تقدير وزير ارتباطات از عملکرد اپراتور اول در اربعين

Asre Ertebat - - News -

وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعطای لوح تقدير، از عملكرد و زحمات همراه اول در اربعين امسال تقدير کرد. به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســيار ايــران، صبح روز دوشنبه 27 آذرماه، در مراسم تقدير از خادمان اربعين در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس محمدجواد آذری جهرمی با اهدای لوح تقدير به مديرعامل همراه اول، از اين اپراتور بهدليل فعاليتها و عملكرد مثبت در اربعين امسال تقدير کرد. در اين مراســم، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات از دايمی شدن فعاليت کارگروه ارتقای کيفيت ارتباطات اربعين حسينی با هدف پيگيری مشكلات ارتباطی در سالهای آينده خبر داد. بر اساس اين گزارش، همراه اول به منظور ارايه خدمات هرچه بهتر به زائران اربعين حسينی در کشور عراق، برایاولين بار سرويس مكالمهاز طريق وایفای )تلفای( را که سرويسی جديد محسوب میشود، راهاندازی کرد. همچنين در راستای ارايه خدمات ارتباطی ويژه به زائران اربعين، همراه اول تعرفه رومينگ بينالملل خود در عراق را کاهش داده بود. ارايــه وایفای رايگان به زائران اربعين، افزايش ظرفيت سايتهای ‪2G، 3G، 4G‬ برای مكالمه و اينترنت در نقاط مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چذابه نسبت به اربعين سال گذشته، از جمله فعاليتهای همراه اول در اربعين امسال بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.