شمارشمعکوسپایانکنترل برفضایسایبری

Asre Ertebat - - صفحه اول -

دوران نظارت و مقرراتگذاری بر فضای مجازی رو به پایان است و بهسرعت در حال ورود به دورانی هستیم که اصولا مقرراتناپذیری از جمله قواعد و فلسفههای شکلگیری آن بهشمار میرود و شواهد آن از هماکنون البته قابل درک و لمس است. اکنون علاوه بر سایتهایی که جولانگاه متخلفان است و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.