دولتکبلاتیداایع

مش ص

Asre Ertebat - - گزارش - هلیا ظهیری IT

دولت الکترونیکی از آن پروژههای پر فراز و نشــیب و پر سر و صدایی بوده که اگر به تاریخچه آن در کشــور به درستی نگاه کنیم مملو از وعده و همایش و مصوبه و افتتاح است اما همچنان خدمات آن برای مردم ملموس نشده است و هنوز هم بدون مراجعه حضوری به وزارتخانه و سازمانهای دولتی و حکومتی معمولا امکان دریافت خدمات وجود ندارد. اگر از این تاریخچه پر و پیمان بگذریم حالا وضعیت این پروژه در شرایطی اســت که فاز دوم آن طبق وعدههای داده شده قرار است یک ماه دیگر در دهه فجر افتتاح شود و البته طبق برنامه ششم توسعه تا دو سال دیگر همه فرایندها و خدمات در تمام دستگاهها به صورت الکترونیکی ارایه شود. اما ظاهرا قاعده عجیب براین است که هرچه به زمان سررسید طرحها و پروژه و خروجی آنها که نزدیک میشویم رفتهرفته مشکلات و موانع یک به یک اعلام میشوند!

پردهبرداری از مشکلات قانونی

نخســتین بار 28 آذر ماه امســال بود که نصراله جهانگرد رییس سابق سازمان اعلام کرد مشکل عدم اجرای دولت الکترونیکی، قوانین است. معاون وزیــر ارتباطات که تا همین چند روز پیش ریاســت ســازمان فناوری اطلاعات را هم عهدهدار بــود و در زمینه دولت الکترونیکی مسوولیت مستقیم داشت، وجود قوانین و دســتورالعملهای کهنه و قدیمی متعــدد را از مهمترین مشکلات در پیادهسازی دولت الکترونیکی میداند. او میگوید: قوانیــن و دســتورالعملهای قدیمی به دلیل همین قدمت اجازه پیادهســازی دولت الکترونیکی و حذف کاغذبازیهای معمول را به راحتی نمیدهد و مانعی در این زمینه به حساب میآیند. جهانگرد حالا از رایزنیهایی با مجلس شــورای اســلامی و دولت خبر میدهد تا بتوان این رویــه را تغییر داد و اگرچه چندین و چند مصوبه در این باره صادر شده است اما اعمال تغییر زمانبر است.

مشکلات بودجهای، پردهای دیگر از مشکلات

فناوری در تاریخ 8 دی ماه نداشتن بودجه را به عنوان مشکل عدم اجرای دولت الکترونیکی عنوان کرد. این نخســتین باری بود که یک مدیر دولتی بر خلاف روال مرســوم که خبری از اعتراض مدیــران دولتی به تخصیص نیافتن منابع نمیشود رســما اعلام کرد چهار سال است که ریالی بودجه به دولت الکترونیکی تخصیص داده نشده است. معاون دولت الکترونیکی ســازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کــرد: در بودجه امســال بــرای دولــت الکترونیکی 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است. رضا باقری اصل همچنین می گوید: ســال 1395 نیز مبلغ 150 میلیارد ریــال برای دولــت الکترونیکــی در بودجه پیشبینی شده بود که میزان تخصیص آن صفر ریال بود. از اعتبار 100 میلیارد ریالی دولت الکترونیکی در بودجه سال 1394 هم هیچ رقمی پرداخت نشده است. به گفته وی، سال 1393 نیز 50 میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده بود که حتی یک ریال تخصیص داده نشد. باقریاصل البته میگوید که با وجود تخصیص نیافتن هیچ مبلغی از اعتبار درنظر گرفته شــده در بودجه امسال، طرح دولت الکترونیکی با منابع داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجراست. او حتی پیشبینی میکند که هرچند در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور برای دولت الکترونیکی 670 میلیارد ریال پیشنهاد شده است اما همانند سالهای گذشته مبلغی از این بودجه تخصیص نیابد. وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه «با حرف نمیشود طرحی به این بزرگی را اجرا کرد»، افزود: دولت الکترونیکی به ســرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند است که هنوز دستگاههای اجرایی اجازه این امر را نمیدهند.

دومینویی که در دولت دور میزند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.