مخابرات 600 میلیارد تومان افزایش سرمایه داد

Asre Ertebat - - ارتباطات -

مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان ســهام شرکت مخابرات ایران یکشنبه هفته گذشــته با حضور بیش از 90 درصدي صاحبان سهام برگزار شده و تصمیم بر افزایش سرمایه این شرکت گرفته شد. در این مجمع مقرر شد شرکت مخابرات ایران به منظور توسعه و بهسازی فعالیتها، اصاح ســاختارهای کسب وکار و ســاختارهای مالی و حفظ وگسترش سودآوری 600 میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشد. در مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران رییس هیات مدیره این شرکت، توسعه برنامههای زیرساختی به منظور بازگشت سرمایه و تضمین ســودآوری ســهامداران را از مهمترین دلایل افزایش سرمایه شرکت عنوان کرد. وی همچنین وعده داد با طرحهای توسعهای این شــرکت، درآمد مخابرات در ســال 96 از محل دیتا و مکالمه صوتی، افزایش پیدا کند. قنبری در ادامه با ذکر مدیریت ســودآوری در شرکتهای حوزه فناوری در دنیا از ســرمایهگذاری 1۷ هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران بهمنظور توسعه و بهروز کردن زیرساخت، لایه دسترسی و شبکه ارتباطات ثابت کشور خبر داد. رییس هیاتمدیره شــرکت مخابرات ایران چشــمانداز این شــرکت را تبدیلشدن به یك ساختار هوشمند دیجیتال بر اساس سفارش مشتری عنوان کرد و افزود: بهمنظور تحقق این امر، افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در این مجمع تصویب ميشود. وی با تبیین برنامههای تحول و توسعه شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: با مدنظر قرار دادن تحولات حاکم بر حــوزه ICT و حاکمیت فضای مجازی و همچنین بروز پدیده اپراتورهاي مجازي لزوم تغییر مدل تجاری شــرکت مخابرات ایران بهمنظور افزایش چابکی و کسب سهم بازار بهتر بیش از گذشته احساس میشود. همچنین از آنجا که گسترش اپراتورهای همراه بدون افزایش زیرساخت مخابرات ایران امکانپذیر نیست، بنابراین لایه دسترسی باید بهگونهای بهینهسازی شود تا حداقل سرعت مشتریان به 20 مگابیت بر ثانیه برسد. وی هدف از توسعه را افزایش سطح دسترسی مشتریان به اینترنت در حوزه ثابت و ســیار دانست و گفت: دنیا به سمت ارتباطات سیار و ارتباطات سیار نیز به ســمت زیرساخت ارتباطات ثابت حرکت میکند. قنبري که اصولا وعده سالهای دور میدهد، در این جلسه وعده متصل کردن تمام روســتاهاي کشــور به فیبر نوري ظرف دو سال آتي را نیز مطرح و خاطرنشان کردتا سال 2020 تمام روستاها و شهرهای کشور همانند یك تار عصبی گسترده، تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار ميگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.