از اين دوگانگی خارج شويم

Asre Ertebat - - News - زهرا ميرخانی

روزی نیست که خبری از جنجال تاکسیهای اینترنتی، شکایت مردم از برخی تاکسییابها، شکایت تاکسییابها از یکدیگر و صدای اعتراض بلند شرکت تاکسیرانی و در این اواخر شرکت پست در خصوص غیرقانونی بودن فعالیت این تاکسییابها منتشر نشــود، اما ظاهرا آنچه به جایی نرسد فریاد است! حالا که صدای اعتراض شرکت تاکسیرانی و یا شرکت پست که خود ســازمان های عریض و طویلی با تعریف قانونی و مشــخص در کشور هســتند به جایی نمی رسد این روزها بیش از گذشــته شائبه رانت و فساد در کشور ایجاد شده اســت. چرا که مردم و سایر فعالان حوزه ســایبری با چشــمان پرسشــگر خود می بینند که زمانی که صدای فریادهای بلند چند ســازمان قانونی کشــور به جایی نمی رسد پس چطور باید انتظار داشته باشــند که بتوانند از مراجع قانونی به حقوق احیانا پایمال شده خود دست پیدا کنند؟ حالا فضا در این وادی به قدری آلوده، پر از شائبه و رانتی به نظر میرسد که عملا نوعی دوگانگی را به ذهن مــیآورد که چرا عدهای میتوانند به شــکل غیرقانونی و به نوعی آزادانه بدون قانون و وجود مجوز خاص به منظور نظارت بر کارشــان در این زمینه به فعالیــت بپردازند و عدهای دیگر نمیتوانند؟ کوتاهســخن اینکه جایی که نهادهای قانونی کشــور نمیتوانند کاری از پیش ببرند و از سویی برخی از اپهای پیک موتوری و تاکسییابهای اینترنتی خود را مجاز به انجام هر کاری میدانند دیگر تنها موضوع ابهام رانت و فساد پنهان در این سطح مطرح نیست و عملا میتوان از فســاد یا رانت علنی نام برد؛ اگر بپذیریم چنین است که هیچ و کاری از دست کسی بر نمیآید. اما اگر این فرضیه درست نباشد بهتر است از این فضای دوگانه خارج شویم. لذا راهکار بهتر آن است که به منظور دور شدن از ابهامات و دوگانگیها، خیلی شفاف و رسمی به همه اجازه فعالیت در این وادی را بدهیم. یعنی برای مثال نهادی همچون شــورایعالی فضای مجازی رسما اعلام کند هیچیک از کســبوکارهای اینترنتی نیازی به اخذ مجوز نداشــته و از امروز همه علاقهمندان، ســرمایهگذاران و متقاضیــان میتوانند بدون هیچگونه نگرانی وارد این عرصه شــده و به فعالیت، ایجاد شغل و کسب درآمد بپردازند. به این ترتیب و در این بلبشوی بیقانونی کســانی که پول و سرمایهای داشته باشند هم میتوانند کسبوکاری برای خود فراهم کنند و بعدها هم اگر قانونی لحاظ شد آنها هم فکری برای تطبیق فعالیتهای خود با مقررات خواهند کرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.