درر ه

Asre Ertebat - - News - پريسا خسروداد [email protected]

فضــاي مجــازي، يكــي از حســاس ترين ايســتگاههاي كشور اســت كه دستگاههاي دولتــي و حاكميتــي بســياري ادعــاي سياســتگذاري و تاثيرگذاري بر آن را دارند. برخي از سياستهاي حاكم بر اين فضا، معتقد بر مسدودســازي و فيلترينگ محتوايي است كه به هر ترتيبي پيام منفي سياسي، اخلاقي، فرهنگــي و اجتماعي را به همــراه دارند. اما در مقابل، سياســت بازگذاشتن دسترسي به محتوا نيــز چندان بيرونق نيســت؛ هرچند مدافعان اين رويكرد، عمومــا در اجرا داراي چندان برشي نيستند، اما به هر حال ميتوانند تاثيرگذار باشند. در اين ميان فروشــگاههاي اينترنتي، يكي از حساسترين بخشهاي فضاي مجازي هستند كه با عرضــه محصولاتي بــا ماهيت فيزيكي يا صرفا محتوايــي، در عين حــال كه جنبه سرگرمي دارند، به تامين نيازهاي بسياري از مردم بهويژه نوجوانان و جوانان ميپردازند. موضوع تاســف بار اينجاســت كه نظارت بر كالاهاي عرضهشــده توســط فروشگاههاي مجازي در حيات خلوت اين طرح قرار دارد؛ به اين معني كه مسوولان ايراني به اهميت اين موضوع كه فلان كانال يا سايت يا اپليكيشن بايد درجا فيلتر شــود، واقف هســتند! اما از اينكه آشــفتگي و بيسروســاماني در حوزه فروشــگاههاي اينترنتي ميتواند در سطحي باشــد كه آثار مخرب فرهنگــي و اخلاقي به بار بياورد، غافل اند ) البته اين روزها مشخص شــده با آنهايی كــه برخوردی نمی شــود، دارای ارتباطات و روابطی هســتند(. از جمله محصولاتي كه داراي جنس محتوايي اســت و در فروشــگاههاي اينترنتــي ايراني عرضه مي شود، گيم است، اما در حالي كه بازي هاي رايانه اي بــه خودي خــود به دليــل وجود دستگاه هاي موازي و فقدان سياست گذاري كاربردي داراي وضعيتي آشــفته و سردرگم هستند، در فروشگاههاي اينترنتي، وضعيتي بسيار وخيمتر دارند. عدم ســاماندهي جدي بازيهــاي رايانهاي، چه در عرصه كلان و چــه از منظر تجاري در حالي ادامه دارد كه رويكرد دولت نســبت به توليدكنندگان و عرضهكنندگان اين محصول، بيشتر بر پايه چگونگي اخذ ماليات، مانور براي نمايش توليدات بومي، برگزاري نمايشــگاه و اخذ بودجه براي دستگاههاي بهاصطلاح متولي استوار است. در گزارش ICT ايراني اين هفته با محوريت قرار دادن اين موضوع به تحليل و ارزيابي اهم اخبار هفته گذشته ميپردازيم.

دانلود روشنفكري در فروشگاههاي اينترنتي!

