حفظ حاکمیت سايبری با سخنرانی!

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا ميرخانی

در دنيايی زندگی میكنيم كه فضای سايبری امكانی را به وجود آورده كه گفته میشود كشوری چون روسيه میتواند نتيجه انتخابات مهمی همچون رياســت جمهوری آمريكا را تغيير دهــد. در دنيايی زندگی میكنيم كه ديگر خبری از توپ و تانك و اجمــاع جهانی برای جنگ نيست، بلكه بحث جنگ نرم در ميان اســت و روسيه متهم رديف اول تعيين رييسجمهور در قویترين كشور سايبری جهان يعنی آمريكا است. ورود به كاخ ســفيد و به صندلی نشاندن يك فرد در آنجا توسط يك كشــور خارجی به معنی عبور از تمام لايههای امنيتی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی كشــوری همچون آمريكا است. صحبت از CIA، NSA و FBI اســت كه مدعی قویترين لايههــای امنيتی در دنيا و فضای سايبری هستند اما در واقعيت هيچ كاری نتوانستند انجام دهند. حالا آژانسهای اطلاعاتی آمريكا اعلام كردهاند كه مداخله در انتخابات 2016 اين كشور با دستور رييسجمهوری روسيه صورت گرفته و در حال بررسی و اثبات و ... هستند؛ نوشدارو پس از مرگ سهراب. بله در دنيايی زندگی میكنيم كه فضای سايبری قدرت و تهديد اصلی آينده به شمار میرود و كار به جايی رســيده كه مهمترين مساله يك كشور كه تعيين رييسجمهور آن است تحت تاثير فضای مجازی قرار گرفته و روشن است كه در مقابل مســالهاي با اين درجه اهميت ديگر مسايلی چون پول مجازی، خلافكاریهای سايبری، قماربازی آنلاين و كودكآزاری و غيره در اين فضا كمرنگتر به نظر میرسند. مثالی ساده شايد به درك بهتر موضوع كمك كند؛ فرض كنيد فرد تبهكاری وارد خانه شما شود و بزرگ خانواده را با خود ببرد در اين ميان، ديگر بردن ساير وسايل منزل مثل زنگ در خانه، چه اهميتی دارد؟ مابه ازای اين مثال را در فضای مجازی میبينيم. در دنيايی زندگی میكنيم كه كشــورها در حال جنگ با يك دشمن پنهان هستند، وقتی چنين كشورهايی كه ابرقدرتهای جهان محسوب میشوند و اتفاقا با وضع قوانين و پيشبينی جرايم سعی كردهاند فضای ســايبری خود را حفظ كنند، دســتخوش چنين حوادثی میشــوند میتوان گفت كه ديگر كار از به صدا در آمدن زنگ خطر هم گذشــته است. اگرچه برخی كشورها در سطوح پايينتر مانند چين توانستهاند تا حدودی حريم سايبری خود را حفظ كنند اما ما در ايران برای موضوعی با اين درجه از اهميت چه كردهايم؟ برگزاری نشست و همايش و ارايه سخنرانیهای تكراری و توخالی برای خالی نبودن عريضه!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.