وحید صدوقی و سالهای سخت

Asre Ertebat - - News -

3 ب بایسسابقت هو وشششنامخدتهیشمادههسراتبلا 6 طا9م تصساـدـیافر ب اویدرا بان خعدناحیاوفحظیید یصکدیواقزیم.ا دیورا12 ن ســال همراه اول را مدیریت کرد. مدیری پــرکار، پرتحرک و البته کاملا پاسخگو که در واپسین دقایق حضورش در شرکت ارتباطات سیار نیز همچنان پرشور به ارایه گزارش عملکرد و دســتاوردهای 12 ســاله خود پرداخت و البته به گرمی نیز تشویق و بدرقه شد.اگرچه پیشتر درباره صدوقی نوشته بودیم، اما از آنجا که معتقدیم نباید خدمات ماندگار را به راحتی فراموش کرد و از کنار آن گذشت، بد نیست به شرایط و روزی که وی مدیریت همراهاول را به عهده گرفت اشاراتی داشته باشیم و اینکه اگر صدوقی عملکرد مناسبی نداشت، امروز همراه اول در چه شرایطی بود. در سال 85 بازار سیمکارت ایران نهتنها شرکت ارتباطات سیار تماما دولتی را با انبوهی از تقاضا برای واگذاری 8 میلیون تقاضای جدید، مشکلات زیرساختی و بازار سیاه سیمکارت که جنبه سرمایهای داشت مواجه کرده بود، بلکه نوروز 85 اولین ســالی بود که شبکه اعتباری تلفن همراه کشور موسوم به تالیا بر سر سفره هفتسین نشسته بود. طلسم چند ساله اپراتور دوم )ایرانسل( نیز در همان سال شکسته شد و این اپراتور نیمهخصوصی کشور پس از طی فراز و نشیبهای بسیار توانست آغاز فعالیت خود را در نیمه دوم سال جشن بگیرد. وحید صدوقی آن زمان 45 ساله و تقریبا برای صنعت ارتباطات ناشناخته بود و اگر عملکرد مطلوبی نداشت، چه بسا اکنون همراهاول اپراتور قالب بازار نبود. حتی همین دو سال قبل نیز موانع زیادی از سوی مدیرعامل وقت رگولاتوری به نفع رقبا و به زیان همراهاول برای این شرکت ایجاد شد که میتوانست بحرانهای زیادی ایجاد کند. صدوقی اما همچنان ایستاد تا یکی از خوشنامترین و پولسازترین شرکتهای ایران را برای دولت و سهامدارانش خلق کرده و پیش ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.