خنیلافکاری آزاد شد؟

Asre Ertebat - - News - علی شمیرا

روزی نیست که از مقام و مسوولی در خصوص مســایل و مشکلات موجود در فضای سایبری چیزی نشنویم. این مسالهالبته سالهاست در جریان بوده و تقریبا خریدار و کارکردی هم ندارد. خلاصه این روزها هر چه میخواهد دل تنگت بگو، کیست که گوش کند. از آن ســوی قضیه اما میگویند دوران فیلترینگ بسرآمده و تضمین میکنیم انگشت کسی روی دکمه فیلترینگ نرود. در متن حاضر هم کاری به این بحث کلیشهای و بیفایده که کدام سیاست مناسبتر است نداریم. اما اکنون و در میان این شکاف آشکار در سیاستهای سایبری کشور، عدهای در حال سودجویی و ورود به فاز جدیدی هستند. حالا میگویند اگــر فیلترینگ فایده ندارد و حریف خدمات و ســرویسهایی که از آن ســوی مرزها میآید، نمیشــویم، خــب چه کاری اســت، لااقل ما )سرویسدهندگان مشابه داخلی( هم هر کاری میخواهیم بکنیم. به همین جهت برای نمونه یکی از ارایهدهندگان خدمات ویدیویی گفته، اگر ما را محدود نمیکردند و میتوانستیم مثل رقبای فیلتر شده خارجی هر چه خواستیم بدون هیچ محدودیت و نگرانی ارایه دهیم، اکنــون وضعیت به مراتب بهتری داشتیم و چه بسا آنها را پشت سر هم بگذاریم. )البته که این موضوع مظلومنمایی و تعارفی بیش نیست و تقریبا هر چیزی را میتوان در این گونه سایتها یافت.( در نمونهای دیگر یکی از ارایهدهندگان خدمات اپلیکیشــن هــم این روزها و در شــکاف بلاتکلیفیها و نبود نظارتها، اقدام به عرضه یک بازی کرده که نه تنها مجوز وزارت ارشــاد کشور را ندارد، بلکه حتی در کشــورهای غربی هم با محدودیتهایی مواجه است! اما این بازی در ایران رسما و بدون مجوز عرضه شده و سایت عرضهکننده هم از قِبل آن پول روی پول میگذارد. و به همین ترتیب است که هر روز سرویس و اپلیکیشن جدیدی سر بر میآورد و بدون هیچ مجوز و نظارتی در قامت یک اپراتور سراسری مشغول به کار میشود. نمونهاش برخی تاکسیهای اینترنتی وپیکهای موتوری و جالب آنکه شکایت و اعتراضات شبانهروزی نهادهای متولی آن بخشها نیز راه به جایی نمیبرد. لذا به نظر میرسد خلافکاری در فضای ســایبری آزاد شده است، البته نه برای همه که برای بعضی. حالا مسوولان در دو سوی فضای سایبری ایستادهاند و یک عده میگویند ببند و عدهای میگویند نه. و این وسط برخی که گاه آثاری از وابستگی و رابطه با طرفین این دعواها را دارند، مشغول کســب درآمد هستند و فضای سایبری و مردم نیز به حال خود رها شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.