پلیس فتا، حاشیهها و ابهامات

Asre Ertebat - - News -

7 پ کلایربراس ف نتاوتکقارربیبرایه ای منهترجناه ت تسقـرـیبات ب،هعلهمتنه یعزررصوهشهان ا یسکتشـچـوورنکضشرییدهب نشفودذه است. این موضوع کار پلیس فتا را اگرچه سختتر میکند اما در عین حال مهمتر نیز میکند و بروز هر مســالهای به سرعت توجهات را به سمت این پلیس جمع میکند. پلیس فتا مثل سالهای گذشته که در زمره چهرههای حقوقی پرکار و خبرساز حوزه ICT قرار داشت، امسال نیز در لیست هفتتایی هفتهنامه عصر ارتباط قرار گرفت؛ اما با یک تغییر. روزی نیست که از پلیس فتا در استانهای مختلف کشور خبری منتشر نشود. طیف این اخبار نیز ســطوح بومی، ملی و بینالمللی را شامل میشود که از این جهت تلاشهای این نیروی خاص پلیس با وجود کمبود امکانات، افزایش سریع تخلفات و تنوع بالای آن قابل تقدیر است. اما همانطور که ذکر شد امسال شاهد افزایش محسوس حجم انتظارات و البته انتقادات از پلیس فتا نیز بودیم. نمونههای پرتکرار و دم دستی این انتقادات که در رسانهها و در سال جاری به آنها پرداخته شد، عبارت بودند از جولان آزادانه قمارخانههای اینترنتی، فعالیت علنی و گسترده فروشندگان فیلترشکن که حتی دارای شماره حساب بانکی هم هستند، رونق فعالان غیرقانونی سایتهای همسریابی، همسفریابی و ... و در نهایت تخلفات علنی سایتها و اپلیکیشنهای حوزه تبلیغات رایگان از آن جمله بودند که پلیس فتا توضیحات روشنی در خصوص انتشار گزارشهایی از این دست در رسانههای مختلف نداشت. اگرچه قابل پذیرش است که سن مجرمان اینترنتی و تنوع تخلفات در این عرصه روز به روز افزایش یافته و به مراتب فراتر و جلوتر از توان لجستیکی، قانونی و انسانی پلیس فتا است و در عین حال شاهد انتشار انبوهی از اخبار برخوردها و دستگیریهای پلیس فتا هستیم، اما از این مهم نیز نمیتوان به سادگی گذشت که باز ماندن مواردی که ذکر شد میتواند به تشدید ابهامات و تخلفات مذکور بینجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.