جناب آقای علیاصغر جودی

Asre Ertebat - - ارتباطات -

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت میگوییم. برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و بــرای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

هفتهنامه عصر ارتباط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.