مروری بر قابليتهای پنهان نوت8 سامسونگ

Asre Ertebat - - News - ‪Quad HD+‬ ‪UHD Alliance‬ S8 ‪App Pair‬ Edge ‪Snap Window‬

شرکت سامســونگ با ارايه گوشی گلكسی خود تحولی را در دنيای طراحی گوشیهای هوشمند آغاز کرد و اکنون پرچمدار جديد اين برند يعنی گلكسی نوت 8 تجلی جديدی از همان تحول است. اين تحول در طراحی با ترکيــب کاربردهای معنادار در صفحه نمايشــگری بزرگ و بدون مرز ايجاد شده است که به کاربران امكان می د هد بيشتر ببينند ، بيشتر کار و بيشــتر بازی کنند. افزايش بخش قابل مشــاهده صفحه نمايش در کنار تقويت قابليتهای سرگرمی و بهتر شدن امكان مولتیتســكينگ باعث میشود گلكسی نوت 8 به گوشی ايدهآل برای کسانی تبديل شود که به دنبال کارهايی پيچيدهتر در زندگی و شغل خود هستند.

تجربه ديداری کاملا جديد

صفحه نمايش سوپر آمولد 6.3 اينچی اين گوشی باکيفيــت ،تجربــهایمتفاوتاز ســرگرمی را د ر اختيار قرار می د هد . با توجه به آنكه 83د رصد قســمت جلويی نــوت 8 را صفحه نمايش تشــكيل د اد ه و تصوير را با نسبت 18.5:9 پيش چشــم بينند ه قرار می د هــد ، کاربــر تجربــه د يد اری کاملا فراگيری را با اين گوشی خواهد د اشت. نسبت تصوير جديد اين گوشی باعث میشــود تا تصاويری که با نسبت 21:9 فيلم برداری شدهاند، به صورت کامل صفحه نمايش آن را پر کرده و در نتيجه سطح ديد کاربر در مقايسه با نوت 5 تا 14 درصد افزايش پيدا کند. اعطای تاييديه از سوی مجمــع به گوشــی نوت 8 ثابت کرد کاربران اين گوشی میتوانند فيلمها را دقيقا با همان رنگ و کنتراستی تماشا کنند که توليدکنندگان آنها مدنظر داشــتهاند. تجربه بازی روی اين گوشــی هم به يمن افزايش سطح ديد و عملكرد نوت 8 تا حد زيادی ارتقا پيدا کردهاست.

افزايش توان مولتیتسکينگ

نمايشگر بدون مرز اين گوشــی علاوه بر ارايه تجربه ديداری ســينمايی، امكان مولتیتسكينگ را برای کاربران تقويت کرده و اين يعنــی انجام چند کار به صورت همزمان نه تنها ســادهتر بلكه هوشــمندتر میشود. مدتهاســت که امكان باز کردن چند پنجره روی صفحه نمايش گوشــیهای سامسونگ فراهم شده است. با اين روش کاربران میتوانند چند کار را روی صفحهای واحــد تكميل کنند. اما اکنــون و با ارايه قابليتجديد درگلكسینوت8،کاربران میتوانند برنامهها را به دلخواه خودشــان روی پنل با هم جفت کرده و ســپس تنها با يك بار ضربه زدن هر دو برنامه را بهصورت همزمان باز کنند. مثلا با اين روش وقتی د ر سفر هستيد ، می توانيد برنامه های موســيقی و مســيريابی را بهصورت همزمان باز کرده و يــا برنامه پخش ويديو و پيامرســان را فعال کرده و همزمان با صحبت با د وستان تان، جديدترين موسيقیها را هم گوش کنيد. قابليت گوشی گلكســینوت 8 هم به شماامكان میدهد بخشی معينازاپليكيشن را بالای صفحه پین کرده و کارتان را روی بقيــه صفحــه اد امه د هيد . اين قابليت بهويژه برای اطلاع سريع از دادههــای مهمــی مانند قيمت ســهام و تيتر جد يد تريــن اخبار جذابيت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.