دسترسی به تلگرام از مسیر تويیتر

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا ميرخانی

سالها اســت توييتر در ايران فيلتر اســت اما به خصوص در سالهای اخير به غير از كاربران عادی كه هر روز هم بر تعدادشان افزوده میشود، شــمار زيادی از شــخصيتهای سياسی و چهرههای رسمی كشور نيز در اين شبكه اجتماعی حضور داشته و فعالانه توييت كرده و حتی در ارايه ديدگاههايشان با يكديگر رقابت میكنند. حالا تلگرام و اينستاگرام كه اتفاقا بخش زيادی از مردم، از پير و جوان با آن آميخته شدهاند، بيش از يک هفته است كه در ايران به دلايل امنيتی فيلتر شده اند و جست وجوی كلمات وابسته به فيلترشــكن در گوگل دهها برابر افزايش يافته است. به نظر میرسد شوكی كه از فيلترشدن پيامرســان تلگرام به مردم وارد شد تنها به روز اول محدود شــد. چرا كه بلافاصله پس از فيلترشدن تلگرام و اينستاگرام به غير از جستوجو در اينترنت، كاربران به ياری هم شتافته و مدام فيلترشكنهای جديد را به يكديگر معرفی و استفاده میكردند. بنابراين همانطور كه بارها گفته ايم اولين راه حل مردم در مواجهه با فيلترينگ دور زدن آن است و اتفاقا اين دورزدن به راحتی هم انجام میشود. فقط در اين ميان بازار ویپیانفروشها رونق گرفته و برای گروهی اشتغال كاذب ايجاد كرده و درآمدشان را افزايش داده است. واقعيت اين است كه به خصوص در مواقع بحرانی مردم بيشتر به دنبال كسب خبر هستند بنابراين تمام تلاش خود را میكنند تا به هر ترتيبی كه باشــد خود را به منابع خبری برسانند، پس فيلترينگ به چه كار میآيد وقتی ظرف چند ساعت همه با اشاره نوک انگشتی، راه دورزدنش را ياد میگيرند؟ جز اين است كه افراد ميانسال و حتی كودكان و نوجوانان هم با پديدهای به نام فيلترشكن آشنا شده و قبح احتمالی آن هم در جامعه به كل فرو میريزد؟ تجربه فيلترينگ در سالهای گذشته نشان داده كه مردم ســعی میكنند در وهله اول فيلترينگ را دور بزنند و چنانچه حلقه فيلترينگ تنگ تر شود بلافاصله به پيامرسان ديگری كوچ دستهجمعی خواهند كرد. در اين ميــان تكليف هزاران كســبوكاری كه بــر پايه اين پيامرسانها به وجود آمده، چيست؟ آيا عذرخواهی صرف وزير ارتباطات در شبكه فيلترشــده! توييتر دردی از متضرر شدن صاحبان كسبوكارهای نوپا در فضای مجازی دوا میكند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.