریيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکی سهم تجارت الکترونيکی کشور 50 هزار ميليارد تومان )17 ميليارد تومان( بوده که این ميزان در سال جاری به 100 هزار ميليارد تومان رسيده است، تاکنون )سال 96( بهطور مشخص چه ميزان ماليات از کسبوکارهای اینترنتی اخذ شده است؟ با توجه به اینکه عمده فعالیتهای اشخاص در فضای مجازی با فعالیت واقعی آنها همراهاست، براي مثال، برخی فروشهای مودیان در فضای مجازی و برخی فروشهای همان مودیان در فضای واقعی انجام میگیرد، بنابراین تفکیك مالیات مربوط به درآمدهای مکتســبه در فضای مجازی و فضای واقعی با توجه به وجود هزینههای مشترک عمومی و اداری با توجه به هزینه آن برای سازمان و در نظر گرفتن متفاوت نبودن میزان مالیات آنها موضوعیت نخواهد داشت. 8- چه مقاومتهایی و با چــه توجيهاتی برای فرار کسبوکارهایاینترنتیازپرداختمالياتحقهوجوددارد؟ موضوع فرار مالیاتی نهتنها در حوزه کسبوکارهای اینترنتی، بلکه در تمامی بخشهایی کــه بهنوعی درآمدزایی صورت میگیرد، وجود دارد و فعالان هر بخش با توجیهات مختلف سعی در فرار مالیاتی دارند. پس قاعدتا در بحث کسبوکارهای اینترنتی هم با این معضل روبهرو هستیم. 9-برخیازکسبوکارهایاینترنتیوانجمنهایوابسته با ایشان معتقدند، باید یک دوره استراحت مالياتی به این شرکتها داده شود. چنين خواستهای آیا قانونی بوده و مورد پذیرش سازمان امور مالياتی قرار دارد؟ بهموجب اصل 5۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود، مگر بهموجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی نیز در قانون مشخصمیشود.درحالحاضرنیزمعافیتهاییبرایشرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در قوانین موضوعه پیشبینی شده است. 10- بهجز کسبوکارهای اینترنتی )اعم از قانونی و غيرقانونی(درحالحاضردربسترتلگرامواپليکيشنهای دیگر، برخی افراد حقيقی و حقوقی درآمدهای بسيار هنگفتی دارند. چه اقدامی برای شناسایی اخذ ماليات از این بخش شده است؟ همانطور که در پرســشهای قبلی هم توضیح داده شد، طبق ماده ۱۶9 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات فعالیتهای اقتصادی، چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که میتواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنشهای بانکی و غیره باشد، توســط ارگانهای مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدینوســیله مطالبه و وصول خواهد شد. 11- آگهیها و بنرهای تبليغاتی و سایتهای اینترنتی نيز مشمول ماليات هستند؟ در صورت پاسخ مثبت، روش شناسایی آنها چگونه بوده و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است؟ در صورت عدم احراز معافیت موضوع بند )ل( ماده ۱39 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهند بود کهاین موارد نیز بر اساس اطلاعات واصله تعیین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.