تعيين استراتژي ارزرمز

Asre Ertebat - - News -

ا تروزجهاه ف يعراملازننگااقرتيصاشددهي، ددر ولستــياول ال 6بت9 هیركسيـاـزانمهباايحثقراي ب روگدرنفدک ت.ه ب با ا هیشندوتجوطدرامفا برآیند عمل دولت در خصوص ارزهاي رمزنگاريشــده مانند بيتکوین یک سردرگمي ادامهدار بوده است. تاکنون بيتکوین و سایر ارزهای دیجيتال و اینترنتی از ســوی بانک مرکزی بهعنوان ارز رسمی معرفی نشدهاند و این بانک هيچگونه فعاليت و مشارکتی در خرید و فروش این ارزها نداشته و هر آنچه از سوي این بانک نيز شنيده شده بيشتر مربوط به هشدار در استفاده از آن بوده است. از سوي دیگر، وزیر ارتباطات از پستبانک خواسته که ارز دیجيتال توليد کند و پس از اعلام وزیر این بانک برای طراحی ارز دیجيتال ملی در کشور، اعلام کرده در نظر دارد برای اجرای سياستهای کلان بخش مالی و ICT کشور با همكاری فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجيتال به طراحی و راهاندازی زیستبوم ارزهای دیجيتالی در کشور اقدام کند. در همين حال یكي از شرکتهاي زیرمجموعه بانک ملت نيز ابراز داشته که این بانک نيز برنامههایي براي توليد ارز دیجيتالي دارد. اگرچه وزارت ارتباطات به ساخت ارز دیجيتال داخلي روي خوش نشان داده است، اما در زمينه ارزهاي دیجيتال بينالمللي مانند بيتکوین وضعيت چندان روشن نيست. امكان استخراج یا mining یكي از قابليتهاي ویژه ارزهاي دیجيتالي در جهان است که همچنان مشخص نيست که سياست کشور در خصوص آن چيست و آیا این شيوه کسب درآمد را تایيد ميکند یا آن را جایز نميداند. در زمينه سایر فعاليتهاي صورتگرفته در خصوص ارزهاي بينالمللي دیجيتالي هم وضعيت بسيار پرابهام است و انتظار ميرود این وضع نامشخص در سال آینده سياستگذاري و مقرراتگذاريشده و چارچوب فعاليت در زمينه ارزهاي دیجيتال بينالمللي و قانوني بودن یا نبودن فعاليت در آنها مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.