مهمتريننوآوريهاي سال 1396

Asre Ertebat - - News - ORNL ORNL ORNL

تراشههای كامپيوتری و كمك به آسيبديدگان مغزی ژاپن نيز در حال انجام بررسی برای حذف سوييچ و جايگزين كردن گوشی هوشمند صاحب خودرو با آن هستند. از آنجا كه گوشیهای هوشمند به محصولاتی همهگير تبديل شده و بهواسطه اپها قابليت تطبيقپذيری بالايی پيدا كردهاند، قابليتهای ارايهشــده روی آنها روزبــهروز درحال افزايش است. البته احتمال سرقت گوشی، ويروسی شدن يا شكستن و خراب شــدن آن برخی از چالشهای اســتفاده از گوشی هوشمند به جای سوييچ بهشمار میروند.

كليد خوردن كار تيمي روباتها

خودروهای الكتريكی خودرو از طريق وايرلس صورت گرفت. در يكی از جديدترين اين تحقيقات، محققان لابرتواربينالمللی موفقشــدندباسيســتم جديدی كه طراحی كردند، شارژ وايرلس 20 كيلووات با بازدهی بالای 90 درصد را در شرايط آزمايشگاهی رقم بزنند؛ اين ميزان توان شــارژ وايرلس تقريبا سه برابر ميزان شارژی اســت كه تا پيش از اين از طريق فناوری وايرلس قابل دريافت بود. آن طور كه محققان لابرتوار بينالمللی مطرح كردهاند، در انجام تحقيقات آنها كمپانی تويوتا، كمپانی سيسكو، اواتران و يك مركز تحقيقاتی از دانشگاه كلمسون نيز حضور داشته اند. طبقهدفگذاری قراراســتقابليتشارژبیسيم در آيندهای نزديك باز هم افزايــش يافته و به 50 كيلووات برســد. با اين توان بالای شــارژ وايرلس امكان شارژ كردن وانتها، كاميونها و ســاير خودروهای ســنگين نيز وجود خواهد داشت. بهوسيله شــارژ وايرلس در هنگام ســوختگيری نيازی به خارج شدن از خودرو نيست. كافی است با ماشين به قسمتی كه شــارژ را به شكل وايرلس میفرســتد برويد تا بهصورت اتوماتيك خودروی شما شارژ شود. رويای شارژ وايرلس خودروهای الكتريكی وقتی شيرين تر میشــود كه بدانيم در حال حاضر برخی كشورها از جمله انگلستان در حال كار روی اتوبان هايی هستند كه بتواند از طريق كف اتوبان و به شــكل وايرلس انرژی الكتريكی مورد نياز خودروها را برای آنها تامين كند.

ساخت پاي هوشمند با قابليت شخصيسازي

در گفتوگويي اعلام كرده اين ميزان كاهش انرژی مصرفی عضو مصنوعی بيــش از ميزان انتظار و حتی شــگفتانگيز بوده است. اين پای تازه طراحیشده ظاهر مناسبی نيز دارد و از نظر ابعاد و شكل ظاهري، شــبيه نمونههاي پاهاي مصنوعي متداول بوده و بيش از اندازه زمخت و بزرگ نيست. تنها تفاوت قابل لمس شايد آن باشد كه قسمت جلويي و عـقبي در اين پا از هم جدا هســتند كه همين موضوع موجب میشود قسمت جلويی و عقبی بتوانند حركتی جداگانه و مســتقل داشته باشند. آن طور كه جكســون در گفت وگو با سايت لايوسنس اعلام كرده، استفاده از اين پای مصنوعی برای افرادی كه دارای اختلالات فيزيكی مانند سكته مغزی شدهاند، آســيب عصبی ديده يا قطع عضو هستند، ممكن است مزايای قابل ملاحظه ای به همراه داشــته باشد. فرد با اســتفاده از اين پای مصنوعی می تواند با قدرتی بيش از يك پای عادی ســالم حركت كــرده و حتی بارهای سنگين را جابه جا كند.

روباتها جايگزين جديد كارگرها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.