وضعیت نامعلوم پروژه محتوای الکترونیکی

Asre Ertebat - - صفحه اول - سیاوش روشني

پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال در سال 95 به تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در آذر ماه سال 1395 پس از ابلاغیه معاون اول رییسجمهور در خصوص پروژههای اقتصاد مقاومتی به دستگاههای اجرایی، مجموعا هفت پروژه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد شد که پروژه 10برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسبوکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی یکي از آنها بود. براي اجراي این پروژه در آن زمان۷0 پیشنهاد توسط مجري طرح ارایه شد و در نهایت 19 عنوان پروژه در حوزه تولید محتوای بومی فضای مجازی به تایید رســید و بر همین اساس وزارت ارتباطات اعلام کرد در قالب بســته حمایتی و وام وجوه اداره شــده از این طرحها حمایت ميکند. در همین راســتا حدود 40 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های علمی، پژوهشی و اقتصادی کشور گذاشته شود. خسرو سلجوقی مجری طرح10 برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی در آن مقطع گفته بود : «با توافق با وزارت آموزشوپرورش، مجوز ایجاد اپراتور خدمات دانشآموزی به کنسرسیومی متشکل از ۲۲ شرکت ایرانی و یک شرکت ژاپنی داده شد که ارایه خدمات دانشآموزی مثل رایانامه، شبکه اجتماعی و تولید محتوا را عهدهدار شده و با راهاندازی آن شاهد جهش بزرگی در این خصوص خواهیم بود ». یک ســال بعد و در حالي که هیچ خروجي مشخص و هزینه کرد روشني از اجرای این پروژه مطرح نشده بود اعلام شد که پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب وکار دیجیتالی که در سال 95 شروع شده، در ســال 96 با تغییر عنوان به رییس سازمان فناوري اطلاعات وقت سپرده ميشود. عنوان پروژه جدید «ایجاد اپراتورها/شرکتهای ارایهکننده خدمات و محتوای الکترونیکی » و «توسعه زیرساخت و محتوای بومی » بود که در آن خبری از 10 برابر کردن محتوا نبود. آخرین خبرها از این طرح اما این است که اجراي آن بهطور کلي از اولویت هاي پروژه اقتصاد مقاومتي خارج شده است و لذا نباید به تامین بودجه و اجراي آن هم امید داشت. نگاهي به وضعیت تولید محتواي کشور گویاي این است که در دو سال اخیر هیچ اتفاق خارقالعادهاي براي کمک به افزایش محتواي دیجیتال و بومي در کشور نیفتاده است. با این شرایط ميتوان گفت پروژه 10 برابر کردن محتوا به دلایلی همچون عدم تامین بودجه لازم، عدم ارایه تعاریف اجرایی پروژه و ناهماهنگی دســتگاههای مسوول به سرنوشت سایر پروژهها و وعدههای واعظی وزیر پیشین ارتباطات دچار شــده و قبل از اینکه وارد فاز اجرایی شود، به کل متوقف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.