برگزاري مراسم تقدیر از بیمهگذاران و نمایندگان برتر بیمه پارسیان

Asre Ertebat - - News -

طي مراســمی، از بیمهگذاران و نمایندگان برتر بیمه پارسیان در سال 96 قدرانی شد. به گزارش روابط عمومی بیمه پارســیان، در مراســمی که روز 13 اســفند ماه با حضور آقایان علیپور، دبیرکل سندیکای بیمهگران، میرزایی، عضو هیاتعامــل و معاون نظارت بیمه مرکزی، اعضــای هیاتمدیره، اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه پارســیان و معاونان و مدیران این شــرکت برگزار شد، از بیمهگذاران و نمایندگان برتر در سال 96 قدردانی بهعمل آمد. در این مراســم، هادی اویارحســین، عضو هیاتمدیره و مدیرعامل با اشاره به برگزاری چنین مراسمی در پایان هر سال آن را نمادی از قدردانی بیمه پارســیان از کل مشتریان خود و همچنین شــبکه فروش گسترده این شرکت دانست و ابراز امیدواری کرد با تلاش بیشتر تمامی دست اندرکاران در سال جدید بیمه پارســیان بتواند به تمــام اهداف خود دست یابد و در صنعت بیمه کشور همچنان بدرخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.