7 چهره فاوا در سال 96

Asre Ertebat - - News - دانیال رمضانی

تعریف خبر، خبرسازان، چهرهها و رسانهها در کشور ما به کلی متفاوت شده و امروز به همه چیز نگاه سلبریتیگونه میشود. معادل تاحدی قابل قبول و فرنگی سلبریتی، در زبان فارسی به افراد مشهور اطلاق میشود. با این تعریف مشهورها لزوما افراد محبوبي نیستند. این روزها برای مشهور شدن به ویژه در شبکههای اجتماعی خدمات و بستههای مختلفی تعریف و قابل ارایه است که بسته به پول و ارتباطاتی که دارید میتوانید میزان شهرت خود را تعیین و خریداری کنید. ما در هفتهنامه عصــر ارتباط اما تلاش کردهایم تــا در متن حاضر تا حد امکان از این فضای ســطحی و غالب دوری کنیم، مرور آرشیو هفتهنامه نیز موید این مساله اســت که ما علاقهای به وعدهها، شعارها، جلسات، حرفهای قشنگ و مسایلی از این دست نداشته و صرفا به دنبال بررسی عملکرد، خروجی مصوبات و اقدامات مفید و عملی هستیم، چراکه در غیر اینصورت یک کودک دو ساله نیز سخن گفتن بلد است.

وزیر ارتباطات و کهکشانی از اخبار

1 ب ما ای حمندکجهت واندهاآذهرفیتجماههرامزیکبسه ع بنرواایناوعزتیمرااردتمباجلطات س وو افننتاوصاریب اطلاعات میگذرد، اما تقریبــا روزی نبوده که او در یکی از قالبهای خبری اعم از دیداری، شــنیداری، چاپــی و دیجیتالی حضور نداشته باشد. به نحوی که برخــی معتقدند وزیر ارتباطات بــه تنهایی از مجموع تمام اعضای کابینه دولت فعلی بیشــتر در حوزه خبر، رســانه و در راس آن کانالها و برنامههای مختلف تلویزیون حضور داشــته است. این حضور به قدری شدید اســت که گاه در یک روز و در یک بخش خبری )به ویژه اخبار 20:30( دوبار نیز اظهارات وی در دو موضوع متفاوت پخش شده و میشود. بخشی از پوشش بیسابقه و گســترده خبری رسانهها به وزیر ارتباطات البته از علاقه خود او در اظهارنظر و بازتاب نظراتش پیرامون مسایل متعدد از زندگی شخصی گرفته تا کاری او در شبکههای متعدد اجتماعی وزیر ارتباطات نشات میگیرد. از نخســتین روزهای حضور وزیر ارتباطات در محل کارش و نمونههایی همچون پیگیری شــکایت از اپل، حل مشــکل کارمند گریان مخابرات ارومیه، مذاکره با سازندگان چالش نهنگ آبی، مذاکره با مدیران شرکت سامسونگ، رفع فیلتر توییتر، رفع مشکل کندی چند بازی آنلاین و غیره گرفته تا امروز و نمونههایی همچون ورود او به ماجرای سقوط هواپیمای تهران یاسوج، پیگیری مشــکل فوتبال ایران و عربستان از رییس فیفا، عضویت در هیات رییســه فدراســیون نابینایان، حمایت از معاون اول رییسجمهور در خصوص حواشی دهه شصتیها و غیره، از جمله مسایل خبرســاز پیرامون محمدجواد آذریجهرمی وزیــر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میرود. به هر ترتیب اگر کســی قصد داشــته باشــد مجموع این موارد و انبوه اظهارات و اخبار حوزه ICT و مرتبط با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را گردآوری کند با کهکشانی از اخبار مواجه خواهد شد که ظرف سالهای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.