خدمات نوین پرداخت با اپلیکیشن آپ

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونیكي -

تاچندسالپیشبانكداریالكترونیکبااستفادهازدستگاههای عابر بانک و یا اینترنت بانک معنا پیدا میکرد. اما با گسترش استفاده از گوشیهای هوشمند بانكداری الكترونیک مفهومی دیگر پیدا کرد و اســتفاده از خدمات الكترونیكی شكل متفاوتی به خود گرفت. اگر تا پیش از این کاربران با استفاده از دستگاههای عابربانک

ATM و اپلیكیشن بانکها امور بانكی خود را بهصورت محدود انجام میدادند، شرکتهای PSP پیشرو با گسترش و تسهیل خدمات پرداخت الكترونیک تحولی بزرگ در حوزه ارایه خدمات بانكداری الكترونیک رقم زدند. یكی از خدماتی که برای اولین بار در اپلیكیشن آپ با اقبالی بسیار از سوی کاربران روبهرو شد، مشاهده موجودی حساب تمامی کارتهای بانكی عضو شــبكه شتاب است که این خدمت از محبوبیت زیادی میان کاربران برخوردار است. این امكان در حالی توسط اپلیكیشن آپ به کاربران ارایه شده که آپ، اپلیكیشــن یكهتاز پرداخت موبایلی کشور بهشمار میرود. این اپلیكیشن برای اولین بار با ارایه خدماتی مانند کارتبهکارت، خرید بلیت قطار، خرید انواع بیمهنامه و خدمات متنوع دیگری توانسته جای خود را در گوشی بیش از 13 میلیون کاربر باز کند و به یكی از پرکاربردترین اپلیكیشنهای کشور تبدیل شود. آسان پرداخت پرشین با شعار ؛ «اپلیكیشن آپ، اپلیكیشني آسان براي زندگي آسان » همواره تلاش مي کند خدمات نوین پرداخت را در بســتر اپلیكیشن آپ ارایه کند که نیازهاي طیف متنوعي از جامعه را برطرف کند. خدماتي که با اپلیكیشن آپ 24 ساعت شبانه روز در اختیار کاربر است، سفرهاي درون شــهري اضافي را حذف مي کند، درکاهش آلودگي هوا کمک بســزایي مي کند، به حذف هزینههاي چاپ اسكناس کمک ميکند، کاغذ را از چرخه پرداخت حذف ميکند و به تبع آن در خدمت محیط زیست است. این خدمات که از آنها ميتوان بهعنوان راهحلهایي آسان براي حل مسایل روزمره در حوزه پرداخت نام برد، شامل؛ سرویس کارتبهکارت از مبدا دهها بانک، پرداخت بدون کارت ) تله پرداز(، کیف پــول، خرید بلیت قطار، بیمهنامههاي شخص ثالث اتومبیل، مسافرتي خارج از کشور، آتش سوزي مسكوني، آتش سوزي طرح اصناف، حوادث انفرادي، حوادث سفر داخل کشور، خرید شارژ براي ســیم کارت هاي اعتباري تمامي اپراتورها، خرید و تمدید انواع ســرویس اینترنت، واریز وجه به حساب موسسات، سازمان ها و نهادهاي خیریه و... است. گفتني است شرکت آسان پرداخت خدمات متنوع دیگري از قبیل مدیریت کارتهاي بانكي، پرداخت قبضها با بارکدخوان، امكان تكرار و مدیریت تراکنش ها و... را نیز در بالاترین سطح امنیت و سهولت از طریق اپلیكیشن آپ به کاربران ارایه داده و در حال راه اندازي سرویس هاي جدید جهت تسهیل پرداخت هاي روزانه میلیون ها کاربر آپ است. کاربران می توانند با مراجعه به سایت ir. 733//: httpیا ارسال عدد 1 به 2000733 لینک دانلود نسخههای اندروید و

iOS اپلیكیشن را دریافت کنند یا با مراجعه به اپاستورهای اندروید کافه بازار، مایكت و ... اپلیكیشن آپ را روی تلفنهای هوشمند خود نصب کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.