تمرکز روی برگهای زرد به جای ریشهها

Asre Ertebat - - News - علیشمیرانی

اگر شــکایت مردم از موضوع، ســازمان، قانون یا فردی بــالا گرفت، آیا نهادهای نظارتی و رســیدگیکننده به شــکایات میتوانند با اتکا به آمار بالای شکایتها، هر روز اقدام به جذب بیشــتر بودجه، امکانات و نیروی انسانی کنند؟ اصولا افزایش و تکرار شــکایات از هر چیزی چه پیام و مفهومی دارد؟ آیا علت ناآشنایی مردم با قوانین و مقررات است یا آنکه اتفاقا مشکل در خود قوانین و مقررات نهفته است؟ به شکل ساده هرچه میزان شــکایات واصله به یک نهاد داوری و نظارتی افزایش یابد، یعنی آن نهاد کار خود را به درستی انجام نمیدهد. ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فارغ از اشکالات ساختاری و اســتانداردی که به آن وارد است، نقشــی تعیینکننده در تنظیم بازار ارتباطات کشور برای مصرفکنندگان و عرضهکنندگان خدمات دارد. حالا اما چند سالی میشود که شاهد افزایش کانالهای طرح شکایات از سوی این سازمان و از طریق سامانههای مختلف هستیم که علیالقاعده امکانات، بودجه، وقت و نیروی انسانی خاص خود را میخواهد. هفته قبل یکی از معاونان این سازمان گفت : «روزانه درصد بالایی از حجم فعالیت بخش نظارت رگولاتوری، رفع دغدغه مردم از ســرویس اینترنت است که بخشی از آن نیز به مصوبه جدید اینترنت اختصاص دارد ». اما این تنها موضوعی نیست که وقت مردم را گرفته و مسایل متنوع دیگری نیز در زمره وظایف نظارتی سازمان رگولاتوری قرار دارد که سیمکارتهای بیهویت، پیامکهای تبلیغاتی، پیامکهای ارزشافزوده و غیره از آن جمله هستند. این را هم بارها گفتهایم که رگولاتوری اصرار و علاقــه زیادی به تبلیغ و معرفی کانالهای شــکایتی خود به مردم ندارد و لزومــا تمام ایرانیان در جریان وجود چنین ســازمانی نیســتند. مصداق این مدعا، فارغ از عدم تبلیغات مســتقیم از ســوی این ســازمان، الزامی نبودن افزودن شماره شکایات مردمی سازمان رگولاتوری در تبلیغات اپراتورهای ارتباطی است. در عوض این اپراتورها در تمام تبلیغات خود به این جمله بسنده میکنند که دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند. در حالیکه به راحتی میتوانند سایت یا شماره شــکایات این سازمان را در تبلیغات خود بگنجانند. لذا در خصوص اظهارات معاون رگولاتوری و سایر شکایات واصله باید گفت، حتما اشکالاتی در مصوبه جدید اینترنت، مصوبه ارسال پیامکهای تبلیغاتی و ارزشافزوده و کاستیهایی در نظارت بر واگذاری سیمکارتهای بیهویت و غیره وجود دارد که مردم را روانهاین سازمان میکند. در عوض این ســازمان به جای نظارت و مراجعه به رویههایی که ابهامساز و مشکلزا شــدهاند، بخش زیادی از وقت، امکانات، بودجه و نیروی خود را صرف رسیدگی به شــکایاتی میکند که نه از طرف همه کاربران، بلکه از سمت بخش کوچکی از آنها که از وجود چنین سازمانی اطلاع دارند. به عبارت دیگر این اقدام یعنی کندن برگهای زرد یک گیاه مریض و دچار مشکل، برای درمان آن است. حال آنکه مشکل در ریشههای آن گیاه است و مادامی که مساله ریشهای حل نشود، همچنان شاهد ظهور و بروز برگهای زرد و طرح مشکلات پایانناپذیر هستیم. لذا زمانیکه اصرار و تاکید به حل ریشــهای یک مشکل میشود، منظور تمرکز روی برگهای زرد و رسیدگی به شکایات مردمی نیست، بلکه رفتن سراغ اصل مقررات و رویههایی است که این مشکلات را میسازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.