تاسیس کارخانه استارتآپ و افزایش سرمایه 105 میلیارد تومانی

در نشست خبری مدیرعامل شرکت بهپرداخت ملت مطرح شد؛

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

هفته گذشته نشســت خبری شرکت بهپرداخت ملت با حضور محمدعلی ترابیان، مدیرعامل و معاونانش برگزار شد. در این نشست برنامهها و چشمانداز این شرکت که نویدبخش آینده روشنی برای سهامدارانش بود مطرح شد، به نحوی که چند خبر جذاب از جمله افزایش سرمایه، مشارکت در راهاندازی استارتآپفکتوری با دانشگاه شریف و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و همچنین آمادگی برای همکاری با اســتارتآپها به صورت ارایه

APIهای باز بانکی و توسعه نرمافزار سکه به عنوان یکی از پلتفرمهای ارایه سرویس از جمله این موضوعات بود. شرکت به پرداخت ملت در سال 84 تاسیس شد. در آن زمان، تمام سهام این شرکت متعلق به بانک ملت بود و کار خود را با تولید سوییچ برای پذیرندگی و صادرکنندگی شروع کرد. در ســالهای بعد هم موفق شد یکی از 12 شرکتی باشد که مجوز شرکت ارایهکننده خدمات پرداخت یا PSP را از شاپرک دریافت کرد. بهپرداخت ملت به مرور در سالهای 87 تا 89 توسعه پیدا کرد. همه تراکنشهای کارتی و غیرحضوری بانک ملت از طریق سوییچ بانکی این شرکت انجام می شــد. تراکنشهای این بانک نیز بسیار بالاســت و به عنوان مثال هر دستگاه خودپرداز بانک ملت به صورت روزانه 12 تا 13 هزار تراکنش مالی به سمت شرکت میفرستد. همچنین یک میلیون پایانه در حوزههای مختلف دارد که 900 هــزار مورد از آنها پایانههای فروشگاهی هستند و قرار است تعداد آنها به یک میلیون و 200 هزار پایانه برسد. محمدعلی ترابیان مدیرعامل شرکت بهپرداخت ملت، در این نشســت خبری درباره همکاری با سایر بانک ها گفت: همکاری با بانک ملت برای ما هم حسن بود و هم نوعی محدودیت به حساب میآمد. از دو سال پیش طی مذاکراتی که داشتیم تصمیم گرفتیم با بانک های دیگر نیز همکاری داشته باشیم. اما این مساله تنها تغییری نبود که بهپرداخت ملت احساس کرد. در نیمه دوم سال 95 ورود این شرکت به بورس نیز در دستور کار قرار گرفت و در ســه ماهه دوم سال 96، سهام شرکت بهپرداخت ملت به بازار بورس عرضه شد و اکنون یک شرکت بورسی به حساب میآید. البته از این میان کمتر از 10 درصد سهام به بازار عرضه شده و بیش از 90 درصد آن همچنان در اختیار سهامدار اصلی است. به پرداخت ملت همچنین مجوز افزایش سرمایه خود را از سازمان بورس دریافت کرده است و تلاش دارد سرمایه خود را از 95 میلیارد تومان با یک افزایش صددرصدی به 200 میلیارد تومان افزایش دهد. حمیدرضا کردلویی، معاون مالی اداری بهپرداخت درباره افزایش سرمایه گفت: شرکت بهپرداخت ملت 95 میلیارد تومان سرمایه ثبتشده دارد و میخواهد سرمایه را به بیش از 200 میلیارد تومــان افزایش دهد. بیش از 90 درصد سهامداران این شــرکت حقوقی هستند و پیش از ورود شرکت به بازار سرمایه ســهامدار بودند. مراحل ابتدایی برگزاري مجمع انجام شده است و فایلهای پذیرهنویسی نیز در حال آمادهسازی است. او گفت: اگر افزایش سرمایه مطابق برنامه ما پیش برود، در برنامه شرکت تا پایان سال 96 تغییری نخواهد کرد و در سال 97 برنامههای جدید را دنبال خواهیم کرد. در صورت افزایش سرمایه، بهپرداخت ملت سه منبع اصلی را به عنوان مخارج لحاظ کرده است: نوسازی پایانههای موجود، مدلسازی سوییچ و جایگاههای سوخت. به گفته کردلویی برای رسیدگی به این موارد 129 میلیارد تومان برآورد شده اســت، درحالی که افزایش سرمایه چیزی حدود 105 میلیارد تومــان خواهد بود. تلاش میکنیم مابه التفاوت را از منابع داخلی مرتفع کنیم. براساس اطلاعاتی که سایت شاپرک درباره بهپرداخت ملت ارایه کرده است، این شرکت در کارایی پایانههای فروش رتبه یک را به دست آورده است. به گفته ترابیان این مساله ثابت میکند پایانههای بهپرداخت ملت هرجا که هستند بیشترین کارایی را دارند و برای دکور استفاده نمیشوند. ترابیان در خصوص پرداختهای موبایلی و اینترنتی گفت: تلفنهای همراه، ابزارهای قوی و هوشمندی محسوب میشوند که در حال تبدیل به ابزار ارایه سرویس هستند. نگاه ما به محصول شــرکت یعنی ســکه نیز، به عنوان اپلیکیشنهای موبایلی نیست، بلکه آن را پلتفرمی میدانیم که کسبوکارها در حوزههای متعدد میتوانند با استفاده از ظرفیتهای آن، خود را توسعه دهند.

