آياپايانسلطهانويديابربازارگرافيكنزديكاست؟

Asre Ertebat - - ايستگاه - بهنام علیمحمدی

بدون ترديد در ماه های پايانی ســال جاری ميلادی به تکرار با اخباری مواجه شــده ايد کــه ابهامات زيادی را برايتان ايجاد کرده اســت؛ خبرهايی کــه با کمی تامل، بيشتر آنها را در قالب شــايعه تعريف کرده و از کنار آنها گذشــته ايد. در عصر امروز هر اتفاقی محتمل اســت و ماهيت همــواره در حــال تغيير فناوری باعث شــده تا در دنيای تکنولوژی هر نشــدنی ممکن شــود! جدای از نوآوری ها و ارايه فناوری های مدرن که کاربران پيشــتر آن را از دريچه رويا می نگريســتند، اما برخی از اتفاقات به قدری تکان دهنــده و ناممکن به نظر می رســد که تا مدت ها در صدر خبرهــای فناورانه جای خوش می کند! يکی از اين تحرکات، خبر همکاری دو رقيب ســنتی در صنعت تراشه های پردازشی است که حال و هوای دنيای محاسبات را حســابی دگرگون کرده است. ماه گذشته اينتل در يك اقدام غافلگير کننده، راجا کدوری، رييس بخش رادئــون AMD را به خدمت گرفــت. اکنون پس از گذشــت چندی، دو شــرکت اينتــل و AMD اعلام کرده اند که به صورت مشــترک روی ســاخت پردازنده ســری G کيبی لك همکاری می کنند! اين تراشــه سه بخش پردازنــده مرکزی، تراشــه مجتمــع گرافيکی و حافظه هــای ‪HBM 2‬ را در دل خود جای داده اســت. نکته مشــهود در ويديوی منتشرشــده اينتل، اين است که ارتباط هر سه بخش توســط رابط های سخت افزاری با ساختاری جديد شــکل می گيرد که اين مهم می تواند به عنوان يك مزيت کليدی در اين پردازنده به شمار آيد. نکته ديگر، اســتفاده از نســل دوم حافظه های HBM در کيبی لك G است؛ اين ســناريو نيز می تواند ناتوانی گرافيك های مجتمع را با حضور حداقل چهار گيگابايت حافظه و تاميــن پهنای بانــد 256 گيگابايت بر ثانيه ای به نحو موثــری رفع کند. امــا بر پايه برخــی اطلاعات، تعــداد واحدهای ســايه زن و فرکانس هســته های اين تراشــه تغيير کرده و 1536 پردازنده جريانی بسته شده درون 24 واحد پردازشــی به عنوان پردازشگر گرافيکی در اختيــار پردازنده هــای کيبی لك G اينتــل خواهد بود. مشخصات اعلام شده نشــان از يك تراشه گرافيکی توانمند دارد کــه می تواند تــا 3.3 ترافلاپس داده های گرافيکی را پردازش کند. اما در جبهه ديگر، کمپانی انويديا مدتی اســت که بازار تراشــه های گرافيکی گيمينگ را به خود اختصاص داده است. ردپای اين نفوذ حتی در اسمارت فون ها نيز ديده می شود، بازاری که AMD هزينه های هنگفتی را برای کسب ســهم فروش آن صرف کرده اســت. در دو سال گذشــته، انويديا با عرضه نســخه های متفاوتی از تراشه گرافيکی پاسکال موفق شده تا نظر بسياری از مشتريان بزرگ جهانی را نيز به خود جلب کند. براســاس گزارش ســود ســه ماهه ســوم، اين کمپانی فقط در دو بخش ديتاســنتر و گيمينگ به رشد سودی بالغ بر 109 و 25 درصد دســت يافته اســت. هوانگ، مديرعامــل انويديا می گويد حرکــت به ســمت اســتفاده از گرافيك های AMD در کنار پردازنده ها نشــان می دهد که اينتل در نهايت مجبور شــده عملکرد و جايــگاه ويژه کارت های گرافيك مجــزا را بپذيرد. او عقيــده دارد مصرف انرژی بهينه شده تراشه پاســکال و فناوری ‪Max- Q‬ در کنار نرم افزارها و کامپايلرها موجب شــده تــا صنعت بازی، عصر جديــدی از تکنولــوژی تصويری و پردازشــی را تجربه کند. بدون شــك موفقيت AMD در عرصــه پردازنده های قدرتمنــد دســك تاپ تردريپر و طراحــی APU برای کنسول های بازی در تصميم گيری اينتل کم تاثير نبوده است. در حال حاضر اين شرکت ســه مدل از تردريپرها را با مدل های ‪1920 X ،1900X‬ و ‪1950 X‬با ‪12 8،‬ و ‪1 6‬ هسته وارد بازار پردازنده های دسك تاپ کرده است. هرچنــد اين اتحــاد، صنعت پــردازش جهــان را وارد مرحله جديدی می کند، اما به نظر می رســد دوستداران بازی هــای رايانــه ای و گيمرها بيشــترين نفــع را از پروژه های مشــترک دو ســازنده بزرگ پردازنده جهان نصيب خود کننــد. از طرف ديگر، اين اتحــاد به معنای اعلام جنگ بــه کمپانی انويديا اســت. همچنين حضور انويديا در بــازار فناوری های نوينی چون ديتاســنترها، هوش مصنوعی و خودروهای خــودران بيش از هر چيز زنگ خطر را برای هر دو کمپانی اينتل و AMD به صدا درآورده است. حال بايد ديد چرا اينتل درســت زمانی که دو تراشــه گرافيــك مجتمع آيريس و آيريس پرو بــه موفقيت های بزرگی دست يافته بودند، ريسك اين همکاری مشترک را پذيرفته اســت؟ آيا اينتل و AMD برای پايان سلطه انويديا بر بازار ‪G PU‬ های پردازشــی ســرورها به يك اتحاد تاريخی دست يافته اند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.