چرا ولت و غی ی نمبساوویلاندددیرهردولرتجمراقشبنباشونادرهای شرکت کرد؟

Asre Ertebat - - ارتباطات - سيد مصطفی کلامی هِریس Kalami.ir(

«یکی از مزایای مسابقات، جشــنوارهها و همایشها، ایجاد فضای رقابت سالم و حرفهای است و در صورتی که افراد یا گروههایی، بتوانند رتبهای را کسب کنند، قطعا باعث افتخار و زمینهساز رشد بیشتر آنها خواهد بود. و البته، ارزش ذاتی چنین رتبه یا جایزهای، به منصفانه و ســالم بودن فضای رقابت و داوری در رویداد مورد نظر است. این موضوع در همه انواع رویدادهای علمی، فرهنگی، ورزشــی و هنری دارای اهمیت ویژه است و اقبال آینده نسبت به هر رویداد، در ارتباط و نسبت مستقیم با سلامت و حرفهای بودن آن در ادوار قبلی است. اما متاسفانه د ر چند ســال اخیر، شــاهد برگزاری روید اد هایی د ر کشــورمان هســتیم ) به ویژه د ر فضای ســایبری و وب( که حد اقل های ســلامت و حرفه ای بود ن را ند ارنــد . نفس برگزاری یک روید اد این چنینی، بسیار خوب اســت؛ اما مشروط به آنکه، تبد یل به یک فضای د ورهمی د وســتانه و رفاقت زد ه نشود . مثلا، این که نام تیم یــا گروهی د ر میان حامیان یک روید اد باشــد ،و د ر نهایت نیز، همان گروه یا تیم، برگزید ه جشــنواره شــود ؛ این موضوع، به هیچ عنوان علامت خوبی برای سلامت رقابت و حسن نیت برگزارکنند گان نیست. این نوع رفتارهای غیرحرفه ای، د ور باطلی هستند که د ر نهایت به خلع اعتبار هر روید اد ی ) حتی د ر مقیاس جهانی( منجر خواهند شد . در اینجا، لازم میدانم چند نکته را یادآور شــوم. یکم اینکه، وجود کلمه «ایران» یا حتــی کلماتی نظیر «ملی» یــا «بینالمللی » در نام یک رویداد، ابعاد ملی و فراگیر بــه آن نمیدهد. افراد با اغراض مختلف، از این کلمات «بزرگ» بــرای رویدادهای نه چندان بزرگ استفاده میکنند و مرتکب مغالطه در نامگذاری میشوند و در نتیجه، خواسته یا ناخواســته، دیدگاهی بزرگنمایی شده و غیر واقعی را در ذهن مخاطب القا میکنند. در حالی کــه این رویداد، یک دورهمی ساده دوستانه است و هر چه باشد ، «ملی» نیست. دوم اینکه، شاید به ذهن برسد که شــرکت در چنین رویدادهایی، اگر نفعی هم نداشته باشــد، ضرری هم ندارد. متاســفانه این طور نیســت و در کمترین حالت، منابــع زمانی و فکــری قابل توجهی از شــرکتکنندگان گرفته میشــود که صرفا قرار است، به عنوان سیاهیلشکر از حضور آنها و اعتبارشــان سوءاستفاده شود. ضمن اینکه، ضررها و خطرات دیگری هم در این مســیر متصور هستند. به عنــوان مثال، در رقابتهــای تحت وب، که بــه وضوح وضعیت داوری در آنها غیر منصفانه است، معلوم نیســت که تا چه میزان از اطلاعات مشتریان و مخاطبان یک سایت، که در رایگیری به نفع آن شرکت میکنند، حفاظت میشود. شواهد نشان میدهند که نشت اطلاعاتی و حتی فروش آن به رقبا، به هیچ عنوان منتفی نیســت و خطر بسیار بزرگی در کمین شرکتکنندگان «غیر خودی » این نوع از رویدادهاست. بهتر است مراقب باشیم ».

مسوولان دولتی و غیردولتی مراقب باشند

بهاینمطلبکهدرسایتنویسنده )منتشرشدهباید این را هم اضافه کنیم که سالهاست در هفتهنامه عصر ارتباط نسبت به شیادی و کلاهبرداریهایی که در پس همایشها و جشنوارههای خانوادگی و تندیسفروش در جریان است، هشدار دادهایم. اما ظاهرا برخی شرکتهایی که فاقد هرگونه توانایی و رزومه کاری مشخص هستند، برای خوشایند مدیران، سهامداران و مشتریان بیاطلاع و کماطلاع خود اقدام به خرید جایزه میکنند. در این خصوص شاهد برگزاری دو نوع جشنواره و همایش در ایران هستیم. نخست جشــنوارههای فروش جایزه و تندیس که عمدتا از سوی کسانی برگزار میشود که به دنبال کسب درآمد از طریق فروش جوایز، میزگرد، اسپانسری و حتی فروش نوبت سخنرانی هستند. دسته دوم جشــنوارهها و همایشهای خانوادگی و فامیلی است که برخی شرکتها پشت برگزاری آن هستند و هدف دعوت عدهای از همه جا بیخبر برای حضور در این همایشها و تبلیغ و برندهسازی کسبوکارهای وابسته به خودشان را دارند. در واقع مدعوین بیخبــر این قبیل همایشهــا عمدتا نقش دکور همایش و پرکردن صندلیهای آن را به عهده دارند. لذا به آن دسته از مســوولان دولتی و غیر دولتی که خود ذی نفع در برگزاری این قبیل همایشها )بخوانید نمایشها( نیستند، اکیدا توصیه میشود از حضور و هرگونه حمایت مادی و معنوی خودداری کنند تا هم خود را در مظان اتهام بیاطلاعی یــا ذینفعی قرار ندهند و هم به اعتماد عمومی لطمه نزنند. چه به هر حال همه مردم کشــور نمیدانند در پس این نمایشهای خانوادگی و جایزهفروش، چه میگذرد و حضور مســوولان دولتی و غیردولتی میتواند زمینهساز خدشه به اعتماد آنها شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.