هفتــه گذشــته متوجه شــديم در يک ســايت نورچشــمی عرضــه اپليكيشن در ايران، يک بازي بهفروش ميرســد كه حتي در برخي از كشورهاي اروپايي معتقد به داشــتن درهاي باز نيز اين بــازي به اين سهولت و در دسترس همگان نيست. اين بازي رايانهاي كه به علــت تبليغ و ايجاد انگيزه براي برخي كاربران براي تهيه و دانلود، از اعلام نام آن خودداري ميكنيم، در شرايطي عرضه ميشــود كه بهطور رســمي فارسي و به اصطلاح دوبله شده است و در نگاه نخست باعث ايجاد اين تصور ميشــود كه در داخل كشور توليد شده و مجاز است. در صورتي كه چنين نيســت. اما آنچه از منظــر محتوايي بازي مذكور را به چالــش وا ميدارد، تبليغ و تشويق انجام اموري مانند حمله، اذيت و آزار ديگران، تهاجم، غارت، قمار و شــرطبندی و ارتباطگيری بازيكنان واقعی در فضای مجازی و امكان شــكلگيری ارتباطات عاطفی، اعم از دوســتی و ازدواجهای مجازی و همچنين ارتباطات همجنسگرايانه اســت كه در قالب پيامي با عنوان «از اين سيســتم روشنفكری لذت ببر !» ارايه ميشود. با مراجعــه به فروشــگاه اينترنتــي مذكور دريافتيم، اين بازي كــه داراي 10 هزار نصب فعال اســت، فاقد تاييد نظام ردهبندی سنی بازیهای ديجيتال )اسرا( است و قابل توجهتر از همه اينكه هيچيک از بازيهاي عرضهشده در اين فروشــگاه داراي گروه ســني نبودند و هر گيمري بســته به ســليقه و علاقه خود ميتوانســت آنها را دانلود كند. گفتني است اين بازي تــا لحظه نگارش ايــن گزارش در دسترس كاربران بود. علت را هم بارها گفتهايم و البته منتظر اتفاق خاصی نيستيم. اين قبيل سايتها وابسته به افراد صاحبمنصب بوده و حاميان متعددی در بخشهای مختلف دارند. اين موضوع منتشر شــد تا افكار عمومی هم بيشتر در جريان باشــند كه اولويت برخی از اين كسبوكارهای اينترنتی و حاميان پيدا و پنهانشان صرفا كسب درآمد است.

ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا؛ معطل يك خط تلفن

آلودگــي تهــران در هفته گذشته،محوراصليبسياري ازاخباروگزارشهابود.مانند هميشــه ســازمان و دستگاههايي كه به نوعي به اينبحرانمرتبطبودند،مانندسازمانمحيطزيست و شــهرداري هر يک تقصير را به گردن ديگري ميانداختند و در حالي كه آمار حملات قلبي و مراجعه به اورژانس در هفته گذشــته به اوج خود رســيده بود، ادعا داشــتند كه چنانچه بودجــه فلان كار بــه آنها تعلــق ميگرفت، مي توانستند كاري براي نفس هاي به شماره افتاده مردم كنند. اما آنچه در هفته گذشــته به عنوان يكي از معضلات بحران آلودگي هوا مورد توجه قرار گرفت كه پيش از اين كمتر به آن پرداخته شــده بود، ســامانههاي سنجش آلودگيهوابودند. شــهرداري و محيط زيســت، دو دستگاهي هســتند كه اولــي داراي 21 و دومي داراي 14 ايستگاه ســنجش آلودگي هوا در سطح اســتان تهران هســتند. اما در حالي كه اين ايســتگاه ها وظيفه كنترل خروجی گازهای منتشــره از واحدهــای صنعتــی و معدنی طبق اســتانداردهای مربوطــه و آلايندگی وسايل نقليه و پايش لحظه ای آلودگی هوای كلان شــهر و نيز ارســال گزارش مربوط به اطلاعات ســطح آلاينده را به عهــده دارند، خبر رسيده است كه بسياري از ايستگاه هاي مذكور داراي اختلال ارتباطي فني براي تحليل و ارســال اطلاعات بوده اند. بر اين اساس، به گفته برخي از روساي ادارههاي محيط زيست در حومه تهران كــه منتظر دريافت اطلاعات ايســتگاههاي مذكور بودهانــد، اختلالهاي جــاري اعــم از نبــودن اطلاعــات تمامي پارامترهــاي آلودهكننده هــوا، فقدان ثبت اطلاعات تمامي روزهــا و همچنين در برخي موارد ارســال نشــدن اطلاعات ثبتشده به مراكز است كه بعضا با يک خط تلفن و اينترنت قابل حل بوده اســت! اختلال ســامانه هاي سنجش آلودگي هوا در حالي در هفته گذشته، يكي از عوامل ايجاد بحران آلوگي هوا بود كه هر دو دســتگاه مذكور، ســالانه بودجه قابل توجهي را به خود اختصاص ميدهند.

