رسيدگي به پيامكهاي تبليغي

Asre Ertebat - - News -

تسباليلغهاتا ا يسمــزاحت مکاها سـزـیتکوساـزـوسـوـزاوريتدایرتگبرازطماانـتـميدعکهيب بایردخبوررخدـباـ پ ويرادمجکدهاي ب يا ارســالکنندگان آنها صورت گيرد، با این توجيه که مشــاغل زیادي توسط شرکتهاي ارسالکننده پيامک تبليغاتي ایجاد شده، بهنوعي با آنها مماشات کرده است. در نتيجه همين برخورد دوگانه و نهچنــدان قاطع، کار را تا جایی پيــش برده که اکنون شرکتهاي ارسالکننده پيامکهاي تبليغاتي بهراحتي در سایتهایشان رسما اعلام کنند که توانایي ارسال «قانونی!» پيامک حتي براي کساني که امكان دریافت پيامک تبليغي را در سامانه مخابرات مسدود کردهاند، دارند. بهتازگي بار دیگر و در تلاشی مجدد، ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي وزارت ارتباطات مدعي شده که قرار است سامانهاي راه بيندازد که با آمدن آن مشكل این پيامکها حل ميشود؛ موضوعی که با توجه به وعدهها و سامانههای پيشين که با انواع ترفندها ناکام ماندند، امكان خوشبينی به حل هميشگی آن سخت شده است. بنابر اعلام رگولاتوري با راهاندازی سامانه جدید رگولاتوري که احتمالا فروردینماه سال 97 متولد ميشود، براي انتخاب پيامکهای انبوه تبليغاتی و ارزش افزوده، ابتدا از مشترک اجازه گرفته میشود. از رگولاتوري و مجموعه وزارت ارتباطات انتظار ميرود که در ســال آتي نظارت قاطعی بر ارسال پيامکهاي تبليغي داشته باشند و به جاي آنكه از مردم بخواهند بهصورت دستي شمارههایي را که به آنها پيامک تبليغاتي و مزاحم ميفرستند اعلام کنند، خود مانع ارسال پيامکهاي انبوه و اسپم توسط هر شرکت یا شخصي شوند؛ آنچه که به لحاظ فني نيز امكانش وجود دارد و در این سالها شاهد آن بودهایم که پيامرساني مانند تلگرام با اجراي چنين تمهيداتي مانع ارسال انبوه پيامهاي تبليغي براي مخاطبان خود شده است. بماند که در حين همين تهدیدها برای برخورد شاهد افزایش حجم پيامکهای تبليغاتی هستيم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.