ساماندهی واقعی استارتآپها و متوليانشان

Asre Ertebat - - News -

ا وخاخصرودصیامقاتهصگاذدشدیــجتيهتبالودی کدره امیرراکنز مملدعی ف یضیاجادم ۲ جا۳ز ۱ی هبازاانرتششــــاغرلگتزوارسشطی ۱د ۲ر استارتآپ ایرانی شــد؛ این در حالي بود که همزمان بررسیها نشان ميداد ميزان اشتغالزایی توسط ۲۰ استارتآپ بزرگ دنيا با ارقام اعلامشده توسط منابع داخلی چندان همسو نيست. بهنظر میرسد تعریف کسبوکارهای نوپا، شغل و نحوه ایجاد اشتغال از سوی این کسبوکارها نيز نيازمند شفافسازی است تا از این طریق حباب این کسبوکارها از سوی منابع دولتی و حاکميتی بزرگتر نشــود و زمينهساز جذب اشتباه سرمایهها، ادامه اتلاف منابع کشور به اسم حمایت و شكستهای مالی نشود. حبابی که درباره آمار اشتغال و ميزان موفقيت استارتآپها ایجاد شده و آمار و ارقام هنگفت و هيجانانگيزی که از ارزش برخی استارتآپهای ایرانی و سرمایهگذاری روی آنها منتشر میشود، در حالی است که روندها در دنيا بهگونهای دیگر در حال رقم خوردن است. تحليل کارشناسان رصدکننده کسبوکار در دنيا نشان میدهد که ما امروز در دنيای جدیدی هستيم که در آن شرایط به نفع «بزرگترها» رقم میخورد و شرکتهای بزرگ و مدیران اجرایی و نه استارتآپها و کارآفرینان، صاحب دهه آینده هستند. از ســویي دیگر برخي از منتقدان معتقدند که نوعی مافيا در فضای استارتآپهای ایرانی شكل گرفته و برخي از این شرکتهاي بهاصطلاح نوپا به مدد سرمایهگذارهاي پشت پرده و بعضا خارجي خود نهتنها مانع رشد سایر رقبا شده، بلكه حتی هزینه کار و فعاليت آنها را نيز بهحدی بالا بردهاند تا به مرور توان رقابتی خود را از دســت داده و از بازار خارج شوند. رویكرد دولت در مواجهه با استارتآپها معمولا حمایتهای مالی و پرداخت وام به برخي از استارتآپهاي گزینششده بوده که این امر همواره از دو جهت مورد انتقاد بوده است؛ اول ایجاد رانت و دوم بدهكار کردن ایدههایی که توانایی رقابت در بازار را پيدا نمیکنند. در چنين شرایطي لازم است در درجه اول متولي استارتآپها مشخص شده و قوانين روشني براي فعاليتهاي آتي آنها در سال 97 تدوین و بهاجرا گذاشته شود و در درجه دوم دولت از پرداخت تسهيلات شائبهبرانگيز به این شرکتهاي نوپا دست بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.