مشارکت در تاسيس کارخانه استارتآپ

بهپرداخت ملت در حال حاضر تــلاش دارد برنامه های خود برای آینده را مانند بهروز کردن فناوریها، استفاده از تکنولوژی ها در سطوح بالا و همکاری با مراکز علمی مانند شرکت های دانش بنیان در نهاد ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف دنبال کند. این شرکت در عین حال می خواهد سوییچ های بانکی خود را توسعه دهد و در استفاده از آنها از سوییچهای درجه یک استفاده کند. مدیرعامل به پرداخت ملت گفت: سیاست ما در حوزه استارت آپ ها و فین تک ها این اســت که نقش آفرین باشیم و نمی خواهیم در حد یک اسپانسر یا حامی باقی بمانیم و سالانه تنها یکی دو رویداد برگزار کنیم. نقش ما باید سازنده و جدی باشد. در آینده نیز پروژه ای را تحت عنوان استارت آپ فکتوری یا کارخانه استارت آپ آغاز خواهیم کرد. همچنین استفاده از فناوریهایی مانند NFC و خواندن کدهای QR و توسعه آن در محصولات بهپرداخت ملت نیز در دستور کار قرار گرفته است. عباس باغستانی، معاون شــبکه به پرداخت ملت نیز در صحبت های خود درباره برنامه های این بخش گفت: در زمینه پایداری سرویس، یکیاز کارهایی که تلاش داشتیم به آن توجه زیادی کنیم، استفاده از زیرساختهای مناسبتر برای پایانه ها است. تلاش داریم آنها را به سمت LAN و

GPRS حرکت دهیم و برای پذیرندهها زیرساخت ADSL فراهم کنیم تا دسترسیپذیری سرویس را بالا ببریم. پروژه بعدی استفاده از سیم کارت های اختصاصی است که همکاری با اپراتورها را میطلبد. به گفته باغستانی این سیمکارتها یک شبکه اختصاصی هستند که به این شرکت این امکان را میدهند که کنترل، تسلط و دسترسیپذیری بهتری از اپراتورها داشته باشد. به پرداخت ملت همچنین سایت بحرانی خارج از تهران دارد تا اگر سایتهای این شرکت در داخل تهران با اختلال مواجه شد، از سایتهای مستقر در اصفهان استفاده کند. آرش لرستانی، معاون طراحی درباره توسعه کسب وکار هم گفت: شاید شعار بهپرداخت ملت را دیده باشید که یا میگوید سکوی حوزه کسبوکار شما هستیم و یا همراه کسبوکار شماییم. با توجه به نیاز بازار تصمیم گرفتهایم رویکرد پلتفرم به عنوان سرویس را به جای نرم افزار به جای سرویس در پیش بگیریم. تلاش داریم این رویکرد را به عنوان ‪Omni Channel‬ دنبال کنیم. لرســتانی همچنین خبر داد پلتفرم ‪Open API‬ برای کسبوکارها درنظر گرفته شده کهبرایناساس کسبوکارها میتوانند از ســرویسهای بانکی کــه بهپرداخت ملت دراختیارشان میگذارد، استفاده کنند. ترابیان درباره مدل کسبوکاری گفت: در ابتدا این خدمات به صورت رایگان در اختیار کســب و کارها قرار خواهد گرفت و زمانی که به مرحله درآمدزایی رسیدند به شکل مشارکتی با آنها در سود سهیم خواهیم شد. حاتم هاشمی معاون پایگاه دادهها بهپرداخت از مذاکره با بیــش از 60 شــرکت خبر داد و گفــت: به پرداخت ملت تلاش داشــته در مذاکره با آنهــا انعطاف بالایی داشته باشد و از نظر فنی و کسب وکاری مشاوره دهد. این استارت آپ ها حوزه های مختلفی مانند پرداخت، کیف پول، محیط زیســت، پرداخت شارژ ساختمان و املاک داشتند. ملاک ما در انتخاب آنها این است که بتوانند در کاهش هزینههــای پرداخت کمک کنند. در سال جاری تلاش ما این اســت که حضور خود را در این حوزه پررنگ تر کنیم. هم اکنون نیز با یکی دو کسب وکار به مرحله نتیجه گیری رسیده ایم. ترابیان در پاســخ به اینکه پلتفرم API بهپرداخت ملت چه تفاوتی با مجموعههایی مانند توسن بوم و فینوتک دارد، گفت: نخستین مزیت رقابتی ما داشتن مجوز PSP است. دومین مزیت، داشتن سوییچ خوب عملیاتی است. البته این شرکت ها فعالیت خوبی دارند و ما نیز با توسن جلساتی برگزار میکنیم تا ببینیم چطور میتوانیم همافزایی داشته باشیم. وی در خصوص نســخه جدید اپلیکیشن سکه گفت: نرم افزار موبایلی سکه دو سال گذشــته تولید شد اما به علت سیاست گذاری های شرکت دوباره پیاده سازی شد و در نهایت امسال دی ماه از آن رونمایی کردیم. در همین مدت زمان کوتــاه چیزی حدود 300 هزار دانلود داشته و خدماتی مانند کیف پول الکترونیکی، پرداخت قبض و خرید شــارژ را به کاربران خود ارایه می کند و از مبدا 17 بانک نیز سرویس کارت به کارت دارد و شــش بانک دیگر نیز در آینده بــه آن اضافه می شــوند و به زودی خرید بیمه و حمل ونقل به سکه اضافه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.