فرماندار جواننبود

Asre Ertebat - - ايستگاه -

روزای آخر هفته قبل منتهی به بركناری يک فرماندار شد. قصهش عجيب در فضای مجازی پيچيد و آخرسر هم گريبان فرماندار رو گرفت و احتمالا بنده خدا حالا بايد مثل مديرای نجومی جابهجا بشه و مسووليت جديدی رو شروع كنه! اما اون خبرنگاره خيلی شانس آورد كه فرماندار جوان نبود. چون اون صحنه كه خيز برداشت، اگه جوان بود و كنترل اعصابش رو از دست میداد، احتمال پرت كردن اجسام سخت چندان دور از ذهن نبود. تازه اگه ورزشکار بود كه ديگه احتمالا با اجرای يک فن يه تا پرنده كار خبرنگار رو در همون صحنه تمام كرده بود. خب اين رو میگم چون سابقهدار هســت مساله. مثلا مورد داشتيم نماينده مجلس چک و لگدی كرده خبرنگار رو. بعدش هم هيچی به هيچی. اين در حاليه كه تقريبا توي هيچ خبری مشاهده نشده خبرنگار يک فرماندار يا نماينده مجلس رو زده باشه. البته علتش اينه كه خبرنگارا حقوقی نمی گيرن بدبختا كــه يه اندام تنومند داشته باشن يا بخوان ورزش خاصی بکنن. بيچاره ها از صبح تا شب سه جا كار میكنن تا شايد يه جا آخر ماه حقوق بريزه و اموراتشون رو بگذرونن. لذا من میخوام اينجا درخواست كنم كه يه طرحی يا لايحهای به مجلس بره و از اين به بعــد محافظان مديران رو در اختيار خبرنگاران بذارن. به هر حال داريم میبينيم كه مديران كه هر جا ميرن بالای مجلس میشينن و رييس هستن و اشاره كنن، با يه دستور میشه خبرنگار رو با خاک يکسان كرد. به نظرم ما بايد همراه با زمانه پيش بريم. قبلا خبرنگارا هم زياد مهم نبودن هم تعدادشون كم بود. اما الان كارشون بسته به اينکه شانس بيارن و اخبارش خوب توي فضای مجازی بپيچه مهم شده. پس به نظر میرسه حالا كه قراره محافظان مسوولان كم بشه و بخش VIP فرودگاه هم جمع بشه، من پيشنهاد میكنم برای اينکه محافظان بيکار نشن و بعد راه نيفتن تحصن كنن، ازشون برای حفاظت از خبرنگارا استفاده بشه. خودتون میدونيد تحصن محافظان ديگه به راحتی قابل جمع كردن نيست. ماشالا همه ورزشکار و توانمند هستن. البته میدونم با اين طرح موافقت نمیشه. لذا میخوام پيشنهاد كنم مثل پليسا برای خبرنگارا هم لباسهای ضدضربه و ضدكتک تهيه كنن تا برای حضور در برنامههای خبری به دردشون بخوره. پيشنهاد تصويب بودجهای برای گذروندن دورههای اجباری دفاع شخصی ويژه خبرنگاران هم پيشنهاد بعدی من هست. علیايحالمنهرچیفکرمیكنممیبينمپيشنهاداتیمثلمجوز حمل اسپری فلفل برای پاشيدن توي چشم و دهن مهاجمانی كه حرف بد ميزنن و اقدام بد میكنن يا مجوز حمل سلاح سرد و گرم برای خبرنگاران چندان مناسب نيست. چون عمدتا اونقدر ضعيف هستن كه تا بخوان ازش استفاده كنن له و لورده شدن. عزت زياد

آق فری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.