خريداران ايرانــي بيتكوين، ضرر میكنند

چندي اســت كــه تيتر جديدي به اخبار رسانهها افــزوده شــده و آن ارز ديجيتــال يــا همــان بيتكويــن اســت كه با گران شدن لحظهاي در بازارهاي جهاني، دل بسياري از ايرانيهاي عاشق سودكردن را برده اســت. اما در اين ميــان بــازار نگراني بانک مركزي، مجلس و كارشناســان اقتصادي نيز حسابي داغ شده است، بهطوري كه مدام سعي مي كنند سرمايه گذاران ايراني بيت كوين را از اين اقــدام منع كنند. در همين راســتا، هفتــه گذشــته محمدرضــا پورابراهيمی، رييس كميســيون اقتصادی مجلس نسبت به گسترش اســتفاده از ارز الكترونيكی در ايران هشدار داد بيت كوين نه تنها منطبق با هيچ كدام از اصول اقتصادی نيســت، بلكه فضای ناامنی را نيز بــرای مبادله كنندگان ايجاد می كند كه لازم اســت تجار نسبت به اين مســاله توجه كافی داشــته باشند. او مســتقيم اشــاره به اينكه مــردم از خريد بيت كوين پرهيز كنند، نكرد اما توجه آنها را به مراقبت بيشــتر جلب كرد تا در آينده با مشكل مواجه نشوند. در همين راستا بود كه علــی كاشــمری، كارشــناس مطالعــات استراتژيک اقتصادی نيز اظهار كرد، چند ماه گذشته، چين استفاده از بيتكوين را ممنوع اعلام كرد و ارزش آن بهشدت افت پيدا كرد و ايران بهدليل كاهش سود بانكی و بياعتمادي مردم به بورس به يكی از بهترين گزينهها برای بازاريابان اين حوزه تبديل شد. در اين ميان، دولت يا بانک مركزی نيز بر اين تصورند كه با هجوم مردم به بازار بيت كوين، فشار تقاضا از دلار برداشته شــود و مدتی قيمت دلار ثبات پيدا كند. ولی بــه هر حال ايــن يک تجويز موقتی خواهد بود و در نهايت آســيب آن به مردم میرسد.

انتصابات پرسروصدا

يكي از رويدادهاي هفته گذشته ICT ايراني كه در بخش دولتي شاهد آن بوديم، انتصاباتي بود كه در بدنه وزارتخانه صورت گرفت. در همين راستا جهرمي، وزير ارتباطات ترجيح داد آرايش جديدي از معاونان خود را در حلقه اطرافيانش داشــته باشد. بر اثر اين تغييرات، رسول سراييان از شركت مخابرات ايران به ســازمان فناوري اطلاعات آمد و به كرســي تكيه زد كه جهانگرد تكيه زده بود. اما با آمدن وي، جهانگرد وزارتخانه را ترك نكرد، بلكه از ســازمان فناوري اطلاعات به معاونت تازه تاســيس با عنــوان فناوری و نــوآوری رفت كه جــزو درحاشــيه ترين و كم ســروصداترين معاونت هاي سيدخندان اســت. اما اين پايان تغييرات نبــود؛ زيرا با صدور احكامي ديگر نيز حسين دهدشتی به عنوان معاون امــور پارلماني و مرتضی براری بهعنوان رييس سازمان فضايی ايران منصوب شدند. گفتني اســت بــا ايــن انتصابــات، تمامي معاونتهاي وزير يک دور مورد تغيير و تحول قرار گرفتند. هرچند در برخي از آنها معاوني از يک معاونــت به معاونت ديگــر نقل مكان كرد، اما پيشبيني ميشــود پس از بروز اين تغييرات، جابهجاييهــا در لايههاي پايينتر شكل بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.