تجميعكارتهايبانكيو هزینههاییكهاعلامنمیشود

Asre Ertebat - - صفحه اول -

در روزهاي اخير يك خبر در فضاي بانكداري و پرداخت الكترونيكی کشور با عنوان «تجميع کارتهاي بانكي» نظر فعالان، متخصصان و رسانهها را به خود جلب کرد. اين خبر با ابهامات زيادي همراه بود، بهطوري که از يكسو محمد بيگي، رييس اداره نظامهاي پرداخت بانك مرکزي در يك اظهارنظر...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.