؛ پرچمدار پردازشگرهای گرافیکی جهان

Asre Ertebat - - ايراني - بهنام علیمحمدی NVTTM

ماه گذشــته بود كه همزمان با انتشار رسمی بازی ‪Star Wars: Battlefront II‬ ، كمپانــی انويديــا دو كارت گرافيــك قدرتمند خــود را به گيمرها معرفی كرد. اگرچه مشــخصات فنی كارت گرافيك های تيتان XP با مدل « كالكتور اديشــن » يكســان بود، اما تجهيز كارت ها به LEDهای سبز و قرمز رنگ نشــان داد كــه انويديــا گيمرهايی با ايده آل هــای مختلف را هدف قرار داده اســت. هر دو كارت گرافيك با شــمايل زيبای جنگ ستارگان طراحی شــده و اســتفاده از دو رنگ قرمز و سبز، دو جبهه نبــرد متخاصم جــدال در فضــا را برای علاقه مندان به بازی تداعی می كند. هر دو مدل اين كارت 3840 هســته كودا دارند كه انويديا فركانس 1600 مگاهرتــز را برای آنها انتخاب كرده اســت. همچنين 12 گيگابايت GDDR5X بافر پرحجمی را برای هر دو مــدل تيتان XP بــه ارمغان آورد ه است. به نظر می رســد انويديا قصد دارد تا در چند روز باقی مانده به سال 2018، گيمرها و خوره های بازی را حســابی غافلگير كند! مويد اين پيش بينی، رونمايی از قوی ترين كارت گرافيك جهان در هفته گذشته بود.

V هفته گذشــته كمپانی انويديا مــدل ‪Titan V‬ را معرفی كرد تا حداقــل تا چند ماه آينــده، جايگاه قوی تريــن كارت گرافيــك دســك تاپ جهان را به خــود اختصاص دهــد. بارزترين مشــخصه اين كارت گرافيــك، اســتفاده از حافظه های ‪HBM 2‬ در طراحی آن اســت و اين تصميم در نهايت سبب شــده تا اين كارت بــه 12 گيگابايت از نســل دوم اين حافظه ها مجهز شــود. با اين اوصاف، تيتان V قدرت پردازشی 110 ترافلاپس را برای كامپيوترها به ارمغــان مــی آورد! از طرف ديگــر، به كارگيری تراشــه گرافيكی ولتــای جديد بــا ليتوگرافی 12 نانومتری FNN هم قدرت پردازشــی بالايی به اين كارت گرافيك بخشيده اســت. تراشه گرافيكی اين كارت از نوع ‪GV 100‬ بوده و كاهــش ليتوگرافيكی ساخت آن موجب شده تا 21.1 ميليارد ترانزيستور درون آن جای گيرد! اين تراشــه بــا وجود 5120 هسته كودا در كنار 640 هســته تنسور، از پتانسيل پردازشــی بالايی بهره می برد و بهينه ســازی های صورت گرفتــه در ايــن پردازشــگر، آن را از ديگر تراشه های گرافيكی متمايز كرده است. به لحــاظ فنی، تيتــان V با برخــورداری از حجم بســيار بالايی از ترانزيســتور، 5120 هســته كودا و 320 واحــد بافت گذاری دارد. ايــن همان مقدار هسته ای است كه در مدل تسلا ‪V 100‬ نيز به چشم

تيتان ؛ تركيبی از قدرت و اصالت

می خورد. عــلاوه بر هســته های پردازشــگر، اين محصــول همچنين 640 هســته تنســور را درون GPU ولتــا تجميــع كرده اســت. فركانــس پايه هســته های كودا روی 1200 مگاهرتز ثابت شــده كه می تواند تــا 1455 مگاهرتز نيــز افزايش يابد. انويديا برای تامين ولتاژ اين تعداد هسته، از 16 فاز ديجيتال DrMOS بهره گرفتــه تا ولتاژی خالص را در اختيار هسته ها قرار دهد. نكته حايــز اهميــت اينكــه انويديا بــرای تيتان V دو كانكتــور 8 و 6 پيــن در نظــر گرفتــه و مصرف انــرژی آن برابــر با 250 وات اســت! اما 12 گيگابايــت حافظه ‪HBM 2‬ تجميع شــده روی ايــن كارت بــا فركانــس موثــر 1700 مگاهرتز و كش ‪4608 K‬از طريق رابط 3072 بيتی با تراشــه گرافيكی در ارتباط خواهند بود. بيشــترين پهنای باند ايــن كارت 652.8 گيگابايت بر ثانيه اســت كه نســبت به ســرعت تيتان XP برتری محسوسی را تجربه كرده اســت. در قياس با كارت تسلا ‪V 100‬ ، تيتان V در دو بخش اينترفيــس و حجم حافظه ها با كاهش روبه رو بوده اســت. در بخش خنك كننده اين كارت نيز تغيير خاصی ديده نمی شود و از كولر

كه پيش تر در كارت های جيفورس سری 10 به كار گرفته شده بود، استفاده شده است. طبق گفته هوانگ، اين هيولای شــگفت انگيز اولين كارت گرافيك در خانواده دســك تاپ اســت كه از اين حجم از حافظه های ‪HBM 2‬ برخوردار اســت. به نظر می رســد اين كارت گرافيك گزينه مناسبی برای گيمرها نباشد، چراكه قيمت بالای آن موجب می شود تا فاصله زيادی ميان بازار فروش تيتان V و دوستداران بازی های رايانه ای ايجاد شود. اگرچه اين محصول گزينه بســيار خوبی بــرای گيمرهای حرفه ای است، طبق گفته هوانگ اولويت استفاده از اين كارت گرافيك در پردازش های حجيم و ساختار يافته نظيــر هوش مصنوعی خواهد بــود. همچنين استفاده از هسته های تنسور كه به صورت ويژه برای فناوری يادگيــری عميق طراحی شــده، عمليات پردازشــی را در مجموع تا ۹ برابر افزايش می دهد. سه درگاه DP و يك درگاه HDMI، خروجی های تصوير تيتان V با قيمت 2۹۹۹ دلار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.