هر دقیقه41 گوشی در ایران فروخته میشود

در مراسم معرفی گوشیهای بلو مطرح شد:

Asre Ertebat - - پرونده -

نشست خبری معرفی گوشیهای بلو روز گذشته در سازمان نظام صنفي رایانهاي برگزار شد. در این نشست که با ارایه آماري از بازار موبایل ایران همراه بود، حسین غرویرام، مدیرعامل شرکت انفورماتیکگستر آمار فروش گوشیهای تلفن همراه در کشور را 41 دستگاه در دقیقه اعلام کرد و از سهم بازار 15 درصدی موبایلهایی با قیمت بالای 3 میلیون تومان خبر داد. به گفته وي، برند بلو با تمرکز برارایه گوشیهای مقرون بهصرفه وارد بازار ایران شده اســت و در حال حاضر بالغ بر سه درصد از ظرفیت کل بازار موبایل را در اختیار دارد. در این مراســم همچنیناز سایت بولدموبایل به نشانی Boldmobile.ir برای اطلاعرسانی مشخصات فنی و قیمت گوشیهایبلو رونمایی شد. حسین غرویرام گفت: برند «بلو» با ایده طراحی گوشیهای نوآورانه و مقرون بهصرفه برای نیازهای روزمره، راهاندازی شد و تاکنون سریعترین رشد را در میان برندهای موبایل داشتهاست. این برند از سال 2010 تا کنون بالغبر 50 میلیون گوشی عرضه کرده است و اکنون به بیش از 40 کشور جهان صادرات دارد. غرویرام به عنوان یکی از اعضای انجمن واردکنندگان موبایل، در نشست خبری معرفی گوشیهای بلو درایران همچنیناظهار کرد: بهطور متوسط ماهانه 600 هزار گوشی تلفن همراه در کشور فروخته میشود و ظرفیت واقعی بازار تلفن همراه ایران 7/2 میلیون گوشی در سال است. در واقع میتوانیم بگوییم در هر دقیقه در بازار ایران 41 گوشی تلفن همراه فروخته میشود که متوسط قیمت آنها ‪/1 4‬ میلیون تومان است. وي درادامه با تحلیل حجم بازار وارزش ریالی فروش گوشيهاي موبایل گفت: 70درصد بازارایران را گوشیهایی با قیمت زیر ‪1/ 5‬ میلیون تومان تشکیل میدهند، اما سهم آنها از گردش مالی بازار تنها 31 درصد کل ارزش ریالی بازار ایران است. با توجه به افزایش نرخ ارزش برآورد ما این است که سهم بازار گوشیهای ارزان قیمت با قیمت زیر 500 هزار تومان رشد خواهد کرد و این سهم بازار را از گروه موبایلهایی با قیمت متوسط جذب میکند. میتوان پیشبینی کرد که بازار گوشیهایی با قیمت متوسط به زودی کمرنگ خواهد شد و دو دسته گوشیهای ارزانقیمت و گرانقیمت در این بازار موفق خواهند بود. طبق تحقیقاتی که واحد توسعه بازار شرکتانفورماتیک گسترانجام داده، متوسط قیمت برای گوشیهای ارزانقیمت حدود 165 هزار تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.