ب عم 7 غیردولتیهامپرویریشرکلكردشما؛ههبه اط دساموانلهتدستریسیهآزاادهملاعپااتی کار نیستند

Asre Ertebat - - ICT ايراني - هلیا ظهیری

سامانه د سترسی آزاد به اطلاعات كه د ر روزهای د اغ انتخاباتی امسال رونمايی شد تا بابی بر شفافيت و مبارزه با فساد باشد حالا با گذشت نزد يک به هفت ماه فقط 2۰ سند منتشر شد ه د ارد و با آنكه د ولت خود را پرچمد ار اجرای اين قانون بعد از 13 سال می د اند اما هنوز حتی د ستگاه های د ولتی به طور كامل به آن نپيوسته اند . اين سامانه كه از 17 تير ماه امسال رونمايی شد تا پس از يک د وره آزمايشی 4۵ روزه، فعاليت خود را به صورت رسمی آغاز كند ؛ حالا با گذشت هفت ماه از آغاز راه اند ازی آزمايشی هنوز آنچنان كه د ر سايت د رج شد ه نسخه آزمايشی اش د ر حال فعاليت است.

استقبال 1۵ د رصد ی د ستگاه ها از جريان آزاد اطلاعات

حسن صميمی نيك پی معاون سامانه انتشار و د سترســی آزاد به اطاعات، د ر هفته های اخير بــا اذعــان تلويحی به طولانی شــد ن عبور از نســخه آزمايشــی با بيان اينكه اين ســامانه اكنون به صورت آزمايشی فعاليت می كند ود رحال تغييــر و افزايش خد مات اســت، می گويد : حد ود هزار د ستگاه د ولتی و خصوصی، مشــمول پيوســتن بــه قانون انتشار و د سترســی آزاد به اطاعات هستند كه تاكنون 144 د ســتگاه به سامانه مذكور پيوسته اند . وزير فرهنگ و ارشــاد اســامی بــه عنوان مسوول مســتقيم اجرای اين قانون می گويد كه به طور جــد ی پيگير هســتيم تــا همه د ستگاه ها، سازمان ها و قوا به سامانه انتشار و د سترسی آزاد به اطاعات پيوسته و همراه و همگام با د يگر د ستگاه ها حركت كنند . اما با اين حال از آنجا كه هزار د ســتگاه د ولتی و غيرد ولتی مشمول پيوستن به اين سامانه هستند بر اســاس آمار اعامی تا كنون تنها 15 د رصد آنها به ســامانه د سترسی آزاد به اطاعات پيوسته اند .

99 د ستگاه از 389 د ستگاه د ولتی به سامانه پيوسته اند

بر اســاس آخرين آمــار و اطاعاتــی كه از د اد ه های سايت اســتخراج شــد ه تا لحظه تنظيــم ايــن گــزارش از ۳۸۹ د ســتگاه د ر قوه مجريــه ۹۹ د ســتگاه به اين ســايت پيوسته اند ود رميان استاند اری ها هم تمام اســتاند اری ها د ر آن فعال هستند . همچنين از قــوه مقننــه از 10 زيرمجموعه فقط يك د ستگاه د ر اين ســايت فعال است و از ميان 1۶ شهرد اری فقط شهرد اری اصفهان، كرج و كرمانشاه به سايت پيوســته اند . بر اساس اطاعات ســايت از ميان ســاير د ستگاه ها و نهاد ها نيز از 207 مورد فقط 2۸ د ستگاه د ر سايت فعال اند . د ر ميان د ســتگاه هايی كه هنوز به ســايت د سترســی آزاد بــه اطاعات نپيوســته اند نــام نهــاد رياســت جمهوری، معاونــت حقوقــی رييس جمهــور، معاونــت اجرايی رييس جمهوری و تعــد اد ی از وزارتخانه ها همچنان به چشــم می خــورد . اين د ر حالی اســت كه عــاوه بــر تاكيد ات هميشــگی رييس جمهور، د ر آذر ماه امســال د ر سالروز اباغ منشور حقوق شهروند ی بار د يگر تاكيد كرد ه بود كه حق د سترســی بــه اطاعات، حق اقتصاد شــفاف و رقابتی، حق اشــتغال و كار شايســته، برخی از مواد مهم 22 گانه د ر منشور حقوق شــهروند ی است كه تحقق آنهــا، پيگيری جد ی بــرای رفــع موانع را می طلبد .

