«مسوولان پاسخگونما» در شبکههای اجتماعی

Asre Ertebat - - ايستگاه -

توي سالهایاخيربهبرکت شکلگيریانبوهیاز شبکههایاجتماعی و پيامرسانهای موبايلی، خيلیاز مسوولان برای خودشون کلی صفحه راهاندازی کردن تا بهاصطلاح معروف خيلی مردمی و بیواسطه پاسخگوی مسايل و مشکلات مردم باشن. بماند که اين وسط ملت نمیدونن کجا بايد فرمايشات و رهنمودهای مسوولان پاسخگو رو دنبال کنن. چون اين تيپ مسوولان بسته به فازی که دارن، بخشی از فرمايشات و نظراتشون رو توي شبکههای فيلترشده عرضه میکنن، بخشی رو توي شبکههای داخلی و غير فيلترشده میفرمايند و بخشی هم در پيامرسانهای موبايلی. به اين ترتيب صبح که میشــه رســانهها و ملت بايد برای تلمذ و بهرهبرداری از نقطهنظرات مسوولان نسبت به مسايل حوزه کاريشون، تك به تك سراغ مسوولان و تك به تك سراغ صفحات مختلف اونا برن تا مطلع بشن اوضاع از چه قراره. حالا من اصلا کاری با اين اطلاعرسانی زيگزاگ توي شبکههای اجتماعی مسوولان و اين که هر مطلب رو در کدوم يك از شبکهها اعم از فيسبوک، توييتر، اينستاگرام، تلگرام، کلوب، فيسنما، افسران، بيسفون، لنزور، سلام، بله، ويسپی، آپارات، گپ و غيره دنبال کنن ندارم. با اين هم کاری ندارم که هر کدوم از مسوولان رو چه حساب و فازی همزمان در چند و کدوم از اينا حضور پيدا میکنن. با اين هم کاری ندارم که استانداردشون برای گذاشتن مطلب در يکی از موارد بالا چی هست، مثلا صبحها توي يه جا مطلب میذارن، ظهرها يه جا و شبها هم يه جای ديگه. من میخوام به موضوع ديگهای به نام «مسوولان پاسخگونما» توي شبکههای اجتماعی بپردازم که يه تنه تمام علم ارتباطات و روابط عمومی و روزنامهنگاری رو يجور کار بيهوده و سوســولبازی تلقی کرده و خودشون آستين همت برای اطلاعرسانی و پاسخگويی رو بالا زدن. اين تيپ مســوولان معتقدن که اين علوم بايد ديگه از دنيای امروز حذف بشن. اصلا چه معنی داره يه سری واسطه خبری به اســم رسانه و اين مسخرهبازیها بين مسوولان و مردم فاصله بندازه. مسوولان بايد همواره بين مردم و در دسترس اونا باشن. روابط عمومی و روزنامه و يه سری زوائدی از اين دست هم بايد تعطيل شن برن دنبال کارشون. ديگه يه مسوول خب خودش بلده با مردم حرف بزنه. پس چه نيازی به واسطهها هست. هر مساله و کاری هم مردم داشته باشن «مسوولان پاسخگونما» توي هر جای دنيا و هر زمانی برای خدمتگذاری و رفع مشکلات ايشان در دسترس هستن. اما حالا چرا من بهشون میگم «مسوولان پاســخگونما»؟ چون اين مسوولان همواره تاکيد میکنن ما عاشق و خادم مردم هستيم و لذا بیواسطه و دربست توي فضای مجازی در خدمتشون هستيم. پس ما مديران دلسوز و پاسخگويی هستيم. بهاين کاراما میگن سفسطه. يعنی يه جورايی درست میگن که ما پاسخگو هستيم، اما سوال اينه که مسوول محترم شما پاسخگوی چی هستی دقيقا؟ پاسخگوی کند شدن سرعت بازی يه کاربر هستی؟ پاسخگوی اختلال آنتن موبايل يك کاربر ديگه تو خونهشون هستی؟ پاسخگوی درخواست رفع فيلتر يه سايت خاص هستی؟ بسيار خب، دم شما هم گرم که تا ريزترين مسايل مردم رو مستقيما و با وسواس خاصی گزينش میفرماييد و پاســخ میدين. اما مسوول محترم با اين پاسخگو بازی و پاسخگونمايی که شــما راه انداختين، يعنی تکليف رفع مسايل کلان که تنها در رسانههای رسمی و توسط روزنامهنگارا مطرح میشه چيه؟ شمايی که به رسانهها اصلا اعتقاد نداريد. عيبی نداره، شما سرگرم پاســخگويی به امور مردم باشيد و رســانهها هم کار خودشون رو میکنن.

عزت زياد آق فری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.