مجید صدری و اصلاحات در مخابرات

Asre Ertebat - - News -

5 ممدجییردع امصلدری اپ یرااتزومردیسارازمناقندتیاممیین ا وزاجترما ا عرتیب)اراطیاتتلب( ب ویدک شها بزعگدذازش انتته ب صهاصبب دره اخبار حــوزه فاوا آمد. صدری که ارتباطات بســیار خوبی بــا وزیر فعلی ارتباطات نیز دارد و بسیاری او را گزینه یکی از معاونتهای وزارت ارتباطات میدانستند، با حمایت وزیر اما راهی شرکت بزرگ مخابرات ایران شد. سرانجام و در بیست و ششم دیماه سال جاری او رسما مدیریت این شرکت را به عهده گرفت. او شروع قدرتمندی داشــت و در اتفاقی کمســابقه، از دبیر شــورایعالی فضای مجازی، رییس سازمان رگولاتوری و مدیر عامل اپراتور رقیب یعنی ایرانسل گرفته تا مدیران اصناف، اتحادیهها و اپراتورهای اینترنتی یک به یک به دیدار او رفتند تا ضمن حمایت از انتصاب وی، چشم به تغییرات و اصلاحات گسترده در شرکت زیربنایی مخابرات ایران بدوزند. ظاهرا رقبا، دولتیها و دوستان او انتظار دارند که با حضور صدری در این شرکت اتفاقات زیادی در مخابرات ایران به عنوان اصلیترین بازیگر صنعت ارتباطات کشور رخ دهد. چراکه جایگاه شرکت مخابرات ایران به شکلی است که هرگونه تصمیم این شرکت در تقابل یا تعامل با بازار و رقبا میتواند تمامی بازیگران و مصرفکنندگان عرصه ارتباطات کشور را متاثر کند. صدری اما در مدت کوتاهی که بر کرسی مدیرعاملی این شرکت بزرگ تکیه زده، نشان داده که نه تنها با این شرکت بیگانه نیست بلکه در کنار برنامههای کلان و مصوب مخابرات، خود نیز برنامههای زیادی برای این شرکت در سر دارد. مرور اظهارات او در این مدت نشان میدهد که صدری روی تعرفهها، نحوه تعامل با رقبا، ساختار شرکت مخابرات، نیروی انسانی، اصلاح رویهها، مشتریان، و البته رسانهها تمرکز کرده و میداند چه گامهای عملی و اجرایی به بهبود وضع این شرکت کمک میکند. از این رو در سال 97 قطعا اخبار بیشتری از او خواهیم شنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.