مشــغله های فراوانــی كــه مانع شفافيت می شد

با وجود آنكــه روند تصويب تــا اجرای اين قانون زمانی طولانی و پروســه ای زمانبر بو د و فرصت كافی برای پيوســتن د ستگاه ها به اين سامانه وجود د اشت اما همين هفته های گذشــته وزارت علــوم بــه عنــوان يكی از وزارتخانه هايــی كه پيش بينی می شــود با د رخواست های بســياری مواجه شود ، تازه اعام كرد : پيوســتن به ســامانه د سترسی آزاد بــه اطاعات بايد عملی شــود و به طور يقين د ر اين وزارتخانــه و زيرمجموعه های آن نيــز عملياتی خواهد شــد . وزيــر علوم می گويد كه د ر اين مورد به زيرمجموعه های خود ســفارش كرد ه اما امكان د ارد به خاطر مشــغله های فراوان كاری بــا تاخير مواجه شد ه باشد .

هزار پاسخ و 2۰ سند ی كه منتشر شد

بر اســاس اين گــزارش تا كنــون 1274 د رخواســت برای د ريافت آمــار و اطاعات از اين ســايت صورت گرفته كه آمار سايت نشــان می د هد به 10۹5 مورد پاســخ د اد ه شد ه است اما د ر بخش اســناد منتشر شد ه تنها 20 سند منتشر شد ه است كه يك مور د مربوط به قرارد اد بيمه حواد ث مشــتركين خانگی ناشی از حواد ث گاز طبيعی بر اساس د رخواستی اســت كه از وزارت نفت صورت گرفته، 17 مورد پاســخ مربوط به وزارت راه و شهرسازی ود ومورد نيز پاسخ هايی است كه وزارت ارشاد به د رخواست كنند گان د اد ه كه يكی فهرست كتاب های اما نت د اد ه شد ه كتابخانه ملی د ر ســال ۹5 و د يگری قانون مطبوعات اســت. اين د ر حالی اســت كه به محض باز كرد ن سايت ياد شــد ه اين پيغام نمايش د اد ه می شود كه شــما حق د اريد از هر موسســه عمومی و خصوصی ارايه د هند ه خد مات عمومی ) موسسات مشمول بند چ و حو خماد ه 1 آيين نامه اجرايی قانون انتشار و د سترســی آزاد به اطاعات( د رخواســت اطاعات نمــود ه و پاســخ را د ريافت كنيد . د رخواست شما به اجرايی شد ن قانون انتشار و د سترسی آزاد به اطاعات كمك می نمايد . اطاعات د رخواســتی به صــورت برخط د ر سامانه منتشر خواهد شد . عاوه بر اين آيين نامــه اجرايی قانون هم بر انتشــار اطاعات عمومی مورد د رخواســت مرد م روی ســايت تاكيد د اشــته و حسين انتظامی، د بير كميسيون انتشار و د سترسی آزاد بــه اطاعات وعــد ه د اد ه بــود : « تمام پاسخ های د ستگاه ها به شهروند ان، همزمان د ر سايت نيز منتشــر خواهد شد مگر اينكه حاوی اطاعات شخصی باشد . »

پاسخ هايی كه منتشر نمی شود

معاون ســامانه انتشــار و د سترســی آزا د بــه اطاعــات می گويد : اســناد يــك هزار د رخواســت بايد روی ســامانه قرار گيرد تا مرد م با مراجعه به آن شــايد د يگر نيازی به ثبت د رخواست خود ند اشــته باشند و پاسخ خود را د ر سوالات قبلی د ريافت كنند . گرچه از اعام اجرايی شد ن اين قانون بيش از شــش ماه گذشــته اما همچنان نيك پی، معــاون ســامانه می گويــد كــه د بيرخانه كميســيون قانون انتشــار و د سترسی آزا د به اطاعات تاكنون نشســت ها و جلســات توجيهی برای مد يران د ســتگاه های مختلف د ر رابطــه با اينكــه چه اطاعــات و آماری و تا چه ســطحی بايد د ر اختيــار مرد م قرار گيرد ، برگزار كرد ه است. او می گويد : تاش می كنيم د يگــر نهاد ها و د ســتگاه ها نيز به سامانه مذكور بپيوند ند . د ر همين حال باقر انصاری، مشــاور حقوقی كميســيون انتشــار و د سترســی آزاد بــه اطاعات می گويد : از متن اوليه قانون انتشار و د سترسی آزاد به اطاعات كه ۸2 ماد ه بو د اكنون تنها 22 ماد ه باقی ماند ه و از سال ۸0 فرايند اجرای اين قانون آغاز شــد ه اما هنوز نتوانسته ايم بعد از 1۶ سال به صورت جد ی آن را به مرحله اجرا د ر آوريم.

