رسانههای زرد حوزه فاوا

Asre Ertebat - - News -

2 ادروتمبایطن،خمباررسساازن هحهوازهی فاحووازدهر ف اسواابلو د6ن 9 د.ببههاناتسختاثناب تیحترعیدرایده ا نهگفتشهنا تمشهماعرصیر رسانه، در این حوزه شاهد حجم گستردهای از اشکال رسانهای هستیم که بسیاری از آنها حتی یکنفره اداره میشوند. این رســانهها در بهترین وضعیت نسخه پشــتیبان ســایت روابط عمومی نهادها و شــرکتهای خصوصی و دولتی محسوب میشوند. یعنی اگر به هر دلیلی سایت یک نهاد دولتی دچار مشکل شد، کافی است تا سری به یکی از این رسانهها بزنید تا هیچ خللی در اطلاعرسانی پیدا نشود. در واقع این رسانهها در حکم سایتهای خبرخوان محسوب میشوند که به شکلی روباتگونه تنها به کپی اخبار فارغ از صحت و سقم آن میپردازند. کارکرد این تیپ رسانهها شاید در نگاه نخست بیاهمیت تلقی شود و مراجعه به یکی از آنها معادل مراجعه به دهها نمونه مشابه تلقی شود. اما واقعیت آن است که این رسانهها کارکرد به مراتب مهمتری دارند که از نگاهها پنهان مانده است. این سایتها در واقع در کنار وظیفه بیارزش پوشش مسایل حاشیهای و زرد، وظیفه مهم دفن اطلاعات باارزش در اینترنت را نیز به عهده دارند. در واقع زمانی که یک کاربر به دنبال سابقه مساله یا شخصی در اینترنت برود، با انبوهی از اخبار و سایتهایی مواجه میشود که اخبار موجود در آنها هیچ ارزش اطلاعاتی نداشته و رسانههای انگشتشماری که به شکل حرفهای به مسایل میپردازند، زیر سونامی بیارزشها دفن میشوند. به هر حال ما با واقعیتی در مقوله اطلاعرسانی در حوزه فاوا مواجه هســتیم که کارکرد زینتالمجالس و پر بودن دست مدیران در پاسخ به رسانهها را ایفا میکنند. از این رو نادیده گرفتن این پدیده در سال 96 تقریبا ســخت بود. چراکه با روال موجود در سالهای آینده شاهد ظهور و بروز بیشتر این رسانهها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.