دانشگاه مجازی وزارت بهداشت دنبال انحصار است؟

بهدنبال معرفی سامانه LMS به دانشگاههای کشور مطرح شد

Asre Ertebat - - ارتباطات -

هفته قبل مطلع شديم كه اواسط سال جاری، دانشگاه مجازی وزارت بهداشت اقدامي انجام داد كه بهزعم برخي رقابت با شركتهای خصوصی فعال در زمينه آموزشالكترونيكی كشور قلمداد شد. 29 آذرماهامسال دانشگاه مجازی وزارتبهداشتنامهای رابرای دانشگاههای ديگر ارسال كردهاست كه در آن دانشگاهها را بهاستفادهاز سيستم مديريت يادگيری الكترونيكی LMS( ) كه خوداقدام به طراحی و توليد آن كرده، دعوت كرده بود. دراين نامه خطاب به مديران دانشگاههای كشور آمده بود: «همانطور كه مستحضريد، دانشگاه علوم پزشكي مجازياز دو سال پيش سامانه مديريت يادگيري الكترونيكي نماد مجازي را بهعنوان سامانه موقت دانشگاه به رايگان دراختيار دانشگاههاي علوم پزشكي كشور قرار داد و هماكنون41 دانشگاه علوم پزشكي كشوربه سامانه متصلبوده و در حالبهرهبردارياز آن هستند. بهطور همزمان ســامانه ملي مديريت يادگيريالكترونيكي نويد )نرمافزار ويژه يادگيري دانشگاهي( دراين دانشگاه طراحي شــد واز مهرماه سال جاري در دو دانشگاه بهصورت پايلوت راهاندازي شد. بدينوسيله به استحضار ميرســاند كه با ياري خداوند متعال اين سامانه آماده جايگزيني با سامانه نماد است و براساس برنامهريزي انجامشده مقرر شده تا در بهمنماه سال جاري در چهار دانشگاه علوم پزشكي متقاضي راهاندازي شود. ساير دانشگاههاي متقاضينيزبهتدريج تا مهرماه97 بهاين سامانه متصل خواهند شد. لذا خواهشمنداست در صورت تقاضاياتصال به سامانه نويد، درخواست خود را حداكثر تا پايان ديماه1396 ارسال فرماييد. لازم به ذكر است كه اولويت اتصال متقاضيان براساس حجم كاركرد دانشگاه در سامانه نماد دانشگاه علوم پزشكي مجازي تعيين ميشود. اميد است با استقرار كامل سامانهنويد گام ديگري در توسعه آموزش مجازي در كشوربرداشته شود ». درارتباطباايننامهبرخي موارد وابهامات وجود دارد. برای مثال، درحاليكهبيشتر دانشگاهها در حال حاضر سيستم LMS دارند واين سيستم رااز ديگر شركتهای خصوصی تهيه كردهاند، چرا دانشگاه مجازی در نامه مذكور بدون ذكر هيچ دليل و برتری خاصی، دانشگاهها را دعوت بهاستفادهاز سيستمی میكند كه خود آن را توليد كرده و حال بااتكا به وابستگیهای سازمانی خود درصدد پيادهسازیاين سيستم در تمام دانشگاهها وايجادنوعیانحصار هميشگیاست؟ افزونبراينمشخصنيستچرابرایطراحیوتوليداينسيستمباوجودمخاطبان زياد )تمامي دانشگاههای علوم پزشكی(، مناقصهای برگزار نشده و آيااين دانشگاه بررسی كردهاست كه چه تعداد شركتهای توانمندی دراين حوزه وجود دارند؟ همچنين نبايد از نظر دور داشت كه شــركتهايی وجود دارند كه پيش از اين اعتبار ريالی لازم برای طراحی و توليداين سيستمهااز مراجع مختلف كشور وام و تسهيلات دريافت كردهاند تااين سيستم را توليد كنند و به جامعه آموزشی كشور ارايه دهند؛ لذا نبايداين مساله را ناديده گرفت كهايجادانحصاراين سرمايهگذاري انجام شــده را نيز بينتيجه ميكند. انتقاد وارده ديگر به درخواست مطرحشده توسط دانشگاه مجازي وزارت بهداشت اما تعارض آن با حركت كشور به سمت خصوصيسازياست؛ چراكه بهنظر ميرسداقداماتيازاين دست چندان با روح خصوصيسازي هماهنگنيست. در آخربايد يادآور شد كه طراحی و توليد چنين طرحهايي خارجاز مناقصه رسمی، در حكم برداشتن گامي به عقباست و كشور را به سالهای قبل ميبرد؛ سالهايي كه سازمانهای بزرگ سعي داشتند تمام نيازمندیهای خود را خودشان توليد و تامين كنند و همين موضوع مشكلات فراواني براي كشورايجاد كرده بود. هفتهنامه عصرارتباط آمادگی خود برای درج پاسخاحتمالی دانشگاه مجازی وزارت بهداشت را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.