تجميع دادهها براي مديريت بحران

Asre Ertebat - - News - GIS

ادررت باساطلیهاخيودگبذهشیتكهدتیمگایر د لنر ب داحشراتنن هاسازي مماتنعهدادیپيمختشل آمفدوهددرررااینس آن ساهال سمازشمكالانهات ز ییاامددايدرایببهه و مجتوصد آ لوکررد.دتون ز جیهرکسنايخدتکههادری صورت وجود یک سامانه جامع که نيروهای تمام ارگانها اعم از آتشنشانی، اورژانس، نيروهای پليس، هلال احمر، ستاد بحران، نهادهای ارتباطی و سایر نهادها به آن متصل باشند و امكان مشاهده محل قرارگيری جغرافيایی هر یک از امكانات و نيروهای این ارگانها روی یک نقشه الكترونيكی قابل رویت باشد، این امكان وجود خواهد داشت که در شرایط بحرانی از موازیکاری جلوگيری شده و امكانات لجستيكی هر ارگان به نقاطی که بيشترین نياز به آنها وجود دارد اعزام شوند.اواخر سال 96 مدیر مرکز کنترل هماهنگی عمليات سازمان امداد و نجات با ذکر مشــكلات متعدد امدادي در زلزله کرمانشــاه گفت: یكی از اصلیترین مشكلات ما بهاشتراک گذاشتهنشدن اطلاعات ميان دستگاههای اجرایی است و باید اطلاعات جامعی از سازمانهای دیگر، فعاليتهایی که انجام میدهند و حوزههای خدماتی که دارند در دسترس باشد. چنانکه اعلام شده، مرکز کنترل هماهنگی عمليات سازمان امداد و نجات از پنج سال قبل نرمافزار جامع اطلاعاتی مكانی را راهاندازی کرده و اطلاعات مجموعه بر بستر بارگذاری شده است. این نرمافزار که جمعيت هلال احمر به آن متصل است، به لحاظ زیرساختی ظرفيت آن را دارد که سایر ارگانها نيز به آن متصل شده و ضمن بهاشتراکگذاری اطلاعات خود از خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که بهدليل ضعف نگاه گروهی و ظاهرا برخی ملاحظات امنيتی ارگانهای مختلف تاکنون محقق نشده اما باید با انجام هماهنگيهاي لازم این مهم حتما در سال 97 براي بالا بردن توان نيروهاي امدادي در زمان بروز بحران محقق شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.