وضعيت مبهم د ســتگاه هايی كه به سامانه پيوستند

د ر ميان د ســتگاه های اجرايی كه نام آنها د ر فهرست فعالان د ر ســامانه قرار گرفته هنوز برای برخی د ستگاه ها د ر ســامانه وضعيتی مبهم وجــود د ارد چــرا كــه علی رغم آبی شد ن نامشــان به نشانه پيوســتن اما تعد ا د زيرمجموعه های فعال آنها صفر اعام شــد ه اســت؛ از جمله اين موارد می توان به بانك مركزی، ســازمان حفاظت از محيط زيست، وزارت امور اقتصاد و د ارايی، وزارت بهد اشت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نيرو ، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری اشــاره كرد كه هيچ كــد ام از زير مجموعه های آنها به سامانه نپيوسته اند . برخی از سازمان هايی هم كه به اين مجموعه پيوســته اند به لحاظ پاســخگويی وضعيت مطلوبی ند ارند مانند سازمان برنامه و بود جه كه از ۶2 د رخواســت تنها به 11 مورد پاسخ د اد ه است. ناگفته نماند كه آمار سايت نشان می د هد اكثر د ستگاه ها فعا بالای 70 د رصد به د رخواست ها پاسخ د اد ه اند . از آنجا كه د ر اسناد منتشر شد ه خبری از اين آمارها نيست روشن نيست كه پاسخ ها با چه كيفيتی ارايه شــد ه و تنها 20 مورد محد و د سند ی كه وجود د ارد نشــان از جريان آزا د اطاعاتی نــد ارد . رضا باقری اصــل، معاون د ولت الكترونيكی سازمان فناوری اطاعات پيش از اين د رباره بخش بزرگی از پاسخ های ســازمان ها به د رخواســت های مرد م گفته بود از كيفيت مطلوب برخورد ار نيســتند و پاسخ های كيفی محسوب نمی شوند .

آنچه قرار بود باشد و آنچه هست

آنچنــان كه ســيد عبــاس صالحــی، وزير فرهنگ و ارشاد اســامی می گويد ؛ يكی از اهد اف ايــن قانون، كم كــرد ن فاصله ميان مرد مو دولت اســت كــه د ر ايــن صورت روان ســازی نظام مد يريت اجتماعی اتفاق می افتــد . فلســفه د يگــر قانون انتشــار و د سترســی آزاد به اطاعات، توســعه د ولت الكترونيكی اســت چرا كه بسياری از مرد م برای گرفتن اطاعات بــه زحمت می افتند و مجبورنــد مراجعات حضوری و مســتمر به د ســتگاه های اد اری د اشــته باشند كه با اجرای اين قانــون، ارايه خد مــات د ولتی، حاكميتــی و عمومــی به مرد م با ســهولت بيشتری انجام می شود . حالا بــا همين اهــد اف و به هميــن منظور بود جه سال ۹7 انتشــار و د سترسی آزاد به اطاعات با افزايش تورمی حد ود ۹د رصد ی از يك ميليارد و ۶50ميليون تومان د ر سال ۹۶ به يــك ميليارد و ۸00ميليــون تومان افزايش يافته اســت اما اينكه آيا اجرای آن هم مانند بود جه اش جد ی گرفته می شود يا خير، روشن نيست. خاصه اينكه از اجرای قانونــی كه قرار بو د جريان آزاد اطاعات را برقرار كند و با ايجا د شــفافيت مانع از بروز فســاد و رانت شود ، فاصله د ولت و ملت را كم كند و به توســعه د ولــت الكترونيكــی منتج شــود حالا يك سامانه ماند ه كه چند ان هم از سوی كاربران اينترنت شناخته شد ه نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.