الكترونيكي شدن نسخ همچنان روي كاغذ

Asre Ertebat - - ارتباطات - كاوه درفشاني

پروژه الکترونیکي شدن نسخ از آن دست پروژههایي است که سالها است مطرح شده و همچنان به عنوان طرحي همهگیر اجرایي نشده است. حرف جایگزیني دفترچههاي بیمه با سیمکارتهاي اپراتور تامین اجتماعي، ارایه کارت هوشمند درمان، ایجاد نسخ الکترونیکي و استفاده از شماره ملي افراد براي الکترونیکي کردن نسخ از جمله طرحهایي بوده که هر یک در دورهاي مطرح شده و همچنان در سطحي وسیع عملیاتي نشده است. پس از کش و قوسهاي فراوان نهایتا اواخر ســال گذشــته اعلام شــد که دفترچهها در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی حذف شده و ۴۲ میلیون نفر بیمه شــده میتوانند تنها با ارایه کارت ملی خدمــات درمانی لازم را دریافت کنند. بر اســاس اعلام معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی در آن زمان شــروع این برنامه در اســتانهای اصفهان، گیلان و مازندران در سال گذشــته کلید خورده و اجرای این طرح، گام بلندی در اجرای دولت الکترونیکی در بخش درمان محسوب میشد. عليرغم مطرح شدن این ادعا اما مراجعه حضوري به شعب درماني تامین اجتماعي با وجود گذشت یک سال از این اظهارات ما را با صفهاي طولاني مواجه ميکند که در آن مراجعهکنندگان ملزم به استفاده از دفترچههاي کاغذي بوده و خبري از الکترونیکي شدن هم نیست. این در حالي است که الکترونیکی شدن دفترچههای بیمه درمانی برای مردم مزایاي فراواني از جمله صرفهجویی در وقت، آماده شدن نسخه در داروخانه در فاصله مطب تا داروخانه، پیشگیری از اشکالات در نسخهخوانی، سهولت انجام کار و صرفهجویی در کاغذ را دارد و انتظار ميرود با اقدامي عاجل در تمام سطح کشور اجرایي شود. از آنجا که سالیانه 600 میلیارد ریال برای چاپ دفترچههای کاغذی توسط سازمان تامین اجتماعی هزینه میشود، با الکترونیکي شدن نسخ یک سوم از هزینههای این موضوع نیز کاسته خواهد شد. از ســوي دیگر عدم نیاز به مراجعه حضوري بیمهشوندگان به دفاتر بیمه و صرفهجویي در زمان و کوتاه شدن صفهاي کارگزارهاي تامین اجتماعي از دیگر نتایج اجراي عملي الکترونیکي شدن دفترچهها ست که لازم است مورد توجه مسوولان امر قرار گیرد. به لحاظ قانونی وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات و ســازمان فناوری اطلاعات ایران از جمله متولیان اصلی ایجاد دولت الکترونیکی هستند که انتظار ميرود با همکاري نزدیک با وزارت بهداشــت و وزارت تعاون و سه بیمهگر پایه و بیمه مرکزی کمک کنند تا این طرح بعد از گذشــت هشت سال از مطرح شدنش نهایتا به نتیجه رسیده و از روي کاغذ خارج شده و به اجرا گذاشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.