برای مردم مینویسیم نه مسوولان

Asre Ertebat - - ورود - علی شمیرانی

اخیرا یک دســتگاه تلویزیون خریدهام که متوجه شــدم با امکانات موجود در کشــور ما ســازگاری ندارد. دنبال ماجرا را از نمایندگی شرکت مذکور گرفتم، پاسخ دادند مشکل از تلویزیونی که خریدهاید نیست و باید امکانات دستگاههای جانبی و متصل به آن اعم از پخشکننده و دریافتکننده تصاویر را بهروزرسانی کنید. دســتگاههای متصل اما چندان قدیمی نبودند و در پاسخ به این مساله نیز گفتند، پس مشکل از کیفیت تصاویر ارســالی از سوی سازمان صدا و سیما اســت، از آنها پیگیری کنید و انشاءالله تا ســالهای آینده با خرید و نصب تجهیزات جدید از سوی آن سازمان، مرتفع خواهد شد. قانع نشدم و برایم سوال بود که چرا باید پول گزاف محصولی از مصرفکننده ایرانی دریافت شــود که اصولا با نیازهای مردم و کشــور همخوان نیست و مگر نه اینکه روی بسیاری از محصولات الکترونیکی در دنیا نوشته میشود ساخته شده برای فلان کشور. این یعنی در فلان کشور، قوانین، استانداردها و دولت، شــرکت ســازنده را ملزم به عرضه محصولی میکند که با نیازها و امکانات موجود در آن کشور از مســایل ابتدایی همچون ولتاژ برق گرفته تا سایر امکانات همسو باشد. پید ا کرد ن نهاد مسوول د ر این مواقع ســخت است، هرچند مسوولی هم که پید ا کنید ، اگر پاسخگو باشد ، امید چند انی به اقد ام ند ارید . با ناامید ی اما به ذهنم رسید موضوع را از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنند گان پیگیری کنم. مســاله را مطرح کرد م امــا همان طور که انتظار د اشــتم پاسخی که گرفتم د رخشــان بود . مســوول مربوطه که تلاش د اشت به سرعت تلفن را قطع کند ، پس از توضیحات مشــروح من ) به عنوان یک روزنامه نگار(، این طور پاسخ د اد : « خب مرد م می توانند آن کالا را نخرند ! » و چقد ر خوب معنی حمایت از حقــوق مصرف کنند گان را آموختم. آری! ظاهرا حق با اوســت و این روزها مرد م باید خود مراقب خیلی چیزهای د یگر هم باشــند . مــرد م باید با وجــود انبوهی از مســوولان که حقوق می گیرند تا مانع اجحاف د ر حق شــان شــوند ، خود بــه راه افتاد هو د ر خصوص تمامی مسایل و محصولات اطلاعاتشــان را به روز کنند و خو د تصمیم بگیرند ، محصولی که خرید اری می کنند اصلا مناســب امکانات موجود د ر کشورشان هســت یا نه؟ یا فلان موسسه مالی که مجوز د ارد ، قابل اعتماد اســت یا نه؟ این وســط میلیارد ها تومان د ر روز هم از جیب مرد م برود ، فد ای سر ... زلزله و آلودگی، برف و گردوغبار و گرانی و غیره هم مشکل خود مردم است. از این مسایل زیاد شده و اینطور که پیداست بیشتر هم میشود. رسانهها هم هر چه مینویسند، خبر از تکانی به مسوول مربوطه نیست. در همین حوزه فاوا روزی چند مساله و مشکل در رسانههای کوچک و بزرگ خطاب به مسوولان نوشته میشــود؟ و البته اغراق نیســت اگر گفته شود بسیاری از مسوولان اصلا رسانهها را مطالعه هم نمیکنند. لذا همانطور که مدتی اســت مردم فرا گرفتهاند که خــود باید به داد خود و یکدیگر برسند، به نظر میرســد ما رســانهها نیز باید از این پس خطاب نوشــتههایمان را مردم قرار دهیم و آنها را از شر مســوولان بیمسوولیت و مشکلاتی که پیش پایشان اســت آگاه کنیم. چراکه نام بردن از این مسوول و آن نهاد، بیهوده، قلمفرســایی و آب در هاون کوبیدن است و گویی همه به حال خود رها شدهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.